ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 30.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

       2. ЮЛИЯ РАЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕВТИМОВА

КНАХ   дело    номер   303     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

 

Касаторът – Директор на РИОСВ – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация – С.Н.А., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат К., упълномощен от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ К. – Оспорвам касационната жалба. Считам същата за неоснователна. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ К. – Моля да оставите без уважение касационната жалба. Считаме същата за незаконосъобразна, като изложените съображения в нея са неоснователни и не почиват на фактическата обстановка по делото, така както и от разпоредбите на закона. В настоящото производство се констатира грубо процесуално нарушение, тъй като актосъставителите в акт № 103 са описали констатации, на които не са присъствали при констатирането им, поради което се явява незаконосъставен, възпроизведени са становища и показания на инспектори. Има разминаване в описанието на фактическата обстановка, в тази връзка, констатираното в акта е, че доверителят ми е изградил дървено бунгало на устието на р. Ропотамо, което ползва по време на риболовния сезон, а в наказателното постановление, което също е под № 103, е записано, че лицето пребивава незаконно в резервата в построеното от него дървено бунгало, за което му е наложена санкция. Считаме, че моя доверител не е санкциониран правомерно. По делото представихме заповед от 1992 г., в която местните рибари през риболовния сезон имат право да преминават през територията на резервата, както и да използват заслон при лошо време. Безспорно е, че през резервата Ропотамо се допуска преминаването на местните рибари. Считаме, че правилно е възприето от първоинстанционния съд, че деянието е маловажен случай, като местен рибар е имал право да пребивава в резервата. С оглед на изложеното ще Ви моля за Вашия съдебен акт.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, жалбата за основателна и като такава следва да бъде уважена. Поставеното решение от Царевския районен съд като изцяло незаконосъобразно, моля да го отмените. В оспореният пред Вас съдебен акт първоинстанционния съд е излязъл извън предоставените му от закона правомощия, като е променил квалификацията на деянието и е наложил нова санкция. Считам, че първоинстанционния съд няма тези правомощия да променя квалификации и да определя нови санкции. Същият е следвало да се произнесе по законосъобразността на АУАН и издаденото въз основа на него наказателното постановление, ако същото отговаря на императивните изисквания да го потвърди или ако не отговаря да го отмени. В този смисъл намирам решението на Царевския районен съд за неправилно и незаконосъобразно, и моля да го отмените.  По същество намирам наказателното постановление за правилно и законосъобразно и ще моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: