ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 19.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на деветнадесети януари                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 303 описа за 2008 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         Ищецът, „ФТА Дринкс” ЕООД,  редовно уведомен, се представлява от адв. Ц., надлежно упълномощен от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ - Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адв. Х., надлежно упълномощен от по-рано.

Явяват се вещите лице К.Ж. и П.Н..

 

По хода на делото:

АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Ц.: Моля да пристъпим към разпит на вещите лица.

АДВ. Х: Нямам възражение, да се пристъпи към разпит на вещите лица.

 

         Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещите лице както следва:

 

К.Ж.Г. – 72 г., български гражданин, неосъждан, без отношение със страните, предупреден за отг. по чл. 291 от НК.

         П.Н.Н. – 52 г., българска гражданка, неосъждана, без отношение със страните, предупредена за отг. по чл. 291 от НК.

Обещават да дадат безпристрастни и компетентни заключения.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице Ж..

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.:Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Ц: Нямам въпроси към вещото лице.

         АДВ. Х: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж. по назначената съдебно – графологическа експертиза при възнаграждение в размер на 350 лв., платимо от внесения депозит.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице Н..

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС на АДВ. Ц: В задача 1 на стр. 2 от заключението може ли да отговорите дали сумата по приходния ордер за аванс от 25 000 евро може да се счете, че е аванс получен съгласно т.2.2 от договора за строителство от 01.04.2007 г.?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сравнявайки стойностите и датите като приблизително може да се предположи, че плащането е във връзка с чл. 2.2 от договор за строителство, както твърдеше служителката в офиса, но тъй като няма счетоводни записвания във връзка с това плащане, аз не мога да твърдя нито едното, нито другото, т. е., дали това е във връзка с договора дали е осъществено или не плащането.

         ВЪПРОС на АДВ. Ц: В разговор със служител от фирмата констатирахте ли, че има неизпълнение на договор за строителство за някоя от страните?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В изпълнение на задачите по експертизата съм се придържала строго към текста на задачите. Нямала съм задача, която да указва подобна проверка. Въпреки това, в папката с договорите наистина проверих просто за себе си дали има някакво продължение на договора, което не установих.

ВЪПРОС на АДВ. Ц: Вие твърдите, че не може да дадете становище дали е извършвано плащане на сумата. Възможно ли е от страна на фирма „Телемах” да са получили парите и да не са осчетоводени и да ги осчетоводят в края на годината или в началото на следващата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Възможно е такова осчетоводяване, което ще бъде в нарушение на Закона за счетоводството. Принципите на документална обоснованост и своевременно осчетоводяване ще бъдат нарушени в този случай.

 

АДВ. Ц: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВ. Х: На стр. 4 от задача № 2 – плащането, отразено в счетоводството на „Проект-М” ООД в касова книга с дата на 03.11.2008 г. След като фактурата е издадена на 09.07.08 г. и стопанската операция е извършена тогава, не следва ли тази фактура да бъде отразена в счетоводните сметки на дружеството за месец юли и нормално ли е тези операции да бъдат отразени в счетоводството 3 месеца по-късно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Наистина въпроса съдържа отговора. Би било редно през този период м. VІІ.2008 г., когато е извършена стопанската операция, тогава да бъде осчетоводена т. е. да бъде отразена в счетоводството за месец юли 2008 г.

ВЪПРОС на АДВ. Х: В коя касова книга имате предвид? Касовата книга на касовия апарат или в счетоводните книги?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Става въпрос за касовата книга към касовия апарат – за дневния отчет по касовия апарат.

Проверка в другата касова книга, която се води ръчно, не съм направила, тъй като ми заявиха, че дружеството не води такава книга. Не всички дружества са длъжни да водят такава книга.

         Би било редно дружество, което е регистрирано по ДДС да води касова книга, в която се записва всяка стопанска операция във връзка с плащане.

         При проверката ми  в това дружество фактура № 311/09.07.08 г. не мога да кажа дали е отразена в дневника за продажби справка-декларация за съответния период. Не съм имала такава задача. 

         Щом не съм го отразила в заключението, значи не съм го видяла.

АДВ. Х: Нямам повече въпроси към вещото лице.

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Н. по съдебно-счетоводната експертиза при възнаграждение в размер на 350 лв., от които 80 лв. командировъчни, платимо от внесения депозит.

 

АДВ. Ц: Нямам други доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателствата.

АДВ. Х: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

Относно заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза: оспорвам заключението в частта му по задача № 2 и 3, в която се твърди, че били извършени плащания по издадените фактури. Това оспорване правя във връзка с нашите твърдения, че тези стопански операции, ако въобще са извършвани, не са надлежни осчетоводени съгласно Закона за счетоводството, но нещо повече, те са издадени след завеждане на настоящото дело и отново твърдя, че са съставени с оглед нуждите на ищеца в настоящия процес. В останалата част не оспорвам заключението. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата и предвид заявеното от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Ц: Моля да уважите иска, като присъдите описаните в исковата молба и установени от експертизите суми, включително и дължимите лихви, за които бяха представени съответно справки, както и да присъдите в тежест на ответната страна направените съдебно-деловодни разноски по делото, включително и адвокатски хонорар. Считам, че безспорно по делото беше установено, че от страна на ответника има издаден незаконосъобразен административен акт. Това не се оспори въобще по време на цялото съдебно дирене. Считам, че наличните писмени доказателства, включително и назначените съдебно-счетоводна експертиза и графологична експертиза доказват, че действително всички документи са подписани от съответните длъжностни лица и са така, както са посочени във фактурите и касовите бонове. Успешно е доказана истинността на всички наши твърдения, които бяха оспорени от ответника. Ще направя подробни писмени бележки, които ще представя в определен от Вас срок.

АДВ. Х: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите исковата претенция като неоснователна и недоказана. Накратко ще маркирам: на първо място считам, че липсва въобще причинна връзка с издадената заповед на кмета и твърдяните вредоносни последици. Тук следва да се има предвид, че заповедта на кмета е издадена по инициатива на ищеца в качеството му на възложител на ПУП. Нещо повече, същият по административно дело № 477/07 г. по описа на Административен съд - Бургас е поддържал законосъобразността на тази заповед. Самата заповед не е насочена към интересите на ищеца, напротив. На второ място считам, че не са налице въобще нанесени вреди от тази заповед, като в хода на настоящото производство се установи, че по-голяма част от плащанията са извършени далеч след отмяната на заповедта в хода на настоящото производство. Следва да се вземе под внимание, че по фактура 311/09.07.2008 г. е удостоверена стопанска операция, с която се доставят машини и съоръжения, които не се твърди, че по някакъв начин са увредени или повредени. В заключение ще посоча, че липсват вреди, които са в пряка и непосредствена последица от издаване на кметската заповед за одобряване на ПУП. Такава причинно-следствена връзка не е налице. Подробна писмена защита ще представя в указан от Вас срок.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА на страните 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: