ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3039 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Брико 80“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Т., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице инж. С.И..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 11.06.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. Т.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И. -** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Н.: нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

юк. Т.: Имам въпроси. Според Вас технологично възможно ли е смр, които са предмет на изследване в експертизата, да са били извършени от двете дружества подизпълнители за колкото дни е било удостоверено съобразно протоколи обр. 19, приложени към преписката? Става дума, доколкото разбирам в първия случай работата е възложена на „Пойнт стор” Еоод примерно на 08.април и на 09.април имаме представени протоколи, с които СМР са приети. В другия случай, да речем, работата е възложена на 15.април и на 18.април вече е приета от възложителя, в случая това е нашето ревизирано лице. Възможно ли е извършената работа в случая да бъде свършена за това време, в конкретния случай за няколко дни? Можете ли да се ориентирате по заключението си, като се има предвид става въпрос за СМР обект „детски и спортни площадки в гр. Сливен и населените места”?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Те са на „Пойнт стор” Еоод. Това изследваме в момента, дали са свършени смр. да свършени са смр. Разбирам, че сега ме питате колко време им трябва на „Пойнт стор” Еоод, за да ги свършат. Аз съм отговорил. Мога да отговоря на база на анализите, а „Пойнт стор” ЕООД не са ми приложили анализи по делото.

 

Юк. Т.: Да разбирам ли, че не можете да кажете дали дружеството е могло да свърши работата за това време?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе:  На базата на анализите за единичните видове смр бих могъл да отговоря за колко време технологично е възможно да бъдат свършени въпросните смр. В настоящия случай от страна на подизпълнителя такива анализи за единичните видове смр не са ми предоставени, поради което аз не съм в състояние да отговоря на така поставения въпрос. Говорим само за доставчика „Пойнт стор” Еоод.

 

Юк. Т.: Същата ли е констатацията Ви по отношение на работите, изпълнени от „Строй - Билдинг Инженеринг“ ООД?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе:  Да, абсолютно същия отговор давам и за тях. Също от тяхна страна не са ми предоставени анализи. Анализи има само дружеството-жалбоподател за единичните видове смр.

 

Юк. Т.: Пак във връзка с този въпрос представени ли Ви бяха някакви доказателства, въз основа на които да прецените по отношение на материално-техническия ресурс, с който всеки от тези подизпълнители е разполагал, за да може да отговорите?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе:  Необходимите материали и необходимите работници за извършването на всяко едно от СМР мога да дам въз основа на анализите, но аз не разполагах с тях и не мога да отговоря дали са имали необходимата кадрова обезпеченост, за да свършат работата.

 

Юк. Т.: Според Вас обичайно ли е това, че работата е изпълнена и приета от възложителя преди още неговият възложител да му я възложи с договор, като визирам общината?

 

Адв. Н.: Противопоставям се на този въпрос.

 

Съдът не допуска така поставения въпрос. Същият изисква от вещото лице да направи анализ на представените по делото писмени доказателства, което е задължение на съда при постановяване на крайния съдебен акт.

 

Юк. Т.:  Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема заключението на вещото лице И., на което определя възнаграждение в размер на 500.00 лв., 400.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит./изд. РКО 400 лв. – 19.06.2018 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 100.00 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Адв. Н.: Водим до разпит единия от допуснатите свидетели, а именно управителя на Строй - Билдинг Инженеринг“ ООД.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на когото СНЕМА самоличност, както следва:

 

А.О.Г. - на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Н.:

 

ВЪПРОС: Какво сте работили и какво работите? Упражнявате ли търговска дейност?

 

отговор: В момента съм в майчинство. През 2014 г. си направих строителна фирма и работех там.

 

ВЪПРОС: Да разбирам, че основният предмет на дейност на Вашата фирма е бил строителство?

 

отговор: Да, строителство.

 

ВЪПРОС: Какво образование имате?

 

отговор: Строителен техник съм завършила в Строителния техникум, това ми е специалността.

 

ВЪПРОС: Имали ли сте търговски взаимоотношения с Брико 80ООД, кога и да кажете какви са били тези взаимоотношения, изпълнявали ли сте някакви обекти?

 

отговор: Да, бяхме подизпълнител на фирма „Брико 80“ ООД. Управителят знам, че е Р., за фамилията му не се сещам в момента. Работихме заедно, да.

 

ВЪПРОС: Какви обекти Ви възложи да изпълнявате?

 

отговор: Три спортни площадки в гр. Сливен.

 

ВЪПРОС: По-подробно да кажете точно какво правихте?

 

отговор: Правихме, доколкото си спомням беше 2015 г., изкоп, полагане на бетон, армировъчна работа, издигане на огради, полагане на изкуствена трева на площадките. Това беше.

 

ВЪПРОС: Имате ли сключени търговски договори с тях за тези дейности?

 

отговор: Имаме да, аз съм ги подписала.

 

ВЪПРОС: Към тези договори как определихте цената на тези видове СМр, които им изпълнявахте? Има ли съставени някакви ксс?

 

отговор: Да, имаме съставени ксс. Аз съм ги смятала, аз съм ги подписала документите. Всичко е извършено от мен.

 

ВЪПРОС: Кой Ви свърза с тази фирма?

 

отговор: С фирмата мъжът ми се познава с управителя на фирмата Р.. Те си имат от доста години взаимоотношения двамата и така започнахме да работим.

 

ВЪПРОС: Мъжът Ви пълномощник ли е на Вашето дружество?

 

отговор: Мъжът ми е упълномощен, да.

 

ВЪПРОС: Искам сега по-подробно да Ви попитам за определени детайли по тези площадки. Първо имахте ли наети работници по трудови договори и как наемахте работници?

 

отговор: С работниците беше много трудно. Това мога да го кажа със сигурност, даже говорих със счетоводството ни, имахме много големи проблеми там, защото работниците не искат да подписват трудови договори. Те са общи работници от гр. Сливен, които искат да им се плаща на ръка. Разбирахме се за надници без трудови договори. Така искаха да им се заплаща на ръка и на работа, така се разбирахме с тях. Разбирам, че това е голям проблем пред държавата, но просто те не искат да си дават документите и предпочитат да не работят отколкото да им направим трудови договори. Те са нискоквалифицирани работници и нямахме друг избор.

 

ВЪПРОС: Според Вас тези видове смр, които сте изпълнявали, изискваха ли някаква специална квалификация?

 

отговор: Според мен не изискват никаква квалификация, защото това са доста така прости неща от строителството. Не е нещо сложно, което да е някакво голямо затруднение за тях.

 

ВЪПРОС: Как им плащахте – на ден, на седмица, какви суми?

 

отговор: Плащахме им надницата на ден. Имах чувството, че живеят ден за ден тези хора. По 20-30 лв. на ден се бяхме разбрали на човек да се заплаща. Повече от 5-6 човека на ден не сме имали.

 

ВЪПРОС: По отношение на техниката каква според Вас техника е била необходима и сте използвали за тези работи, откъде я взехте?

 

отговор: Имахме един бетоновоз, изкопите с багер и ръчно се правеха и това е.

 

ВЪПРОС: Кой наемаше техниката?

 

отговор: Мъжът ми се занимаваше с това, той намираше багерите и всичките неща, както инструменти.

 

ВЪПРОС: Вие лично следихте ли процеса, посещавахте ли обектите?

 

отговор: Аз посещавах обектите, но не съм била на всяка една дейност по самия обект.

 

ВЪПРОС: Вписано е, че сте полагали изкуствена трева на тези спортни площадки. Откъде я доставихте?

 

отговор: Мъжът ми я внасяше от Турция, защото цената е доста по-ниска от тази в България. Не съм ходила с него. Това е, което мога да кажа.

 

ВЪПРОС: Имате и една полиетиленова мрежа. Откъде я доставихте и къде я съхранявахте?

 

отговор: Мъжът ми има заведение. Доколкото се сещам тази мрежа я съхранявахме в складовете зад заведението. Дойдоха от гр. Сливен и я взеха, но не мога да кажа откъде е закупена.

 

ВЪПРОС: Същото се отнася и за една друга ограда – телена, къде е съхранявана и къде я получиха?

 

отговор: Нея също сме я съхранявали на същото място и пак така дойдоха да я вземат от гр. Сливен с микробус.

 

ВЪПРОС: Вие лично ли подписахме приемо-предавателните протоколи за тези две стоки?

 

отговор: Да.

 

Съдът предяви на свидетелката приемо-предавателни протоколи, приложени по делото на л. 439 и следващите.

 

Свидетелят: На протокола от 01.10.2015 г. Обр. 19 подписът, положен за изпълнител, е на съпругът ми. Следващата КСС на л. 440 е подписана от мен, договорът на л. 441 до л. 444 е подписан от мен, приемо-предавателният протокол на л. 446 е подписан от мен, протокол Обр. 19 на л. 450 е подписан от мен, както и ксс на л. 451-452 е подписана от мен. Договорът на л. 453 до л. 456 е подписан от мен като изпълнител, приемо-предавателният протокол на л. 458 е подписан от мен, както и протокол Обр. 19 на л. 462, КСС на л. 463-464 и договорът на л. 465-467 от делото.

 

адв. Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Юк. Т.: Вие ли бяхте ангажирана с документалното водене на работата във Вашата фирма – изготвянето на тези протоколи, подписване на договори?

 

Свидетелят: Да, аз бях ангажирана.

 

Юк. Т.: Помните ли кога Ви бяха възложени работите от „Брико 80“ ООД и кога ги изпълнихте Вие?

 

Свидетелят: 2015 г. започнахме лятото до м. октомври ги свършихме площадките.

 

Юк. Т.: Каква част от работата, която свършихте по тези три площадки, беше извършена от Вас и каква част от други дружества?

 

Свидетелят: Цялостно ние ги правихме площадките.

 

Юк. Т.: Ползвахте ли подизпълнители за част от работата по изпълнението на тези площадки?

 

Свидетелят: Да, работници.

 

Юк. Т.: Работници, но други фирми подизпълнители?

 

Свидетелят: Не, други фирми не сме наемали.

 

Юк. Т.: Нямам повече въпроси.

 

Въпрос на съда: Вашата строителна форма други обекти и други дейности освен тези извършвала ли е преди и след тези СМР?

 

Свидетелят: След това да, участвахме за обществени поръчки за саниране на блокове.

 

Въпрос на съда: Санирали ли сте блокове?

 

Свидетелят: Да, санирахме блокове.

 

Юк. Т.: Имате ли наети лица във фирмата освен Вас?

 

Свидетелят: Да.

 

Юк. Т.: И те са на какви длъжности? Колко като брой към 2015 г. и насам?

 

Свидетелят: Точно в момента не мога да се сетя. Има назначени, но не мога да кажа бройката им и длъжностите им.

 

адв. Н.: Във връзка с така зададения въпрос Вашата фирма ет или оод е? Имате ли друг работещ съдружник?

 

Свидетелят: Имаме съдружник във фирмата, занимаващ се също със строителство. Това е Б.Б.

 

Страните: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

адв. Н.: Имам доказателствено искане. Моля да допуснете изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза,въпросите към която съм формулирала в нарочна писмена молба, която представям в днешно съдебно заседание.

 

Юк. Т.: Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза по така формулираните въпроси.

 

Съдът с оглед формулираното доказателствено искане и като прие, че същото е допустимо, а поставените въпроси относими към предмета на спора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в счетоводството на жалбоподателя, а при необходимост и в счетоводството на доставчиците да отговори на въпросите на адв. Н., формулирани в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 400,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес,  по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.10.2018 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните да се считат редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: