ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3039 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Брико 80“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Т., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Брико 80“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-02000216009239-091-001/26.07.2017 г., издаден от началник сектор „Ревизии“ и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 237/16.10.2017 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата, подадена от моя доверител. Моля да приемете административната преписка. Имаме искане по доказателствата. Моля да назначите съдебно-техническа експертиза с оглед  установяване на релевантни факти – реалното изпълнение, както и необходимостта от материална и трудова обезпеченост. Второто ми доказателствено искане е допускането на трима свидетели при режим на довеждане – по един работник от двете фирми.  Заявявам, че не мога в днешно съдебно заседание  да заявя техните имена, защото това са бригади, които са доста мобилни, и не знам кой точно работник ще мога да осигуря. Както и един служител на моя доверител - склададжията, който е приемал доставените стоки. След изготвяне и приемане на съдебно-техническата експертиза и разпита на свидетелите ще ангажирам и съдебно-счетоводна експертиза.

 

Юк. Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка, както и представените сертификати за валидност на подписите на длъжностните лица органи по приходите при тд на нап гр. Бургас, с които са подписани издадените ел. документи в хода на ревизионното производство. По отношение на направените доказателствени искания не се противопоставям. По отношение на съдебно-техническата експертиза считам, че въпросите са относими към предмета на спора. По отношение на свидетелите предоставям на преценката на съда.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши проверка и оглед на място, да отговори на въпросите, формулирано от адв. Н. в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната експертиза в размер на 400,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

допуска в режим на довеждане от страна на жалбоподателя на трима свидетели, с чиито показания да се удостоверят относими към предмета на спора факти и обстоятелства.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.04.2018 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: