ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети февруари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 3035 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КОМФОРТ 2“ ЕООД, редовно уведомен се явяват процесуален представител адв.М.И., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР на РИОСВ БУРГАС, редовно уведомен, изпраща за представител гл.ю.к.К., с представено пълномощно по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.К.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.И.: Представям и моля да приемете копие на писмо на НАП, израз на наглостта на администрацията, ведно с копие от плика. Те пишат, че поради техническа  невъзможност не могат да изготвят справката. Представям извлечение от електронния сайт на НАП за дружеството жалбоподател, което е направено на 31.01.2018 година и от което се установява, че към 27.10.2017 година задължението е 0,01 лв. След като от електронния сайт можеш да изтеглиш тази информация,  какво означава, че поради техническа невъзможност не може да се изготви. Представям документа /платежно нареждане/, с който жалбоподателят е заплатил  180,00лв такса, за да участва в тази регистрационна процедура. Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските.

Ю.К.К.: Да се приемат представените доказателства.

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание  са относими към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото писмени документи, представени от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно: Писмо изх.№ ИТ-00-47#1/ 22.01.2018 година на НАП- ТД Бургас, справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях за периода 01.01.2017 г.до 31.10.2017 г. към дата 31.01.2018 годин на дружеството- жалбоподател, копие от платежно нареждане за сумата от 180.00 лева.

Ю.К.К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И.: Уважаеми госпидин съдия,  моля да  уважите жалбата. Съзнавам правния проблем, в който съда е поставен, дотолкова доколкото би могъл да приме, че ответния РИОСВ е действал правомерно, тъй като е получил електронно съобщение, че дружеството жалбоподател има задължение към бюджета. Такова решение не би било съобразено със смисъла и целта на закона, тъй като Административният съд е носещия задачата да указва  незаконните действия и поведение на администрацията, а в случая тези незаконни действия са очевадни. Смисалът на ал.1, чл.87 ДОПК, за която беше прогласено, че цели да помогне на бизнесе в своята реализация доказа злепоставеност на интересите на бизнеса. А точно това считам, че следва да се установи пред съда. Моля да ми дадете възможност за  допълнителни кратки  писмени бележки.

Ю.К.К.: Уважаеми господин съдия, считам, че издаденото решение на директор, с което е отказана регистрация и издаване на   документа е законосъобразно. Съгласно чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда не се издават резрешителни документи на лица, които имат задължения. Безспорен е факта, че към датата на отказа  лицето „Комфорт 2“ е имало задължения, които са удостоверени с нарочен документ на НАП. Ирелевантно за заканодателя е размера на това задължение и затова и НАП не е отбелязало този  размер. Решението е законосъобразно и моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите  решението на  Директора на  на РИОСВ-Бургас.

Съдът определи 5 дни за представяне на писмени бележки на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: