ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети януари                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 3035 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КОМФОРТ  2“ ЕООД, редовно е своевременно призован се явяват процесуален представител адв.М.И., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР на РИОСВ БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща за представител гл.ю.к.К., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.К.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от “КОМФОРТ-2“ ООД, ЕИК 102829933, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. „Лозово“, ул.“Ястребино“ № 4, представлявано от управителя Т.А.А.,  против Решение № 02-РД-438-00/24.10.2017г. издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ във връзка с чл.78, ал.8 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ отказва регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на “КОМФОРТ-2“ ООД, ЕИК 102829933, във връзка с негово заявление Вх.№ УО-1286/17.10.2017г.

Иска се отмяна на оспореното решение.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.И.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените към нея писмени доказателства. Запозната съм с представената от ответника преписка. По документите в нея ще взема становищепо-късно. По прочетения доклад нямам възражения. В изпратената преписка на лист №18 от делото се намира полученото удостоверение от ответника на електронен път- удостоверение за наличие или липса на задължения. Оспорвам това твърдение. Това удостоверение е издадено в нарушение на изискванията на ДОПК. В чл.87, ал.11 от ДОПК е регламентирана една нова процедура за издаване на това удостоверение  по електронен път на органа, пред когото лицето, което трябва да удостоверява наличието или липсата на данъчни задължения, да не бъде принудено да търси хартиен носител на това удостоверение. Т.е. урежда се една процедура, а не материално-правно съдържание на това удостоверение. Държавната администрация в лицето на НАП е измислила една процедура - такова по чл.87, ал.6 от ДОПК  във връзка с процедурата по чл.87, ал.11, този начин за получаване на електронно съобщение е свързано с облекчаване на бизнеса. На второ място това удостоверение не отговаря на изискванията на чл.87, ал.6 от ДОПК, това удостоверение трябва да съдържа точни данни за наличие на задължения, ако има такива. Констатирах, след запознаване с преписката, че в това удостоверение има един запис „има задължения“, което е в противоречие на ал.6. В тази връзка поискахме от съда удостоверение, такова беше издадено,  внесли сме молба пред НАП на 02.01.2018г.,  за да се издаде  писмено документа от тяхна страна с информация към 23.10.2017 година дружеството какви задължения е имало. Към днешна дата, включително  след справка на място в НАП бяхме уведомени, че още не е изтекъл срока за издаване на искания документ, който изтича на 18.01.2018 година и като го издадат  ще го изпрят в съда. Държа да се събере и това доказателство по делото и моля да го отложите. На този етап нямам други искания.

ГЛ.Ю.К.К.: Нямам възражения по доклада. Представила съм  всички документи. Не възразявам на искането,  но искам да отбележа, че няма спор  за размера на задължението. След като се запознах с жалбата е видно, че след издаване на решението за отказ  жалбоподателя е направил справка в НАП, където е установено, че има задължения в размер на 0.01 лв, които е платил в същия ден. Ние не оспорваме, че това е истината, но законодателя е записал, че следва да няма никакви задължния, без да упоменава в какъв размер в момента, в който директора на РИОСВ  служебно изиска такъв. За това не пречи, че в момeнта в рамките на това производство, ако беше направил справка преди това и ако беше представил, че няма задължения ние щяхме да издадем  документа. Предоставям на преценката на съда.

Съдът намира, че направеното искане от страна на  жалбоподателя да му бъде дадена възможност да представи по делото поискания въз основа на издаденото от съда удостоверение документ от ТД на НАП Бургас, за основателно, поради което с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства,

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.02.2018 година от 10:45 часа, за която дата  и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: