ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 3030 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 11:22 часа  се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Елпром ИЕП“ АД, редовно уведомен, се явява адвокат П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Капитал експрес“ ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителят Явор Миланов и адвокат М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Царево, редовно уведомени, се явява адвокат Н., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

          АДВ. Н.: Уважаеми г-н председател, правя искане за отвод на основание чл. 144 от АПК във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като председателят на настоящия съдебен състав е решил дело с предмет установителен иск за признаване право на собственост за почивна станция, като по делото страни са били „Елпром ЕИП“ АД и от друга страна Община Царево, а в настоящото дело предмет е нанасяне на недвижим имот - бунгала. Правя искане в този смисъл.

          АДВ. М.: Уважаеми административен съдия, действително е налице произнасяне на настоящия състав на ниво и като инстанция в Районен съд - Царево по спорове за материално право, касаещи не бунгалата, а имота, терена, върху който са разположени част от бунгалата. В този смисъл поддържам направеното от представителя на Община Царево искане.

          АДВ. П.: Не съм съгласен с доводите на уважаемите колеги. Считам, че не съществуват предпоставките и основанията за отвод на настоящия съдебен състав. Касае се за административно дело, което не касае спора за материално право, а това да се приложи законът и да се въведе почивната база в КК и регистри. Освен това, решението на първоинстанционния съд беше отменено от Окръжен съд - Бургас и едва на трета инстанция бе решено делото в наша полза. В случая не са налице основанията за отвод на настоящия съдебен състав.

 

          Съдът във връзка с направеното искане за отвод, намери, че настоящият съдия-докладчик Румен Йосифов е участвал при разглеждане на гр. дело №102/2012 г. по описа на Районен съд – Царево, както и гр. дело № 132/2008 г. по описа на Районен съд – Царево, като в тези две свои съдебни решения съдия Йосифов е изразил становище по правото на собственост върху процесните обекти. Макар настоящият правен спор да касае попълването на КК с обектите, въпросът за това чия собственост са те, неминуемо следва да бъде разглеждан отново, а както се посочи, съдия Йосифов е изразил вече своето становище по този въпрос.

 

Предвид горното, съдът счита, че са налице основанията на чл. 23, ал. 2 от ГПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТВЕЖДА от разглеждане на административно дело № 3030 по описа за 2017 г. на Административен съд – Бургас съдия Румен Йосифов.

          Делото ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на съда, за определяне на нов докладчик.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: