ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3030 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Елпром ИЕП“ АД се явява адвокат П., надлежно упълномощен.

За ответника- началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна „Капитал експрес“ ЕООД се явяват управителят Я.М.и адвокат М., надлежно упълномощен.

За заинтересованата страна Община Царево се явява адвокат Н..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от жалбоподателя „Елпром ИЕП“ АД с искане за заличаване на „Капитал експрес“ ЕООД като заинтересована страна.

 

Адвокат П.: Поддържам молбата с направеното искане за заличаване на дружеството „Капитал експрес“ ЕООД като заинтересована страна в настоящото производство и моля същата да бъде уважена. Съгласно §1, т.13 от ЗКИР, заинтересовани страни и носители на активна правна легитимация по спор съгласно закона са собствениците и лицата с вещни права върху имота. В случая „Капитал експрес“ ЕООД не се явяват собственици на имота, фигурират в кадастралната карта, но е издадена заповед за заличаване от кадастралния регистър. На първа инстанция съда отмени заповедта на началника на СГКК, но това не може да направи „Капитал експрес“ собственици. Тяхното участие е недопустимо.

Адвокат М.: Считаме, че искането е неоснователно. Кръгът на заинтересовани лица се определя по §1, т.13 от ДР на ЗКИР, но съобразно вписванията в имотния регистър. Ние сме вписани в регистъра като собственици на терена, в който терен тук жалбоподателят иска нанасянето като масивни сгради на неговата твърдяна почивна база от бунгала. В този смисъл, според разпоредбата на ЗКИР, ние сме заинтересовани лица, имали сме това качество в административната процедура, където сме уведомени по чл. 26 от АПК. Считам, че е налице обстоятелство по чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК. Имаме спор относно вписването ни в имотния регистър. Там жалбоподателят е поискал да бъдем отписани. В тази връзка ви представям отменителното решение, постановено по адм.д. № 701/2017г. по описа на Административен съд- Бургас, което не е влязло в сила, защото се обжалва пред ВАС. По ирония на съдбата ВАС го е насрочил за 20.03.2018г., това е адм.д. № 647/2018 на ВАС. Мисля, че е на ІІ- ро отделение. Делото е висящо. В случай че бъдем заличени от имотния регистър, безспорно няма да имаме качество на заинтересовани лица. В тази връзка моля за спиране на настоящото производство.

Адвокат П.: Противопоставям се на искането за спиране. Става дума дали ще бъде отменено на формално основание и заличаване в имотния регистър.

Адвокат Н.: По така подадената молба, същата не касае община Царево и поради това предоставям на съда. По направеното искане за спиране считам, че същото е основателно. Касае се за нанасяне на собственост в кадастралната карта, което засяга два имота. Наличието на преюдициален спор за нанасяне на собственици в кадастралната карта е основание за спиране на настоящото производство.

РЕПЛИКА на адвокат М.: Поддържам направеното искане за спиране, както и становището ни относно кръга на заинтересованите лица. В момента се обжалва отказ да се нанесат нови самостоятелни обекти, за които жалбоподателят твърди, че е собственик. Според закона и практиката на ВАС, заинтересовани лица са тези, които са вписани в кадастралната карта, като собственици на терена. В този смисъл и като записани в кадастралната карта, ние имаме качеството на заинтересовано лице. Тук не може да се решава спор за собственост, но спорът кой трябва да е вписан в картата за терена е от значение.

 

СЪДЪТ по направените искания намира следното:

Кадастърът има действие по отношение на лицата, записани като собственици и/или носители на вещни права върху имотите и само те черпят права от него, поради което неговото изменение засяга само тези лица и те са активно легитимирани да го обжалват. При определяне на лицата, легитимирани да обжалват изменението, респ. отказа за извършване на такова, се изхожда единствено от записванията в кадастралния регистър, а не от други доказателства за вещни права, доколкото съществуващите, но неотразени по кадастъра вещни права, не могат да бъдат засегнати от изменението на кадастъра. В този смисъл е и трайната практика на ВАС. От представеното днес решение № 1716/24.10.2017г. по адм.д.№ 701/2017г. на Административен съд Бургас е видно, че със заповед на началника на СГКК Бургас е заличено „Капитал експрес“ ЕООД като собственик на имота. Заповедта обаче не е влязла в сила, тъй като е обжалвана, а според съвпадащите твърдения на страните съдебният спор относно нейната законосъобразност не е приключил. Този спор е преюдициален по отношение на настоящия, доколкото при заличаване на „Капитал експрес“ ЕООД като собственик на процесния имот, би отпаднал и правният интерес на дружеството от участие в настоящото производство, респ. би било налице основание за заличаване на същото като заинтересована страна, в какъвто смисъл е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане. Ето защо, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д. № 3030/2017 по описа на Административен съд- Бургас, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на спора по адм.д.№ 701/2017г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за ответната страна тече от датата на съобщението, а за останалите страни- от днес.

Съдът съобщава на страните, че по искането за заличаване на заинтересованата страна „Капитал експрес“ ЕООД, ще се произнесе след възобновяване на производството.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: