ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІV Административен състав

На тринадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 302  по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.В.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.В.К., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА по оспорването Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпил по делото с придружително писмо вх. №5000/02.05.2018 г. заверен препис от заповед №2385/08.09.2016 г., с която Кметът на Община Бургас е определил персоналния състав на комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ и правила за работа на този орган.

 

АДВОКАТ Й.: Да се приеме представеното от ответника заверено копие от заповед.

Нямам доказателствени искания.

ТРИМАТА ЖАЛБОПОДАТЕЛИ: Вероятно заявлението по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ е подадено до Община Бургас от адвокат Мосинов, на когото бяхме възложили да движи процедурата пред общината след постановяване на съдебното решение. Напълно е възможно да сме положили подписите върху заявлението, като сме подписвали и други документи, необходими за тази процедура.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представения заверен препис от заповед №2385/08.09.2016 г.

Наред с това ответникът следва да бъде задължен за следващо съдебно заседание да представи по делото акта, издаден от компетентен орган , с който е сложено началото на административното производство за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.602.327 от кадастралната карта на гр. Бургас, кв. 44 по плана на ж.к „Славейков“, гр. Бургас.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от заповед №2385/08.09.2016 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от днес да представи по делото акта, издаден от компетентен орган, с който е сложено началото на административното производство за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.602.327 от кадастралната карта на гр. Бургас, кв. 44 по плана на ж.к „Славейков“, гр. Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.06.2018 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: