О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №1746

 

гр. Бургас, 23 юли  2018г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                    

При секретар С. А., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  адм. дело № 302 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по жалба, подадена от В.И.Д., С.В.Д. и Д.В.К. против решение № 3412/07.12.2017 г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ, за определяне на пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор ***по КК на гр. Бургас, в кв. 44 по плана на ж.к „Славейков“, с площ 400 кв.м.

Жалбоподателите твърдят, че решението на комисията е издадено, без да са налице основания, налагащи определянето на пазарна оценка по чл. 16 от ЗУТ. Според тях, административният акт е незаконосъобразен, като постановен при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречи с материалноправни разпоредби, както и с целта на закона. Позовават се на влязло в сила решение № 1591 от 16.12.2011 г., постановено по адм. дело № 474/2011 г. по описа на Административен съд Бургас, което според тях задължава административния орган да отрази имота като самостоятелен такъв по кадастрални граници. Искат съдът да отмени оспореното Решение като незаконосъобразно и да им присъди направените по делото разноски.

В съдебно заседание, жалбоподателите се явяват лично и с упълномощен процесуален представител, като поддържат подадената жалба.

За ответната страна – Община Бургас, се явява юрисконсулт А., който счита жалбата за процесуално недопустима, тъй като е депозирана срещу административен акт, неподлежащ на самостоятелно съдебно оспорване. При условията на евентуалност моли съдът да  приеме, че жалбата е неоснователна. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Фактите:

В.И.Д., С.В.Д. и Д.В.К. се легитимират като собственици на недвижим имот, представляващ дворно място, образуващо имот пл. № 53 в кв.44, с площ от 400 кв.м., находящо се до бл. 68 в к-с “Славейков” , гр.Бургас, който имот е нанесен в действащата кадастрална карта като имот с идентификатор ***, а находящата се в него сграда – като имот с идентификатор ***.

С Решение рег. индекс 92-0-76/14.05.2009г. на заместник-кмета на община Бургас, е одобрено техническото задание за проектиране за “Актуализация-изменение на ПУП-ПРЗ за територията на к-с “Славейков”, гр. Бургас, като на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, е допуснато изработването на проект в посочения обхват.

Проектът е внесен за разглеждане от Общински съвет – Бургас на заседание, проведено на 21 и 26.10.2010г., с докладна записка от кмета на Община Бургас. При проведеното гласуване е взето Решение № 40-17/21.10.2010г. на Общински съвет - Бургас,  с което, на основание чл.21, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен проект Актуализация – изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. “Славейков”, гр.Бургас – окончателен проект при условията на чл.16 от ЗУТ.

Недоволни от Решението на Общински съвет – Бургас, жалбоподателите оспорили същото пред Административен съд Бургас, в частта относно поземлен имот с идентификатор № ***, както и в частта, в която планът се одобрява при „условията на чл. 16 от ЗУТ“.

С решение № 1591/16.12.2011 г. по адм. дело № 474/2011 г. частично е отменено Решение № 40-17/21.10.2010г. на Общински съвет – Бургас и преписката върната за ново произнасяне и отразяване на ПИ, като самостоятелен имот на името на В.И.Д., С.В.Д. и Д.В.К. по кадастрални граници.

По делото е установено, че с решение на ОбС-Бургас № 40-17/21.10.2010 г., е одобрен проект актуализация – изменение ПУП-ПРЗ на жк „Славейков“, гр. Бургас, при условията на чл.16 ЗУТ, който с влязло в сила решение по адм. дело №474/2011 г. на АС-Бургас, е отменен частично, само по отношение на ПИ ***по КК на гр. Бургас, в кв. 44. С частичната отмяна на този ПУП-ПРЗ, процесният имот е останал неурегулиран и по отношение на него предвидената регулация е първа.

В изпълнение на указанията на Административен съд Бургас, както и на многократни молби от страна на жалбоподателите (потвърдено от тях в жалбата им) е изготвен служебен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор ***по КК в кв. 44 по плана на ж.к. „Славейков“, с който се обособява нов УПИ V, с площ 349 кв.м, с функционално отреждане за „смесено строителство“, като е приложен и коефициент на редукция, единен за одобрения ПУП на ж.к. „Славейков“ от 12%, равняващи се на 48 кв.м от площта на имот с идентификатор ***.

ПУП-ПРЗ за имота е разгледан на заседание но ОЕСУТ, проведено на 28.06.2017 г. и приет с Решение, обективирано в Протокол № 18 по т. 2 от дневния ред, като е предвидено към преписката, съгласно изискванията на чл. 16 от ЗУТ да се изготви Решение на Комисията по чл. 210 от ЗУТ.

На свое заседание проведено на 31.08.2017 г., по т. 1 от дневния ред, Комисията по чл. 210 от ЗУТ приема определената пазарна стойност на имот с идентификатор ПИ ***по КК на гр. Бургас, в кв. 44 по плана на ж.к „Славейков“, с площ 396 кв.м и отредения за него урегулиран поземлен имот V-327, кв. 44, с площ 349 кв.м.

С Решение № 3412/07.12.2017 г. Комисията по чл. 210 от ЗУТ определя пазарна стойност на имот с идентификатор ПИ ***по КК на гр. Бургас, в кв. 44 по плана на ж.к „Славейков“, с площ 396 кв.м и отредения за него урегулиран поземлен имот V-327, кв. 44, с площ 349 кв.м.

Според приложените по делото известия за доставяне, Решението е връчено на Д.К. на 10.01.2018 г., на С.Д. на 16.01.2018 г. и е обявено на В.Д. *** на 30.01.2018 г.

На жалбоподателите е указано, че решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ.

По допустимостта:

За да се произнесе по процесуалната допустимост на жалбата, съдът съобрази следното:

Абсолютна задължителна положителна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство е оспореният да подлежи на съдебен контрол.

Разпоредбата на чл. 210, ал. 3 от ЗУТ предвижда самостоятелна обжалваемост по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ на решенията на комисията по чл. 210, ал.1. В същия смисъл е и разпоредбата на чл. 215, ал. 2 ЗУТ.

По отношение на решението на комисията по чл. 210 ЗУТ, прието на основание  чл. 16, ал. 4 ЗУТ, обаче е въведено законодателно изключение от посоченото по- горе правило. То се съобщава на заинтересованите лица заедно с проекта за подробен устройствен план и може да се обжалва в производството по обжалване на акта за одобряване на устройствения план по ал. 1.

Следователно, това решение не подлежи на самостоятелен съдебен контрол в отделно производство по чл. 215, ал. 1 ЗУТ, а законосъобразността му се преценява само в производството по обжалване на подробния устройствен план по чл. 16, ал. 1 ЗУТ.

Възприемането на подобно законодателно разрешение в разрез с предвиждането на чл. 210, ал. 3, изр. второ ЗУТ, е закономерна последица от цялостната нормативна уредба на плана по чл. 16, ал. 1 ЗУТ, според която за законосъобразността му от съществено значение е доказването посредством решение на комисията по чл. 210 ЗУТ, че пазарна стойност на имота след урегулирането му с плана по ал. 1 е не по-малка от пазарната му стойност отпреди урегулирането, т. е. по смисъла на действащата нормативна уредба, приетото на основание  чл. 16, ал. 4 ЗУТ решение на комисията по чл. 210 ЗУТ, е задължителен етап в производството по изготвяне и одобряване на устройствения план по ал. 1.

Възражението на жалбоподателите, че изготвената оценка и новия проект за ПУП-ПРЗ по отношение на съсобствения им имот, не е следвало да бъдат процедирани по реда на чл. 16 от ЗУТ, може да бъде обсъждано само в производството по оспорване на акта, с който се одобрява изменението на ПУП.

Изложените съображения предпоставят извод, че към настоящия момент жалбата е процесуално недопустима като подадена срещу административен акт, който не подлежи на оспорване по силата на чл. 16, ал.4 изр.4 от ЗУТ (ДВ бр.13/2017 г.), поради което и съгласно чл. 159, т.1 от АПК същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство - да бъде прекратено.

С определение, постановено в открито заседание на 27.06.2018г., съдът е обявил съдебното дирене за приключено и е дал ход на устните състезания. Това определение, с оглед констатираната по-горе недопустимост на оспорването, подлежи на отмяна по реда на чл. 253 от ГПК, приложим по силата на чл. 144 от АПК.

Изходът от делото предпоставя възлагане на разноските в производството върху жалбоподателите, при направено изрично искане за присъждане на разноски от процесуалния представител на ответника в съдебното заседание от 27.06.2018 година и с оглед разпоредбата на  чл. 78, ал.4 от ГПК, приложима по силата на чл. 144 от АПК.  Разноските следва да бъдат присъдени в минимален размер от 100 лв. на основание чл. 78, ал.8 от ГПК във вр. с чл. 24 от НЗПП.

Ето защо и на осн. чл. 159, т.1 и чл. 160, ал.1 АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение, постановено по делото на 27 юни 2018 г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания.

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Д., С.В.Д. и Д.В.К. против решение № 3412/07.12.2017 г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ гр. Бургас, за определяне на пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор ***по КК на гр. Бургас, в кв. 44 по плана на ж.к „Славейков“, с площ 400 кв.м.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 302/2018 г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

ОСЪЖДА В.И.Д., С.В.Д. и Д.В. *** сумата в размер на 100 лв. (сто) лева.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София, в седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: