ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 302 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.Д., редовно призован, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.Д., редовно призована, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.В.К., редовно призован, не се явява.

Всички жалбоподатели се представляват от адвокат Й., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт И.А., редовно упълномощен.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам възражение, да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба от В.И.Д., С.В.Д. и Д.В.К. против Решение №3412/07.12.2017 г. на Комисия по чл. 210 при Община Бургас, с което е определена пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор 07079.602.327 по Кадастралната карта на гр. Бургас, кв. 44 по плана на ж.к.„Славейков“, с площ от 396 кв.м.

 

АДВОКАТ Й.: Поддържаме жалбата. Считаме, че не са налице основания за определяне на пазарна оценка, както и за изработване на нов подробен устройствен план. Предвид разпоредбата на чл. 15 от ЗУТ имоти, които са били вече урегулирани с предишен подробен устройствен план, не подлежат на последващо регулиране. В уверение на това обстоятелство в днешно съдебно заседание представям извадка от протокол № 30/24.07.1996 г. на Архитектурно-градоустройствена комисия на общината плюс извадки от местни ежедневници, както и протокол за проведено обсъждане на инвестиционно намерение на моите доверители, касаещо процесния УПИ.

Също така искам да уточня, тъй като за изработването на служебен ПУП Община Бургас се позовава на искане на доверителите ми, искам да уточня, че такова няма. Искането на доверителите ми касае изпълнението на влязло в сила решение на Административен съд, което сме приложили по делото, за възстановяване на стария ПУП, съобразно разпоредбите на закона.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам така предявената жалба като неоснователна.

Нямам възражение по доклада на съда.

Моля да бъдат приети представените с административната преписка доказателства.

Във връзка с твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя, че няма отправено искане за  изменение на подробния устройствен план за процесния имот, представям заявление от тяхна страна от 14.09.2016 г.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  всички документи, подробно описани в молба от Община Бургас до Административен съд – гр. Бургас вх. № 1317/31.01.2018 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото днес представените от адвокат Й. извадка от протокол № 30/24.07.1996 г. на Архитектурно-градоустройствена комисия при Община Бургас, 3 броя копия от ежедневници и копие от протокол от 18.04.2007 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото днес представеното от процесуалния представител на Община Бургас заявление от 14.09.2016 г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.: Аз не съм се подписвал под заявлението, представено от юрисконсулт А.. Този подпис не е мой. Може да се направи сравнение с моя подпис на заявлението, което е приложено на стр. 18 от делото. Подписът, положен под днес представеното заявление от процесуалния представител на общината, не е мой.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Мога да представя заповедта, с която е назначена комисията, ако ми дадете възможност.

 

Съдът намира, че следва да предостави възможност на процесуалния представител на административния орган да представи по делото заповедта, с която е назначена комисията, издала процесния акт.

Ето защо съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас в 7-дневен срок от днес да представи по делото заповед № 2385/08.09.2016 г. на Кмета на Община Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018 г. от 10:30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: