Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         656                        13.04.2017г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На двадесет и трети март,                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: К.Л.

Прокурор: Величка Костова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 302 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция град Бургас (КЗП-РД-Бургас) против решение № 76 от 12.01.2017г., постановено по НАХД № 6500/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 41378 от 02.06.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което за на „Алфа БН“ЕООД, ЕИК-***, за нарушение по чл.68в, вр. чл.68г, ал.4, чл.68з, предл.ІІ и чл.68и, т.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на основание чл.210а от ЗЗП, е наложено административно наказание: имуществена санкция в размер на 1000лв.

В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Касаторът излага становище, че нарушението е било извършено на 18.09.2015г., но е констатирано по-късно – с протокол № 45 от 17.11.2015г. на заседание на Комисията, когато е установено, че търговецът осъществява нелоялна търговска практика. По тази причина тримесечният срок по чл.34, ал.1, пр.2 от ЗАНН не е бил изтекъл към момента на съставянето на акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Моли за отмяна на оспореното решение и потвърждаване НП. В съдебно заседание касаторът редовно призован не се явява и не се представлява.

Ответникът по касационната жалба „Алфа БН“ЕООД, ЕИК-***, гр.Бургас 8000, ул.Захари Зограф №55, редовно уведомен, също не изпраща представител пред съда и не ангажира становище по оспорването.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за незаконосъобразност и неправилност на решението на Районен съд - Бургас, поради което пледира касационната жалба, като основателна, да бъде уважена.

 

Административен съд – Бургас, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на оспорване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на АУАН № К-0041378/04.01.2016г., съставен на „Алфа БН“ЕООД за това, че на 18.09.2015г., в изпълнение на обявена от КЗП-София национална кампания за право на информация, служител на КЗП – РД-Бургас е извършил проверка в книжарница, находяща се в гр.Бургас, кв.Долно Езерово, ул.Захари Зограф №55, стопанисвана от „Алфа БН“ЕООД. В хода на проверката била извършена контролна покупка на 1 брой комплект, съдържащ ученическа книжка /бележник/, ученическа лична карта и подвързии за тях, на обща стойност 0,70лв. Цената на ученическия комплект, съдържащ посочените 4 артикула, била предварително обявена на гърба на бележника посредством етикет  – 0,70лв. с ДДС за брой. При проверката е установено, че ученическите пособия от комплекта са придобити от търговеца-жалбоподател като самостоятелни артикули с отделни цени, но се предлагали за продажба на крайния потребител в посочената книжарница само като комплект. Върху ученическата книжка имало фабрично отпечатана цена от 0,30лв., а върху ученическата лична карта – 0,05лв.

За описаното нарушение актосъставителят съставил констативен протокол № К-0221175/18.09.2015г. в който констатираните факти са подробно описани, а впоследствие на 04.01.2016г. бил съставен и цитираният АУАН. Въз основа на него, директорът на РД-Бургас към ГД"Контрол на пазара" в КЗП издал обжалваното наказателно постановление, с което установеното при проверката било квалифицирано като нарушение по чл.68в, вр. чл.68г, ал.4, чл.68з, предл.ІІ и чл.68и, т.1 от ЗЗП и на основание чл.210а от ЗЗП, на „Алфа БН“ЕООД е наложена имуществена санкция от 1000лв.

 В текста на процесното НП № 41378/02.06.2016г., в края на първата страница и началото на втората, е посочено, че датата на нарушението е 18.09.2015г., като след това е записано „ …с протокол на КЗП № 45/17.11.2015г.“. Отделно е посочено един ред по-надолу, че нарушението е установено с КП (констативен протокол) № К-0221175/18.09.2015г. и е съставен акт № К-0041378/04.01.2016г.

Това наказателно постановление е обжалвано пред Районен съд - Бургас и с процесното решение същото е отменено. За да достигне до този резултат първоинстанционният съд е приел, че в хода на административно-наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, от категорията на абсолютните, тъй като е нарушена императивната разпоредба на чл.34, ал.1, пр.2 от ЗАНН, според която не се образува административно-наказателно производство, ако не е съставен АУАН в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. В случая контролният орган е узнал за нарушението и неговия автор на 18.09.2015г., когато е съставен КП № К-0221175/18.09.2015г., т.е. на същата дата му е бил известен нарушителя – „Алфа БН“ЕООД, но процесният АУАН е съставен на 04.01.2016г., т.е след изтичане на тримесечния срок от откриване на нарушителя. Районният съд е приел, че след изтичането на този преклузивен срок, административно-наказателната преписка е следвало да бъде прекратена от наказващия орган, което не е сторено. Приемайки, че последното представлява абсолютно процесуално нарушение, първоинстанционният съд е отменил НП № 41378/02.06.2016г.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалвано то решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията касатора са неоснователни, а решението на районния съд е правилно и законосъобразно.

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка, кореспондираща с изложеното в НП и АУАН, при редовно събрани в производството писмени и гласни доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилни изводи за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

По отношение установяване на обективната истина районният съд е събрал всички относими към делото доказателства и напълно е разкрил фактите и обстоятелствата имащи значение за разкриване на обективната истина. Разгледал е делото при напълно изяснена фактическа обстановка като е изградил изводите си в съответствие със събраните по делото писмени доказателства.

Действително при положение, че нарушението е констатирано още на 18.09.2015г., когато са били изяснени всички релевантни за случая факти и е бил установен извършителя, видно от съдържанието на КП № К-0221175/18.09.2015г., тримесечният срок по чл.34, ал.1, пр.2 от ЗАНН за съставянето на АУАН е изтекъл на 18.12.2015г. Всъщност в самото наказателно постановление административно-наказващият орган е посочил, че нарушението е било установено с КП № К-0221175/18.09.2015г., т.е. той е приел, че именно 18.09.2015г. е датата на която е установено, че търговецът осъществява нелоялна търговска практика. Позоваването в касационната жалба на друг протокол на КЗП, с по късна дата под № 45/17.11.2015г., който дори не е част от административно-наказателната преписка, не може да промени тази вярна констатация до която са достигнали самият директор на РД-Бургас към ГД"Контрол на пазара" в КЗП, първоинстанционният съд и която се възприема от настоящата касационна инстанция.

Още с Тълкувателно решение № 48 от 28.12.1981г. по н.д. № 48/1981г., ВС, ОСНК е постановено, че тримесечният срок по чл.34, ал.1, пр.2 от ЗАНН започва да тече за всички контролни органи, натоварени паралелно да водят борба против едни и същи нарушения, от деня в който за пръв път е открит нарушителят. Моментът, от който започва да тече срока за съставяне на АУАН по чл.34, ал.1 от ЗАНН, е този на откриването на нарушението и нарушителя. Нарушението се счита за открито, когато са налице достатъчно данни за неговото извършване и за самоличността на нарушителя, респективно когато са констатирани факти и обстоятелства за наличие на поведение, било то действие или бездействие на конкретно лице, което поведение от обективна страна сочи на допуснато административно нарушение. Правната квалификация на тези факти, съответно индивидуализацията и конкретизацията от фактическа и правна страна на нарушението, представляват действия по извършване на преценка относно наличието на материалните и процесуалните предпоставки за реализиране на административнонаказателната отговорност, които действия са последващи откриването на нарушението и представляват част от дейността по установяването на нарушения и налагането на административните санкции.

Следователно като е приел, че процесният АУАН е съставен след изтичането на срока по чл.34, ал.1, пр.2 от ЗАНН и е отменил НП № 41378/02.06.2016г., районният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Въз основа на всичко гореизложено настоящата инстанция счита, че подадената касационна жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 76 от 12.01.2017г., постановено по НАХД № 6500/2016г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                 1.

 

 

 

 

 

                                     2.