Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 823

 

гр. Бургас, 27. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на седми април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Георги Дуков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 302/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от К.Ж. А., ЕГН **********, с адрес ***, чрез процесуалния си представител адвокат Р. А. Д. ***, против решение № 209/15. 12. 2015г. постановено по административнонаказателно дело № 230/2015г. по описа на Районен съд Средец. С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление (НП) № 671/03. 09. 2015г. на директора на РДГ – гр. Бургас. Касаторът твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно и излага подробни съображения. Иска да бъде отменено решението и по същество – да се отмени и НП. При условията на евентуалност моли НП да бъде отменено в частта, с която е отнето средството за извършване на нарушението – товарен автомобил ИФА и да отмени същото в частта на наложеното наказание „глоба“, като размерът й бъде намален до минимално предвидения в закона размер. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация, редовно призован, не се явява и не се представлява. Не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, касационната жалба е частично основателна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Средец е потвърдил НП № 671/03. 09. 2015г. на директора на РДГ – гр. Бургас, с което на К.Ж. А. е наложено административно наказание – глоба по чл. 266, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ) в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 от ЗГ и отнемане в полза на държавата вещта, предмета на нарушението: 10 пр. м.3 дърва за огрев от дървесен вид „цер“ и „ясен“, нарязани на метровки; товарен автомобил ИФА с рег. № ***, на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ.

Установено е, че на 16.04.2015г. на територията на „ДГС Средец“, землището на с. Малина касаторът е транспортирал с товарен автомобил ИФА с рег. № *** дърва за огрев, от дървесен вид „цер“ и „ясен“, нарязани на метровки. Установено било, че те не са маркирани с контролна горска марка, общинска марка или производствена марка. Прието било от служителите, че от К.Ж. А. е извършено нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, поради което за същото е съставен АУАН № 029935 от 16.04.2015г., въз основа на който е издадено и обжалваното наказателно постановление.

Съгласно чл.204 и чл.205 от ЗГ определените за сеч дървета, когато това се изисква по наредбата по чл.101 ал.3, както и дървесината преди нейното транспортиране от временен склад се маркират с контролна горска марка (КГМ) при условия и по ред, определени с наредбата по чл.148 ал.11, а право да притежават и да използват контролна горска марка имат лицата, упражняващи лесовъдска практика и вписани в регистъра по чл. 235. В чл.206 от ЗГ е разписано, че собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, са длъжни да водят дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина, да притежават производствена марка и да маркират с нея експедираната от обекта дървесина. С оглед тези разпоредби, правилно и законосъобразно в АУАН и в НП е преценено, че за законосъобразното транспортиране от А. на пространствената дървесина, е следвало да бъде маркирана с КГМ, общинска марка или производствена марка, а след като такава не е имало поставена, законосъобразно е ангажирана административно-наказателната му отговорност за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ. Поради това правилно и законосъобразно, при спазване на процесуалните правила е издаден АУАН № 029935 от 16.04.2015г. и въз основа на него оспореното НП № 671/03. 09. 2015г., с което на основание чл.266, ал.1 от ЗГ на К.Ж. А. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. - в предвидения размер на глобата за това нарушение. Поради това правилно и законосъобразно административно-наказващият орган (АНО) е приложил и нормата на чл.273, ал.1 от ЗГ, като в т.ІІ.1 от НП № 671/03. 09. 2015г. е постановил отнемане на вещите, предмет на нарушението – 10 пр. м.3 дърва за огрев от дървесен вид „цер“ и „ясен“, нарязани на метровки, т.е. на транспортираната от А. дървесина. След като с показанията на свидетелите и с писмените доказателства в преписката АНО е доказал верността на констатациите за фактите и обстоятелствата описани в НП, както и правилността на правната им квалификация, то не са налице основания за отмяна на НП в частта на наложената глоба и отнетите вещи, предмет на нарушението. В този смисъл неоснователни са възраженията на касатора за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на закона.

Следва, че обжалваното решение № 209/15.12.2015г. на Районен съд Средец, в частта, с която е потвърдено НП № № 671/03. 09. 2015г., с което на основание чл.266, ал.1 от ЗГ на К.Ж. А. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. и е приложена нормата на чл.273, ал.1 от ЗГ, като са отнети в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението – 10 пр. м.3 дърва за огрев от дървесен вид „цер“ и „ясен“, нарязани на метровки, следва да бъде оставено в сила, тъй като е законосъобразно.

В останалата част решението на първостепенния съд е неправилно и незаконосъобразно. Основателни са възраженията на касатора, че неправилно е отнет товарен автомобил ИФА.

С оспореното НП на основание чл.273, ал.1 от ЗГ е постановено отнемане на товарен автомобил ИФА с рег. № ***, а не на товарния автомобил, с който е транспортирана дървесината – с рег. № *****, като вещ, послужила за извършване на нарушението. В тази му част НП е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила и в противоречие със закона. В чл.273, ал.1 от ЗГ е предвидено вещите, послужили за извършване на нарушение да се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им. В тежест на АНО е преди да издаде НП да установи кой е собственика на вещта послужила за извършване на нарушението, която в случая е МПС и да събере доказателства дали е използвана за извършване на нарушението със съгласието на собственика й или против волята му. Видно от административно-наказателната преписка не е извършвана справка и изобщо не е проверено чия собственост е МПС, с което на 16.04.2015г. на територията на „ДГС Средец“, землището на с. Малина, касаторът е транспортирал немаркирана с КГМ, общинска марка или производствена марка дървесина - с рег. № ****, а същевременно е отнето друго МПС - с рег. № ***. Следва, че НП № 671/03. 09. 2015г. в частта, с която е постановено отнемане на МПС, е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като не са изяснени фактите и обстоятелствата предвидени в чл.273, ал.1 от ЗГ, които са релевантни за извода, че отнемането му е законосъобразно. Не във всички случаи чл.273, ал.1 от ЗГ предвижда да се отнемат вещите послужили за извършване на нарушението, тъй като когато се касае за вещи, които не са собственост на нарушителя, отнемането е законосъобразно само когато е установено и доказано, че вещта е използвана за извършване на нарушението със съгласието и знанието на собственика й. Като е постановил отнемане на вещ за която се твърди, че е послужила на А. за извършване на нарушението, но за която не е установил и не събрал доказателства да попада в хипотезата, при която чл.273, ал.1 от ЗГ предвижда отнемане в полза на държавата, АНО е издал НП, което в тази част е незаконосъобразно. Поради изложените съображения в тази част съдебният акт следва да бъде отменен, както да бъде отменено и НП.

Касационният съдебен състав приема, че е налице касационно основание по чл.348, ал.1 от НПК и обжалваното решение следва да бъде частично отменено, като вместо него се постанови друго, с което се отмени оспореното НП, но само в частта с която на основание чл.273, ал.1 от ЗГ е постановено отнемане на товарен автомобил ИФА с рег. № ***.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 209/15.12.2015 година, постановено по административнонаказателно дело № 230 по описа за 2015 година на Районен съд Средец, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 671/03. 09. 2015г. на директора на РДГ – гр. Бургас, в частта по т.ІІ.1, с което на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите е постановено отнемане на товарен автомобил ИФА с рег. № *** и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 671/03. 09. 2015г. на директора на РДГ – гр. Бургас, в частта по т.ІІ.1, с която на основание чл.273 ал.1 от Закона за горите е постановено отнемане на товарен автомобил ИФА с рег. № ***;

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 209/15.12.2015 година, постановено по административнонаказателно дело № 230 по описа за 2015 година на Районен съд Средец, в останалата част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.