О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер   390       12.02.2015г.             град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на четвърти юли две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 302 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.306 от АПК.

Образувано е по искане на И.Т.Т. *** да се наложи санкция на Общински съвет – Бургас за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № II-175/04.07.2005г., постановено по АХД № 780/2004г. по описа на Окръжен съд – Бургас. В искането са развити доводи за приложение на чл.304, ал.1 от АПК. Представени са писмени доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл.304, ал.1 от АПК длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, извън случаите по дял пети, се наказва с глоба от 200 лева до 2 000 лева. Редът за налагане на наказание при неизпълнение на съдебни актове е регламентиран в чл.306 от АПК. Според алинея втора на цитираната правна норма, наказанията се налагат с разпореждане на председателя на съответния съд или на овластено от него длъжностно лице. Употребеният в нормата на чл.306, ал.2 от АПК израз „съответния съд” сочи, че компетентен да разгледа искането и да се произнесе с разпореждане е председателят на съда, постановил съдебния акт, от който се твърди, че произтича задължение за административния орган. В този смисъл е практиката на състави по чл.135, ал.4 от АПК, обективирана в определение № 10/06.03.2012г. по гр. дело № 9/2012г. на ВКС, определение № 44/16.06.2011г. по АХД № 27/2011г., определение № 32/07.04.2011г. по АХД № 80/2010г. и определение № 82/28.09.2012г. по АХД № 71/2012г. В цитираните определения се сочи, че компетентността по основния спор предопределя компетентността по произтичащото от него искане за налагане на санкция за неизпълнение на съдебно решение. В настоящия случай решението, за чието неизпълнение се иска санкциониране, е произнесено от Окръжен съд – Бургас, поради което компетентен да се произнесе с разпореждане по чл.306, ал.2 от АПК е председателят на Окръжен съд – Бургас или овластено от него длъжностно лице.

Предвид гореизложеното, искането на И. Трифоново трябва да се остави без разглеждане и да се изпрати по компетентност на Окръжен съд – Бургас.

 

Мотивиран от това, Административен съд - гр. Бургас, първи състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Т.Т. *** да се наложи санкция на Общински съвет – Бургас за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № II-175/04.07.2005г., постановено по АХД № 780/2004г. по описа на Окръжен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА искането на И.Т.Т. *** на Окръжен съд – Бургас – Бургас за произнасяне по компетентност.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 302/2015г. по описа на Административен съд– Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ:.....................................