Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 876

 

гр. Бургас, 23. 05. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на осми май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Гинка Фортунова и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 302/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от управителя на „Медицински център Астери-мед” ООД с ЕИК 201144361, със седалище и адрес на управление в гр.Свети Влас, Медицински център „Свети Влас, чрез адвокат П.Д.В. от БАК, против решение № 494/30.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 1002/2013г. на Районен съд гр. Несебър. С решението е изменено наказателно постановление № 02-02024069 от 28.08.2013г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което за нарушение на чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда на дружеството касатор е наложена имуществена санкция, като размерът на имуществената санкция е намален от 2 500 лв. на 1 500 лв.

Касаторът твърди, че решението е неправилно. Излага подробни съображения за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение, а по съществото на спора – наказателното постановление да бъде отменено. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат В. Поддържа жалбата и пледира за отмяна на първоинстанционното решение.

Ответникът – Директор на Дирекция „Инспекция на труда” – Бургас, в съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение, че съдебното решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Решението на Районен съд гр. Несебър е правилно. 

Правилно районния съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а с оглед на събраните доказателства правилно и законосъобразно на дружеството е бил съставен акт за установяване на административно нарушение и в последствие е издадено наказателно постановление. Правилен е и изводът, че тъй като по делото няма данни да се е извършило друго нарушение, наложената санкция следва да бъде намалена до предвидения в закона минимален размер от 1500 лв.

Съгласно чл.12 от ЗАНН, административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

В настоящия случай касаторът е санкциониран поради несъобразяване със задължителните предписания, надлежно дадени с Протокол № 243/04.02.2013г. на дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Бургас, които към момента на установяване на административното нарушение – 03.06.2013г. не са били изпълнени, след като срокът за изпълнение е изтекъл на 28.02.2013г. Не се установиха сочените от касатора нарушения на разпоредбите на чл. 18, чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН от административно-наказващия орган.

Предвид посочената разпоредба, сезираният касационен състав намира, че в конкретния случай, предвид липсата на други нарушения, както и липсата на настъпили вредни последици за лицето П.С. А. от допуснатото от „Медицински център Астери-мед” ООД нарушение, целта на наказанието, ще бъде постигната и с налагането на имуществената санкция към минималния предвиден размер от 1500 лв., което правилно е преценил и първоинстанционният съд.

Съдът не установи нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост на проверявания съдебен акт. Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 494/30.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 1002/2013г. на Районен съд гр. Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                     2.