Р Е Ш Е Н И Е  1406

 

Град Бургас, 2.08.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV-ти административен състав, на пети юли през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:    1. ГАЛИНА РАДИКОВА

               2. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно нак.а.х.д. № 302 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Тера ин” ООД, ЕИК ***, подадена чрез процесуален представител, против решение № 2494 от 01.12.2011г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3177 по описа на БРС за 2011г., с което е потвърдено наказателно постановление № 02-0201669/29.07.2011г., издадено от началник отдел „АИПО”, изпълняваща длъжността директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.6, ал.1, т.3 и т.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

Касаторът оспорва решението на районния съд като незаконосъобразно, необосновано и неправилно, постановено в нарушение на процесуалния и материалния закон. Твърди, че не е доказано по безспорен начин извършването на административното нарушение от негова страна. Излага доводи за допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление. Счита, че процесното наказателно постановление е незаконосъобразно поради неприлагането на привилегирования състав на чл.415в от КТ, въпреки наличието на законоустановените предпоставки за това в случая. Моли съдът да постанови решение, с което да отмени оспореното решение на БРС и вместо него постанови друго, с което да отмени като незаконосъобразно издаденото наказателно постановление, а при условия на евентуалност настоява за изменението му чрез прилагане на разпоредбата на чл.415в от КТ. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба на изложените в нея основания и искания.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба като неоснователна в съдебно заседание, а обжалваното съдебно решение намира за правилно и законосъобразно и моли то да бъде оставено в сила. Счита, че в разглеждания случай не е приложима разпоредбата на чл.415в от КТ.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и намира за правилно оспореното решение. Счита, че не са налице предпоставките за квалифициране на случая като маловажен.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

За да постанови оспорения в настоящото производство съдебен акт, с който е потвърдил издаденото на касатора наказателно постановление, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяната на обжалваното НП. При осъществения контрол за законосъобразност, въз основа на извършена съвкупна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства БРС е приел за безспорно установено, че „Тера ин” ООД, в качеството на работодател, не е изпълнил задължението си да проведе обучение по здраве и безопасност на лицето, провеждащо инструктажа на работещите, установено в чл.6, ал.1, т.1 и т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с което е осъществил от обективна страна състава на констатираното с акта нарушение. Изложил е и съображения, че наложената с наказателното постановление имуществена санкция е в предвидения по закон минимум, независимо, че нарушението е със сравнително висока степен на обществена опасност, тъй като обектът на защита е живота и здравето на работниците и служителите.

Тези изводи на БРС се споделят изцяло от настоящата инстанция. Въз основа на прецизно установената фактическа обстановка, описана в мотивите на решението и съответстваща на изложеното в НП и в АУАН, при редовно събрани в първоинстанционното производство писмени и гласни доказателства, районният съд е извел правилни изводи за законосъобразност на издаденото наказателно постановление, които съответстват на материалния закон. В тази връзка настоящата инстанция споделя мотивите на съда относно правилната правна квалификация на установеното административно нарушение и точното прилагане на санкционната разпоредба на чл.413, ал.2 от КТ от административнонаказващия орган спрямо дружеството-касатор в качеството му на работодател.  Районният съд е обсъдил направените с жалбата възражения на административнонаказаното лице, излагайки мотиви относно съставомерността на извършеното от него деяние. Въз основа на съвкупната преценка на всички доказателства съдът е обосновал правилния извод, че наказателното постановление е издадено при спазване на процесуалните правила и е налице съставомерно от обективна страна деяние – административно нарушение на чл.6, ал.1, т.3 и т.1 от Наредба № РД-07-2/ 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Неоснователни са възраженията на касатора, че не е доказано по безспорен начин извършването на административното нарушение, за което е ангажирана административнонаказателната му отговорност. По делото е установено, че на 30.06.2011г. в магазина за керамични плочки, стопанисван от касатора, находящ се на ул***, е извършена проверка по спазване разпоредбите на трудовото законодателство и здравословни и безопасни условия на труд от С. К. – младши инспектор от Дирекция „ИТ” – гр.Бургас. Изискани са документи от дружеството, които е следвало да бъдат представени от негови служители в офиса на дирекцията. На 07.07.2011г. изисканите документи са представени. При прегледа им младши инспектор К. е констатирала нарушения, описани в Протокол за извършена проверка № 1796. Въз основа на този протокол е съставен впоследствие АУАН № 02-0201669/15.07.2011г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление. По отношение на гореописаните обстоятелства между страните по делото не е налице спор. Касаторът неоснователно твърди, че в случая не е безспорно доказано извършването на административното нарушение, като сочи, че към датата на съставяне на АУАН то е било вече отстранено в изпълнение на предписанията на проверяващата К., дадени с протокол за извършена проверка № 1796. Обстоятелството, че с протокола са дадени предписания за отстраняване на нарушението означава именно, че то е констатирано в хода на извършената проверка, в резултат на прегледа на представените от дружеството документи на 07.07.2011г. Това е видно и от съдържанието на самия протокол.

В словесното описание на административното нарушение в обстоятелствената част на наказателното постановление изрично е отразено, че „Тера ин” ООД, в качеството му на работодател, не е провел към 07.07.2011г. обучение по здраве и безопасност на лицето, което провежда инструктажа на работещите в търговския обект, стопанисван от дружеството. Именно това е датата на извършване на  административното нарушение, посочена в наказателното постановление, поради което възражението на касатора, че то е издадено в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, е неоснователно. В случая наказателното постановление е издадено и съобразно чл.53, ал.2 от ЗАНН, въпреки непосочването на дата на извършване на нарушението в АУАН.

Неоснователно е искането на касатора да бъде приложен чл.415в от КТ, тъй като не са налице кумулативно предвидените в цитираната разпоредба предпоставки. Съгласно чл.415в от КТ за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв. В случая, обаче, нарушението не е отстранено веднага след констатирането му на 07.07.2011г., а пет дни след това  - на 13.07.2011г., видно от Удостоверение № 13-01 от същата дата, съставено от служба по трудова медицина „Прима Консулт - С” ЕООД, съгласно което лицето А.К. – управител на склад, стопанисван от „Тера ин” ООД, е преминало курс „Обучение по безопасност и здраве при работа” на 13.07.2011г.

Размерът на имуществената санкция, наложена на дружеството касатор е определен в предвидения в чл.413, ал.2 от КТ минимум, съобразно критериите, установени в чл.27, ал.2 от ЗАНН, включително и с оглед смекчаващото в случая обстоятелство, че административното нарушение е отстранено, в изпълнение на предписанията, дадени в протокола за извършената проверка.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2494 от 1.12.2011г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3177 по описа на БРС за 2011г.

Решението е окончателно.

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

                                       2./