ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седми февруари                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 3029 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:36 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.А.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ж.С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР-Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда с писмо вх.№13821/22.12.2017г. от ответника заверени копия от НП №3945/08.09.2008г. и заповед за ЗППАМ №3945/02.09.2008 година, съпроводително писмо №3945/16.09.2008г. и платежна квитанция №А-697830/02.02.2009г..

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№84/03.01.2018г. от адвокат С., процесуален представител на жалбоподателя, в което заявява че поддържа искането за назначаване на графологична експертиза.

 

АДВОКАТ С.: Моля да ми предоставите малко време за запознаване с постъпилите от ответника доказателства.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 10 минути на жалбоподателя и адвокат С. да се запознаят с докладваните в днешното съдебно заседание доказателства

 

ЗАСЕДАНИЕТО продължава в 13:46часа.

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.А.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ж.С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР-Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

           АДВОКАТ С.:  Запознах се с представените доказателства от ответника. Видно от представената заповед №3945/02.09.2008г., същата  не е връчена на К.А., липсва подписът на лицето, поради което  поддържам искането за графологична експертиза.

Съдът, независимо от представената от адвокат С. съдебна практика на Административен съд Бургас, като съобрази практиката на Върховен административен съд, обективирана в решение №15023 от 07.12.2017 година по адм.д.№13666/2016г., съобрази следното:

Редовността на процедурата по връчване на наказателни постановления не попада в обхвата на дължимата проверка за законосъобразност на заповедта за прилагане на ПАМ. Административният съд не може да преценява законосъобразността на връчването на НП, тъй като оспорването на процедурата по издаване и съобщаването на НП се извършва по реда на ЗАНН. Заявеният още с първоначалната жалба спор по този факт е от компетентността на районния съд. Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на адвокат С. за допускане  на графологична експертиза.

АДВОКАТ С.: Моля за възможност, с оглед обстоятелството, че в днешното съдебно заседание се остави без уважението ни за експертиза, след разговор с клиента ми, евентуално да ангажираме други доказателства.

Съдът по доказателствата и предвид направеното искане от адвокат С.,

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРЕДОСТАВЯ 3-дневен срок от днешното съдебно заседание на адвокат С. да ангажира или направи искане за събиране на доказателства.

  УКАЗВА на жалбоподателя, че последващо искане за отлагане на делото, направено в следващото съдебно заседание,  във връзка със събиране на доказателства  няма да бъдат кредитирани от съда и делото ще бъде приключено с оглед наличните доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Няма да сочим други доказателства.

         

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.02.2018година от 14,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.49 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: