ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на шести декември                                 две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 3029 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:31 часа се явиха:

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.А.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ж.С., с пълномощно по делото л.5.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР-Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         

АДВОКАТ С.: В днешното съдебно заседание искам да направя уточнение, че искането ни е за отмяна на заповедта за налагане на принудителна административна мярка.

  

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Производството е образувано по жалба на К.А.А. против Заповед за налагане принудителна административна мярка №17-0769-002930  на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, с която на основание чл.171, т.4 е иззето свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 от ЗДВП.

         

 Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме жалбата с направеното в днешното съдебно заседание  уточнение.  След като се запознахме с цялата преписка представена от наказващия орган, оспорваме подписа под разписка на наказателно постановление №332 от 21.05.2008г., влязло в сила на 09.08. 2008г. и наказателно постановление №1451/27.06.2012г. влязло в сила на 14.10.2013 година, тъй като считаме, че подписът, положен на тази разписка, не е на жалбоподателя.  Също така оспорваме и приложените наказателни постановления на стр. 16 и стр.17 по делото, тъй като те въобще не могат да бъдат разчетени, за да вземем някакво отношение по тях, като на това основание, оспорваме  съдържанието и подписите на тях, ако въобще има такива разписки, подписани от жалбоподателя. На това основание, моля да бъде допусната съдебно-графологична експертиза на подписа, която да установи дали в разписка към наказателно постановление №332/2008г. подписа  е на К.А. и отговаря ли този подпис на акта, въз основа на който е съставено наказателно постановление №332 от 15.05.2008г., както и подписът поставен на разписка на Наказателно постановление №1451/27.06.2012година, а също и подписите, поставени на стр.16 и стр.17 по делото, за които не можем да уточним за кое наказателно постановление става въпрос. Други доказателства няма да сочим към момента

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото четливи копия от наказателно постановление и заповед за прилагане на принудителна административна мярка на л. 16 и л.17 от делото, а именно НП №3945/2008г. и заповед за ПАМ №3945/2008 година, надлежно заверени.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия, по отношение заявеното от мен по-горе искане  за откриване на производство по оспорване на подписи и допускане на съдебно-графологична експертиза,  моля да ми предоставите възможност след запознаване с четливите варианти на документите, които поисках днес, да заявя дали поддържам искането за оспорване и назначаване на експретиза или евентуално ще ангажирам други доказателства.

 

Съдът по направеното искане от адвокат С.,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА ЗА 07.02.2018г. от 13,20часа,  за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: