ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.01.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХVІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Стоянка Атанасова 

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3028 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:42 часа се явиха:

 

Протестиращата страна – Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Колев.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Созопол, редовно уведомен, не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото становище от адвокат Д. – пълномощник на Общински съвет Созопол, видно от което уведомява съда, че на възразява по хода на делото, няма доказателствени искания, изложил е подробно становище и по съществото на спора.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Поддържам подадения протест.

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с протеста писмени доказателства, както и тези, изпратени от Общински съвет Созопол, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемането на протестираната наредба.

 

Като съобрази, че други доказателства няма де се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото  по същество.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Уважаеми административни съдии, протестираната ал. 2 на чл. 93 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол, според прокуратурата изисква плащане без основание, тоест без оказване на услуга от орган на местна власт, като това е в пряко противоречие с разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. Нормата е доразвита в чл. 8, ал. 2 от същия закон, като общинският съвет определя размера на таксите при спазване на правила и принципи, подробно изложени в протеста. Считам, че в случая са въведени от общинския съвет основания за плащане единствено поради връзката на имота и лицето, коeто не следва да бъдe споделено, като само правната връзка не е достатъчна за определяне на такива такси. Поради това считам, че с разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол общинският съвет е въвел изискване за заплащане на такса за случаи, които не са сред изброените в раздел ІІ от Закона за местните данъци и такси и не представлява услуга, за която следва да се изисква и заплащане на такса, поради което моля да я отмените.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: