ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.01                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Й. Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 3026 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Бургас, редовно и своевременно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

         

           СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против чл.36 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с решение по т.1 от протокол №13/28.06.2016г. на Общински съвет Бургас, като незаконосъобразна и постановена в противоречие с разпоредбите на чл.6, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ  и се иска отмяната и.

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е  да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

 

 Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на изложените основания. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приеме административната преписка изпратена от административния орган. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам протеста като неоснователен. Разпоредбата на чл.111 от ЗМДТ изрично сочи, че в производството по настаняване под наем,  или учредяване на вещни права се заплаща такса и именно на това основание оспорената разпоредба на чл.36 не е в противоречие с ЗМДТ, тъй като тя допълва реда и сумата която е дължима.

Моля да приемете пред административната преписка.

 

Съдът във връзка с изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Бургас и на ответника, предвид постъпилата административна преписка

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото административната преписка по приемане на оспорения административен акт с писмо вх.№ 11825/08.11.2017година.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Представям списък за разноските и моля да ни бъдат присъдени 20 лева. Уважаеми съдии поддържам депозирания протест по подробно изложените съображения в него. Уточнявам, че  чл.36 от протестираната Наредба изисква плащане без основание. В случая единственото освание за претендиране на такса е връзката между обекта и субекта и това са белези за дължимост на данък за който не се изисква властничекси орган да се произнася. Формирано е изискване за плащане без основание за което са изложени съображения в протеста за незаконосъобразност на нормата и същата следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

 

ЮРИКСОНСУЛТ Т.: Уважаеми съдии, моля да отхвърлите протеста като неоснователен и оставите в сила оспорваната разпоредба от Наредбата. Представям писмено становище по същество.

 

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

          

 СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: