О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                          2658             05.11.2018 година,        гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на пети ноември две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 3023 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Блясък 05“ ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Дружба“ бл. 37, вх. Е, ап. 8, представлявано от управителя И. Калинчев, против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-786-0265869/26.10.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

В жалбата са развити подробни доводи за незаконосъобразност на разпореждането за принудително изпълнение, поради нарушение на материалния закон. В нея се сочи, че не са налице установените в нормата на чл. 60 от АПК материалноправни предпоставки за издаване на разпореждането. По същество се иска неговата отмяна.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

На 25.10.2018 г. в 15.23 часа служители на ТД на НАП извършили проверка на търговски обект- закусвалня „Вкусотилница“, находяща се в гр. Сливен, на ул. „Стефан Караджа“ № 5, зад изчислителен център, стопанисвана от жалбоподателя „Блясък 05“ ООД. В хода на проверката била извършена от проверяващите лица контролна покупка на бутилка минерална вода на стойност 0.80 лева, заплатена в брой от проверяващите лица и приета от лицето Е. Митева- работник в обекта. За така заплатената сума не бил издаден фискален бон от монтираното в обекта фискално устройство, свързано дистанционно с НАП. При проверка на касата била установена положителна разлика от 8.10 лева. Тези констатации били отразени в протокол за извършена проверка серия АА № 0265869 от 25.10.2018 г. На основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС била издадена Заповед № № ФК-786-0265869/26.10.2018 г. за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 12 дни. Административният орган е счел, че установената положителна касова разлика се дължи и на други неотчетени приходи и е индиция за системно неизползване на касовия апарат. Отбелязал е също, че са налице непогасени публични задължения на търговеца в размер на 806.24 лева, както и че декларираните финансови резултати от дейността за предходните години са нереално ниски, с оглед местоположението на обекта и постоянния клиентопоток.

С оспореното разпореждане административният орган е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл. 188 от ЗДДС, вр. чл. 60, ал.1 от АПК, обосновано със създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискално устройство реализираният оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Органът е счел, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснение на изпълнението.

Съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. При извършената служебна проверка съдът не констатира нарушения на административнопроизводствени правила.

В нормата на чл. 118, ал.1 от ЗДДС е предвидено задължение за регистриране и отчитане на извършените доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон). Неизпълнението на това задължение съставлява основание за прилагане на принудителната административна мярка по чл. 186, ал.1, т.1 от ЗДДС- запечатване на обект за срок до 30 дни. На основание чл. 188 от ЗДДС принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК. Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Според настоящия съдебен състав в конкретния случай тези предпоставки са налице. От приложения по делото протокол серия АА № 0265869 от 25.10.2018 г. е видно, че за извършената от проверяващите лица контролна покупка не е бил издаден фискален бон от лицето, работещо в обекта, а и това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл. 60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел- да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, съдът приема, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо, жалбата се явява неоснователна и следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Блясък 05“ ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Дружба“ бл. 37, вх. Е, ап. 8, представлявано от управителя И. Калинчев, против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-786-0265869/26.10.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: