Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 1285

 

16.03.2018 г., гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

                                                                       Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 301 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл. 304 - чл. 306 от АПК и е образувано по повод постъпило искане от „Еко ресурс“ ЕООД с ЕИК ***, представлявано от управителя Ж.Н.Ж., за налагане глоба на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), поради неизпълнение на влязло в сила на 06.03.2017 г. съдебно решение.

Препис от искането е връчено на административния орган, който в предоставения му 14-дневен срок представя писмено становище, ведно с докладна записка от заместник изпълнителен директор на ДФЗ-РА с рег. № 02-020-2600/9700 от 28.02.2018 г. В становището се сочи, че докладната записка е с положителна резолюция от изпълнителния директор на ДФЗ, въз основа на която предстои издаване на ново уведомително писмо до бенефициера „Еко ресурс“ ЕООД, съобразно мотивите на постановените съдебни решения.

От данните по делото е видно, че молителят е регистриран земеделски производител и е подал общо заявление за подпомагане с УИН 02/170412/74863 за кампания 2012 г. по ПРСР 2007 -2013 г. по направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС1)“ и „Поддържане на местообитанията на защитените видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места (ВПС4)“. С уведомително писмо изх. № 02-020-2600/9700 от 27.12.2013 г., издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, е отказано на същия финансово подпомагане в общ размер 38 823.34 лева. Това уведомително писмо е отменено с решение № 134 от 03.02.2016 г., постановено по адм.дело № 466/2014 г. по описа на Административен съд- Бургас, оставено в сила с решение № 2701 от 06.03.2017 г. по адм.дело № 5456/2016 г. по описа на Върховния административен съд на Република България, и преписката е върната на административния орган за ново произнасяне по заявлението за подпомагане. След влизане в сила на съдебното решение, е депозирано от земеделския производител искане с вх. № 02-020-2600/1076 от 21.03.2017 г. до изпълнителния директор на ДФЗ, за произнасяне в законоустановения срок с нов индивидуален административен акт, съобразен с указанията на съда. Такъв акт до настоящия момент няма данни да е издаден, като според твърденията в искането са правени ежеседмични опити от молителя да установи контакт по телефона с изпълнителния директор на ДФЗ и са проведени десетки телефонни разговори със служители от отдел „Агроекология“ и отдел „Правен“ в ДФЗ.

При тези данни съдът счита, че са налице съставомерните елементи на нарушението по чл. 304, ал. 1 от АПК. Налице е влязъл в сила съдебен акт, който предписва определено поведение за административен орган- ново произнасяне по депозираното от „Еко ресурс“ ЕООД заявление за подпомагане. В сроковете по чл. 57 от АПК не са предприети от органа каквито и да било действия, с оглед изпълнение указанията на съда. Приложената по делото докладна записка с рег. № 02-020-2600/9700 от 28.02.2018 г. е изготвена едва след образуване на настоящото производство и връчване на препис от искането на „Еко ресурс“ ЕООД, а и със съставянето и́ предписаните от съдебния акт действия не са изпълнени от адресата- изпълнителен директор на ДФЗ, комуто пряко е вменено изпълнението на посоченото задължение. Липсват данни за извършени от последния други действия във връзка с изпълнение на това задължение през изтеклия период от около една година, считано от датата на влизане в сила на решението (06.03.2017 г.). Ето защо, искането се явява основателно и на основание чл. 304, ал.1 от АПК следва да се наложи на изпълнителния директор на ДФЗ глоба в минималния предвиден от нормата размер- 200 лева, с оглед липсата на отегчаващи обстоятелства, като последният бъде предупреден, че при неизпълнение на съдебното решение в условията на повторност, може да бъде отново санкциониран на основание чл. 304, ал.2 от АПК с глоба, чийто размер възлиза на 500 лева за всяка седмица на неизпълнението.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 306, ал.2 от АПК, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

НАЛАГА на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ глоба в размер на 200 (двеста) лева за неизпълнение на влязлото в сила съдебно решение № 134 от 03.02.2016 г., постановено по адм.дело № 466/2014 г. по описа на Административен съд- Бургас, оставено в сила с решение № 2701 от 06.03.2017 г. по адм.дело № 5456/2016 г. по описа на Върховния административен съд на Република България.

Разпореждането може да се обжалва пред тричленен състав на Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.

                                                                          

                                                                           СЪДИЯ: