ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На десети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 301 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Сий марк М“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението по съдебно-счетоводната експертиза е постъпило на 02.10.2017г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.В.А., 53 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.. Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Цитираните в заключението ви стокови разписки са тези, които са налични по делото или такива, които са представени от фирмата жалбоподател?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Има и такива, които са представени от фирмата-жалбоподател.

Всъщност заприходените стоки, по които са извършени последващи продажби, това е Приложение 1, което е неразделна част от експертизата и на тази база съм го изготвила и касае извършените последващи продажби. Това е движение по с/ка 304 в кореспонденция с група 70 „Приходи от продажба на стоки“.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Попитах за стоковите разписки, които сте ползвали в заключението си, само от делото ли ги взехте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Има и от жалбоподателя представени. При жалбоподателя видях същите документи, които са приложени по делото, и такива от жалбоподателя. Онова, което има жалбоподателя е приложено по делото, с изключение на фактури за извършени проверки от фискалния контрол, всичко останало го има и у жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА: Справка при доставчиците на жалбоподателя извършвали ли сте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, не съм правила среща с доставчиците и не съм ги търсила. Не съм извършвала справки в тяхното счетоводство.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на внесения предварителен депозит.

ДА се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Н.: Моят доверител е в чужбина и оттеглям искането си за разпит на останалите свидетели.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям доказателства относно компетентността на органите - представям писмо от „Борика“ АД с изх. № 785/30.09.2017г., ведно с приложение към него, както и разпечатка на електронните подписи на лицата издали ЗВР, РД и РА, както на оптичен носител - диск (СD) със записани шест броя файлове, чрез които може да бъде проверено дали съответния служител е подписал акта с електронния си подпис.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Н.: Не възразявам да бъдат приети представените доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника ответника писмени доказателства, удостоверяващи компетентността на органите издали ЗВР, РД и РА, придружени с диск.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител.

Ще представя писмени бележки, в определен ми от съда срок.

Моля да ни присъдите разноски по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в даден ми от вас срок.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 689лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: