ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 301 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Сий марк М“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02000216000490-091-001/10.09.2016г. издаден от орган по приходите определени на осн. чл.119 ал.2 от ДОПК, в частта относно данъчни периоди януари, февруари, март и април 2014г., октомври, ноември и декември 2014г., януари и март 2015г., по отношение на които ревизионният акт е потвърден с решение № 7/13.01.2017г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

 

АДВОКАТ Н. – Поддържам жалбата на моя доверител. Моля да приемете административната преписка.

Имам две доказателствени искания: едното е за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, второто е свързано с ангажиране на гласни доказателства, а именно разпит на свидетели. Единият е лицето извършило доставките, собственика на „Въндев Инвест“ ЕООД, единият или и двамата са пълномощници. Това го обяснявам, защото зная, че единият е болен и не мога да го доведа. Говорим общо за четири свидетели.

Освен тези две искания на този етап нямам други.

Относно свидетелите - единият реално се е занимавал с механизма на доставките на стоките, контакти с другите клиенти и са присъствали при получаване на стоката. Свидетелите са пълномощници на фирмите доставчици. Единият свидетел е за „Въндев инвест“ ЕООД във връзка с данните, че фирмата е на Д.Рачев и формално му е била прехвърлена, както и за реалността на доставките.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жабата в така представената и част. Нямам възражение по искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, но имам възражения по въпросите. Така както са формулирани, в тях се съдържа и отговора. Понеже всеки въпрос има подвъпрос, например „..били ли са предмет на контрол от страна на НАП при извършване на ВОП“. Считам, че за това не се изискват специални знания на вещо лице.

Считам също така, че 3 и 4 въпрос не са относими към предмета на спора. Дали една стока е била под контрола на НАП, няма отношение към спора. Отделно от това дали цялото количество стока, което са придобили тримата доставчици по ВОП считам, че също няма отношение към спора, както и дали са продали 10% или 90 % .

Имам възражения и по искането за разпита на свидетели. Не чух кои ще са свидетелите. 

Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Н. – Пълномощникът на фирмата е свидетел.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.754-755 от делото.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на 4 свидетеля, водени от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, които ще установяват обстоятелствата посочени от адвокат Н., по-горе в протокола.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка при жалбоподателя, в счетоводствата на посочените доставчици, както и навсякъде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя 7 въпроса, депозирани с нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500 лв., вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 10 дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ДАВА възможност на двете страни най-късно в 14-дневен срок да изчерпят доказателствените си искания, във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: