Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  563  /30.03.2016 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:     Павлина Стойчева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Й.Б.  и прокурор Георги Дуков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 301/2016 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по жалба от процесуален представител на А.Й.Ч. с ЕГН ********** *** против решение № 219/15.12.2015 година по н.а.х.д. № 234/2015 година на  Районен съд – Средец (РС), с което е изменено наказателно постановление (НП) № 675/01.09.2015 година на директора на Регионална дирекция по горите – Бургас (РДГ).

С НП, на А.Ч., за нарушение на чл.213 ал.1 т.1 от Закона за горите (ЗГ), на основание чл. 266 ал.1 и чл. 273 ал.1 от ЗГ, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3000 лева, а в полза на държавата са отнети предмета на нарушението – 10 (девет) пространствени кубични метра дърва за огрев, „метровки“ от дъб, както и вещта, послужила за извършване на нарушението – товарен автомобил “Прага” с регистрационен № А 7093 КК.

Според касатора решението е неправилно. РС не е отчел факта, че никой не е видял камиона, управляван от Ч., да се движи, т.е. да транспортира дървесина. Отделно в касационната жалба се поддържа, че дървата не е следвало да са маркирани с контролна горска марка, както е преценил наказващият орган, а с общинска марка, предвид обстоятелството, че не са добити от гора. Твърди се, че за транспортирането на дърва, без положена общинска марка, законът не предвижда налагане на санкция, т.е. липсва извършено нарушение.

Иска отмяна на решението и на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответна надлежна страна.

С НП, А.Ч. е санкциониран за това, че на 16.04.2015 година на територията на ТП „ДГС Средец“, в землището на село Малина, транспортира с товарен автомобил „Прага“ с регистрационен № А 7093 КК дърва за огрев – десет пространствени кубични метра „цер“ и „ясен“, нарязани на „метровки“, без да са маркирани с контролна горска марка.

РС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, а извършването на деянието, за което е наказан Ч. – доказано по несъмнен начин. Съдът е намалил размера на санкцията, наложена на Ч., като е потвърдил НП в останалата му част.

Решението е постановено при непълно изяснена фактическа обстановка.

Според административнонаказателната преписка и показанията на актосъставителя С.Т.Т., дадени в съдебното производство пред РС (лист 22 стр.ІІ от н.а.х.д. № 234/2015 година), нарушението не е установено непосредствено от служител на РДГ, а от служители на МВР - ГД „Жандармерия“, което са спрели „коли“, поради това, че „превозват дървесина без документи“. Актосъставителят е получил сигнал по телефона от жандармеристите и е пристигнал на мястото на задържането на МПС, което не е било в движение.

От друга страна, тезата на наказания пред РС, е била, че дървата не са добити от гора, а от земеделски земи, отдадени под наем на търговско дружество, според договор за наем на земеделска земя от 06.03.2014 година (лист 5 – 7 от н.а.х.д. № 234/2015 година), поради което не е следвало да бъдат маркирани с контролна горска марка. В този смисъл са и показанията на разпитания свидетел Й.Ж.Д. („специалист  гори“) – служител в Община Средец (лист 22 стр.ІІ от н.а.х.д. № 234/2015 година).

При тази очевидна разнопосочност на събраните доказателства, РС не е изложил доводи защото кредитира показанията на актосъставителя за сметка на показанията на служителя на Община Средец. Не са събрани доказателства – включително и чрез разпит на служителите на МВР, непосредствено установили нарушението, за посоката на движение на автомобила на Ч. – дали водачът е излизал от гора/горска територия или от земеделска територия при транспортирането на дървесината. Не е установена началната точка на извършения транспорт. Не е изяснен и въпроса дали свидетелят Й.Д. е „горския“, на когото в случая също е бил съставен АУАН от служителите на РДГ, за това, че „не издава превозни билети“ (лист 22 стр.ІІ от н.а.х.д. № 234/2015 година, първи абзац, предпоследно изречение), факт който би могъл да повлияе върху обективността и достоверността на показанията му.

 Добиването и транспортирането на дървесина от „горска територия“ (по смисъла на чл. 2 ал.2 от ЗГ), обуславя абсолютното задължение за нейното предварително маркиране с контролна горска марка, съответно и извършването на нарушението по чл. 213 ал.1 т.1 от ЗГ при неизпълнение на това задължение.

РС е следвало да установи дали дървата са транспортирани от „горска територия“, което предпоставя тяхното маркиране с „контролна горска марка“ или от земеделска земя, което предпоставя тяхното маркиране с марка – собственост на общината, по реда на чл.207 от ЗГ, за да установи съставомерността на деянието.

Доколкото това не е сторено, решението следва да се отмени, а делото да се върне на друг състав на РС за изясняване на обстоятелствата, свързани с началната точка от която е транспортирана дървесината, за установяване дали тя е добита от горска територия – факт, изискващ предварително маркиране с контролна горска марка. Следва да бъдат разпитани служителите на ГД „Жандармерия“, спрели камиона и сигнализирани актосъставителя, както и повторно да бъде разпитан свидетеля Й.Д. – за установяване на обстоятелството съставян ли му е АУАН (и евентуално НП) от РДГ, във връзка с проверката на 16.04.2015 година. Съдът следва да събере доказателства за балансовата стойност на отнетия автомобил към 16.04.2015 година, собственост на трето лице, с оглед нормата на чл. 20 ал.4 от ЗАНН.

По изложените съображения, на основание чл.221 ал.2 и чл. 222 ал.2 от АПК,  съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 219/15.12.2015 година по н.а.х.д. № 234/2015 година на  Районен съд – Средец.

 

ВРЪЩА делото на друг състав на РС – Средец за продължаване на процесуалните действия, съобразно указанията в настоящото решение.

 

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: