ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 301 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Н.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат М.А., надлежно упълномощена с представено на л.8 от делото пълномощно.

За ответника началник отдел „Контрол на строителството и въвеждането в експлоатация” (КСВЕ) при Община Бургас, редовно призован се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., представя пълномощно.

Заинтересованата страна Н.П.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Н.П.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Г.Д.Д., редовно призована, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против отказ на началник отдел „Контрол на строителството и въвеждането в експлоатация” при община Бургас, обективиран в писмо изх.№ 94-01-34511/15/07.01.2015г., с който е отказано да издаването на удостоверение за търпимост на обекта.

 

АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата така, както е подадена.

Оттеглям искането си за разпит на свидетели, тъй като преписката по отношение на отказа за издаване на удостоверение за търпимост на обекта е представен от общината. Запозната съм с административната преписката, която моля да бъде приета като доказателство по делото. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Оспорвам жалбата като недопустима. На първо място, тъй като оспореното писмо е със задължение към страната да се яви за съставянето на констативен акт по чл. 225, ал.2 от ЗУТ. Това писмо е част от процедурата за премахване на незаконно строителство по смисъла на чл.225а от ЗУТ и като такова считаме, че не представлява индивидуален административен акт с отказ за издаване на удостоверение за търпимост, подлежащ на самостоятелно оспорване.

Ако счетете жалбата за допустима, то моля да считате същата за неоснователна.

Моля, да приемете административната преписка, представена от община Бургас. Няма да сочим нови доказателства.

Относно компетентността на органа по делото е представена от компетентната дирекция заповед № 1682/01.07.2014г. Това е заповедта, няма друга заповед.

Заинтересованата страна Д. – Оспорвам жалбата. Заедно с другото заинтересовано лице Н.Д. ***, че не сме съгласни с узаконяването на този гараж. Ние сме собственици и на мястото и на гаража с решение от 2014 – 2015 г.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства описани на л.7 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заварени копия от административната преписка съгласно опис на л.2, 3 и 4 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А. – Уважаема госпожо съдия, считам, че подадената жалба е допустима, тъй като обжалваме индивидуален административен акт – писмото на началника на отдел КСВЕ при община Бургас. Този акт е нищожен, тъй като считам, че органът който го е издал е некомпетентен.

На следващо място, по изложените в жалбата твърдения считам, че е незаконосъобразен, издаден в противоречие с материалноправните разпоредби.

Моля да поставите решение, с което да отмените отказа и да върнете преписката на административния орган с указания да издаде поисканото удостоверение за търпимост. Административният орган сам признава, че строежът се явява търпим по отношение на годината на изграждане и нормативните изисквания.

Моля да ни се присъдите разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като недопустима по изложените от мен по-рано възражения.

В случай, че приемете жалбата за допустима, то моля да бъде отхвърлена като неоснователна.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна Д. – Считам, че отказа е законосъобразен и моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Собственици сме и на гаража и на имота, в който той е изграден.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника, като срокът за него е 9 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: