ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети ноември                     две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3019  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.Д., редовно и своевременно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител гл.ю.к.А.Д., с представено пълномощно  по делото в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът определи

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от Ю.Д.,  роден на *** г., гражданство Украйна, паспорт №ЕН*****, валиден до 18.06.2020 г., със съдебен адрес:*** против Заповед №251з-3720/19.10.2017 година на Директора на ОД на МВР-Бургас, с която му е отказано издаване на разрешение за предоставяне право на продължително пребиваване в Република България.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на жалбаподателят е да установи наличие на всички материално-правни предпоставки, посочени в разпоредбите на чл.14 и чл.19 от ППЗЧРБ, с оглед предоставяне на исканото разрешение.

В тежест на адманистративният орган е да установи процесуално-правните предпоставки за постановяване на оспорения административен акт, с който същия се е произнесел по същество, включително това, че органа е направил пълна и комплексна преценка на всеки един от елементите, които са релевантни към заявлението на жалбоподателя.

Съдът докладва постъпилата административна преписка, с представени  доказателства-сертификат №5355 /19.10.17 година  на Българската търговско-промишлена палата, уверение изх.№ 0711-1/07.11.2017 година от Сдружение с обществена полза „Солени ветрове“, както и допълнително депозирано становище.

Съдът докладва, че по делото с входящ №12302/17.11.2017 година е постъпила молба от жалбоподателя Ю.Д. с представен снимков материал за трудовата и  благотворителна дейност на жалбоподателя.

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам жалбата. Моля доказателствата, които съм представил, да бъдат приети. Други доказателства засега няма да соча.

Ю.К.Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, която е изпратена от Началника на сектор „Миграция“, с опис.

Съдът с оглед становищата на страните намира, че представената  административна преписка следва да бъде приета, като приети следва да бъдат и представени от жалбоподателя писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка, в цялост.

ПРИЕМА  писмените доказателства, представени от жалбоподателя.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Няма да соча други доказателства.

Ю.К.Д.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като счете, че делото е изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Моля да уважите  жалбата и да отмените заповедта.Искам да живея в България и да си реализирам своите проекти.Аз съм бесарабски българин и искам да живея в България.

Ю.К.Д.: Моля да потвърдите заповедта  като правилна и законосъобразна. При издаването й административният орган е съобразил законовите изисквания, поради което актът е привилен и като такъв  моля да бъде потвърден. Моля, да ми се присъдят разноските за водене на производството.

Съдът  счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: