ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№2646                            дата 02 ноември 2018 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 02 ноември 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                                   Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 3018 по описа за 2018 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Производството е по реда на чл.60, ал.4-6 от АПК.

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от „КАРАХАН ГОЛД” ЕООД, гр.Бургас против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ОП-780-0266485/24.10.2018г. на директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – златарски магазин, находящ се в гр.Бургас, ул.“Цар Петър“ № 14, стопанисван от жалбоподателя „КАРАХАН ГОЛД“ ЕООД, за срок от 10 дни, както и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.  Жалбоподателят възразява, че принудителната мярка е наложена от некомпетентен орган, че към момента не е съставен АУАН, респ. не е издадено НП, както и възразява, че не са налице предпоставки за предварителното й изпълнение, поради което се иска неговата отмяна.    

Оспорването на разпореждането за допускане на предварително изпълнение е процесуално допустимо за разглеждане, като подадено в срока по чл.60, ал.4 от АПК, а разгледано по същество искането за неговата отмяна съдът счете за неоснователно. 

За издаване на процесната заповед административният орган се е позовал на хипотезата на чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗДДС, съгласно която принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което: 1. не спази реда или начина за: а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба. В конкретния случай, на 22.10.2018г. е била извършена контролна покупка – златна гривна на стойност 52лв., платена в брой, за която не е бил издаден фискален бон от работещото в обекта фискално устройство.

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 1 от ЗДДС, заповедта по чл. 186, ал. 1 от ЗДДС, с която се налага принудителната административна мярка, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК, респ. в случая намира приложение разпоредбата на чл. 60 от АПК. Следователно, за да пристъпи към допускане на предварително изпълнение на издадената заповед за налагане на ПАМ, административният орган следва да съобрази наличието на предпоставките на посочената разпоредба, а именно: за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В случая, с оглед на конкретните засегнати обществени отношения, част от посочените в нормата предпоставки, се явяват неотносими. Органът се е позовал на хипотезата на защита на важен държавен интерес, свързан с охраняването на фиска, като в тази връзка е посочил, че неизпълнението на задължението за издаване на касова бележка води до неотчитане на приходи, неотразяване на обороти, вследствие на което се стига до намаляване на данъчната основа, респ. отклонение от данъчно облагане, както и се избягва задължението за регистриране по ДДС. 

Така изложените мотиви са достатъчни за обосноваване предварителната изпълняемост на принудителната мярка, като следва да се посочи, че не е задължително всички посочени в чл.60, ал.1 от АПК предпоставки да са налице в условията на кумулативност, но е достатъчно наличието на една от тях. Охраняването на държавния бюджет безспорно обосновава хипотезата на защита на особено важен държавен интерес, схващано като гарантиране на постъпленията в него чрез спазване на фискална дисциплина. В конкретния случай органът се позовава на обстоятелството, че в стопанисвания от дружеството търговски обект – златарски магазин е била извършена продажба на стойност 52лв., която не е била регистрирана и отчетена чрез наличното в обекта фискално устройство, монтирано и въведено в експлоатация. С констатацията за неиздаден касов бон за осъществена продажба се обосновава извод, че търговецът не спазва фискалната дисциплина, вследствие на което не се осигурява отчетност на извършените продажби, респ. проследяване на реализираните обороти, които пряко влияят върху определянето на размера на публичните задължения на търговеца впоследствие. Това именно е преценено като ощетяване на фиска, представляващ значимия държавен интерес, поради което разпореденото предварително изпълнение на мярката за неговата защита е материално обосновано, като принудителната административна мярка има превантивен и преустановителен нарушението ефект, поради което съдът счете предварителното й изпълнение за законосъобразно разпоредено.

Неоснователно е възражението на страната, че не е започнало административнонаказателно производство, което счита за предхождащо налагането на мярката, респ. с това обосновава довод за отмяна на предварителното изпълнение.  Двете производства – административното по издаване на заповед за ПАМ и административнонаказателното по издаване на наказателно постановление са самостоятелни производства, като законодателят не ги и поставил да се развиват в определена последователност едно спрямо друго, поради което и съдът не може да ги разглежда в твърдяната от жалбоподателя преюдициалност.

Възражението за неспазен 3-дневен срок по чл.60, ал.5 от АПК е неотносимо към контрола за законосъобразност на допуснатото предварително изпълнение. Това е процесуален срок за обжалване на разпореждането, но няма отношение към изпълнението.

Неоснователно е и възражението за налагането на мярката, включваща и оспореното предварително изпълнение от некомпетентен орган. Съгласно чл.7, ал.1, т.3 от ЗНАП директора на дирекция е орган по приходите по смисъла на закона, като няма нормативно изискване мярката, респ. разпореждането за предварителното й изпълнение да се налага именно от органа по приходите – служител, който е констатирал нарушението. 

Жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, поради което и на основание чл.60, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на  „КАРАХАН ГОЛД” ЕООД, гр.Бургас против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ОП-780-0266485/24.10.2018г. на директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                 СЪДИЯ: