ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На шести декември                                   две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3017 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РАТА ПРОЕКТ“ООД, представлявано от законния си представител О.П., редовно и своевременно призована, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Д., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно и своевременно призован, представлява се от ю.к.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Д.:Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „РАТА ПРОЕКТ“ ООД, ЕИК 102944661, представлявано от законния си представител О.П.,с адрес: с.Лъка, ул.Янтра“№9, чрез адв.К.Д.,, с адрес за призоваване и кореспонденция: град Бургас, ул.“Пиротска“№1, ет.2 срещу Ревизионен акт № Р-0200021702107-091-001/31.07.2017 година, издаден от М.Х.М.-Б.на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и Й.Р.В.на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията в ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №238/16.10.2017 година на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на процесуално-правни и материално-правните предпоставки  за издаване на оспорения ревизионен акт, а доколкото  в жалбата жалбоподателя се ползва от позитивни факти и обстоятелства, от които същата черпи права, същите следва да  бъдат доказани с надлежни доказателствени средства от позовалата се на тях страна.

АДВ.Д.: Поддържаме жалба изцяло с наведените в нея основания, като във връзка с доказателствата от две от фирмите, които не са дали отговор „Ташеви Ауто” и „Софавто”,  който е дал втори отговор след издаване на решението моля, да задлжите директора  на дирекция ОДОП да представи тези доказателства. Няма спор относно това, че във връзка с потреблението на автомобила няма направени разходи, това е текст описан в самото решение на директора, както и в ревизионния доклад, в този смисъл експертиза няма да искаме.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Ние оспорваме жалбата. Молим да приемете административната преписка. Представям доказателства, които  моля да бъдат приети. Представям писмо от „Борика” АД, ведно със сертификат относно валидността на КЕП положен под  РА, РД и ЗВР на „Рата Проект”. Представям и моля да примете доказателствата изискани в хода на административното обжалване, отговорите, които са получени след  решението. Става дума за доказателства представени от „Ташеви Ауто” ООД и от „Софавто” ООД.

Съдът счита, че следва да приеме представените  доказателства, както и административната преписка в цялост, ведно с доказателствата за годността на електронния подпис, с който са подписвани документи в хода на ревизионното производство, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  представената административна преписка.

ПРИЕМА писмо от „Борика” АД № 785/05.09.2017г. ведно със сертификат относно валидността на КЕП, положен под  РА, РД и ЗВР на „Рата Проект”.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Д.: Поддържаме жалбата на изложените в нея основания и аргументи. Молим да отмените ревизионния акт.  Молим да ни присъдите разноските в размер на 710 лв. Моля  за срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да бъде потвърден издадения ревизионен акт, както и решението на директора на ОДОП Бургас, по изложените съображения. Претендирам разноски в минимален размер съгласно наредбата.

Съдът  определи 7 дневен срок за писмени бележки по делото.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: