ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,24.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти януари                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 3016 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.П.Д., редовно уведомена, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.Л.А., представя днес пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Да се даде ход на делото.

Адв.А.: Нямам възражения.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на С.П.Д. против Заповед № РД 16-1241/11.10.2017г. на Кмета на Община Поморие.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Поддържам жалбата.

        

         Адв.А.: Оспорвам жалбата. Процесната заповед е законосъобразна, тъй като е постановена при условията на разпоредбата на чл.193, ал.5 от ЗУТ, което означава, че когато не е постигнато съгласие между собствениците на ПИ и други технически решения няма, това става със заповед на кмета.

         Нямам искания по доказателствата.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Нямам искане за събиране на доказателства, моля да се даде ход по същество.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото с жалбата и административната преписка писмени доказателства

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Поддържам жалбата си. Представям писмена защита, като моля да ми дадете възможност да подготвя и допълнителна такава.

 

Адв.А.: Процесната заповед е законосъобразна,  постановена при условията на чл.193, ал.5 от ЗУТ, а именно, когато липсва съгласие между собствениците на ПИ, в случая АПИ, и не е налице такова техническо решение, а такива налични са нецелесъобразни, защото по силата на разпоредбата на чл.193, ал.1 това трябва да стане с писмен договор и нотариална заверка на подписите. Видно от процесната заповед имотът на жалбоподателката се засяга с площ от 0.040 дка. Това учредяване право на прокарване е във връзка с изграждането на път Слънчев бряг-Бургас обозначен І -19 и по повод на това изграждане се налага реконструктуиране на инженерните мрежи, което налага учредяването на този сервитут. Обстоятелството, че липсва съгласие от страна на жалбоподателката съобразно разпоредбата на чл.193, ал.1 сочат приложените към преписката нейни възражения преди постановяване на процесната заповед, а именно такова от 05.01.2016г. и от 03.02.2016г., където тя прави своето възражение, а с това изразява и несъгласието си. От друга страна, преди постановяване на процесната заповед е изработен нов ПУП, с който са въведени всички процедури регламентирани по законния ред. Този ПУП или парцеларен план е съответно обявен на заинтересованите страни, не е обжалван, влязъл е в законна сила, а с него всички тези промени, които ще бъдат извършени съответно са отразени и жалбоподателката не е обжалвала този план. Ето защо аз считам, че евентуално тя би следвало да уреди своите отношения съответно с АПИ евентуално за заплащане. Ако тя имаше претенция, както е посочила в жалбата, че то е в такава близост, че тя няма да може да ползва нейния си имот,  както ще пречи за изграждане или построяване на ограда, тя би следвало да обжалва заповедта, с която са въведени всички тези промени и одобрен този план от 09.10.2015г. В случая се касае, че при липса на съгласие на собствениците на ПИ, друга възможност тъй като не е налице, може това да се извърши съгласно разпоредбата на чл.193 ал.3, а именно със заповед на кмета на общината.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателката 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: