ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети декември                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3014  по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.  Е.М., редовно и своевременно  призован, не  се явява и не изпраща процесуален представител.

 ОТВЕТНИКЪТ Д.Д.ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР  ПРИ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СУНГУРЛАРЕ към ОД МВР Бургас, упълномощен за издаване на заповеди за прилагане на ПАМ със заповед №251з-209/18.01.2017 година  на директора на ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован, се явява лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ОТВЕТНИКЪТ ДОБРЕВ: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на А.Е.М., с постоянен адрес ***, ЕГН ********** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0454-000288/16.09.2017 година, издадена от Д.Н.Д.на длъжност полицейски инспектор към ОД на МВР Бургас, РУ Сунгурларе.

Докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на органа е да установи наличие на материално-правните предпоставки за издаване на заповедта за налагане на ПАМ, както и това, че е спазил процесуалните правила в степен ненарушаваща правото на защита на жалбоподателя.В тежест на жалбоподателя да докаже наличието на позитивните факти и обстоятелства, на които са позовава и от които черпи права.

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Оспорваме жалбата. Да се приеме преписката. С оглед задължението вменено ни от съдебния състав за представяне на  допълнителни  писмени доказателства, представям и моля да приемете заверено ксерокопие  на връчената заповед за прилагане на ПАМ,  с отразена дата на връчване. Други доказателства няма да соча.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 13468/13.12.2017 година е постъпило писмено становище от жалбоподателя А.М., с което заявява, че няма да сочи нови доказателства и становище по съществото на спора.

Съдът, по доказателствата

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  заверено копие на Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0454-000288/16.09.2017 година на РУ Сунгурларе.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Оспорената  Заповед  за прилагане на ПАМ,  издадена за административно нарушение №17-0454-000288/16.09.2017 година на РУ Сунгурларе от актосъставителя е за  конкретно нарушение, съгласно чл.150, ал.1 от  ЗДвП. Като нарушител е установено лицето М.Д.М.бланката от акта е приложена по преписката. Видно от АУАН  Моллова не притежава свидетелства за управление, което да е   валидно за управление на  МПС,  регистрирано като автобус  категория „М2“, а съгласно ЗДвП управлението на автобуси  от категорията „М2“  в зависимост от местата се управлява от водачи притежаващи категория  „Д1“ или „Д“, каквато категория М. не притежава. Към момента на констатиране на нарашунието собственика М. не е бил потърсен за това. Заповедта е  издадена с дадата на фактическото отнемане на  регистрацията и двата броя регистрационни табели и е изпратена за връчване на РУ Карнобат. Относно твърдението, че не е посочена разпоредбата, това не вярно, записана  е в самата заповед. Заповедта му е издадена в качеството му на управител на фирмата притежаваща МПС-то. Предвид това, че г-жа М. притежава някакви умения да управлява МПС, макар и не от съответната категория, въпреки немаловажното нарушение – а именно, че е извършвала  обществен превоз на пътници, й е наложено минимално наказание от 6 месеца  Не е наложено максимално наказание. В тази връзка моля, да оставите в сила така издадената заповед и отхвърлите оспорването на жалбоподателя.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: