Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1412                                   от 13.07.2017 г.                             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, дванадесети състав, на тринадесети юни  две хиляди и осемнадесета  година в публично заседание в следния състав:

 

            Председател: Диана Ганева

 

при секретаря Й. Б. като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 300 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Сдружение „Местна инициативна група Несебър“, ЕИК ******, представлявано от Г.М.М., председател на УС на сдружението, против решение за изплащане на финансова помощ и налагане на финансова корекция № 29/19/1/0/00102/3/01/03/01, с изх. № 01-6300/478 от 20.09.2017г., издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. С обжалваното решение за изплащане на финансова помощ и налагане на финансова корекция № 29/19/1/0/00102/3/01/03/01, с изх. № 01-6300/478 от 20.09.2017г., издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ на Сдружение „Местна инициативна група Несебър“ е наложена финансова корекция на основание чл. 47, ал. 8, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 14 и чл. 6, ал. 6, във връзка с т. 4 на § 1 от ДР от Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г. В сезиращата съда жалба е заявено, че жалбоподателят оспорва  цитираното решение като неправилен и незаконосъобразен индивидуален административен акт, издаден при съществени нарушение на административнопроизводствените правила, при несъблюдаване на материалния закон, в противоречие с целта на закона и при неустановяване на обективната истина.

В съдебно заседание жалбоподателят не изпраща представител, не ангажира допълнителни писмени доказателства.

Ответникът по оспорване – Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт М. Л. – Т., оспорва жалбата като неоснователна. Уточнява, че в решението е допусната техническа грешка в частта, в която е цитиран договора, ангажира доказателства в тази връзка. Представя писмени бележки по съществото на спора, в които заявява искане за отхвърляне на жалбата и потвърждаване на оспорения акт. Претендира разноски.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Съдът приема, че същата е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

По делото няма спора, че по силата на Договор РД50-86 от 17.08.2016 г. (л.10-19 от делото) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014.2020 г., сключен между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция и Сдружение „Местна инициативна група Несебър", жалбоподателят е ползвател за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. Договорът е сключен на основание чл. 29, ал.1 от Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 и е подадена заявка за плащане. С обжалваното решение за изплащане на финансова помощ и налагане на финансова корекция № 29/19/1/0/00102/3/01/03/01, с изх. № 01-6300/478 от 20.09.2017г., издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, предмет на спора,  на Сдружение „Местна инициативна група Несебър" е наложена финансова корекция на основание чл. 47, ал. 8, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 14 и чл. 6, ал. 6, във връзка с т. 4 на § 1 от ДР от Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г.

В сезиращата съда жалба е заявено, че оспореното решение е постановено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалния закон и при несъблюдаване целта на закона.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на оспорвания административен акт, настоящият съдебен състав констатира, че същият е произнесен от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за неговото издаване. Този извод се налага по следните съображения:

Нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК определя, че съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания за оспорване на административните актове по смисъла на чл. 146 от АПК.

На първо място, липсва спор между страните, че оспореното решение е постановено от компетентен орган, в кръга на правомощията му. Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 4 от ЗПЗП, Държавен фонд „Земеделие" е акредитиран като единствената Разплащателна агенция за Република България за прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Разпоредбата на  чл. 20а, ал. 1 от ЗПЗП предвижда, че изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор и на Разплащателната агенция. В това си качество той организира и ръководи дейността на Разплащателната агенция и я представлява, като в чл. 9 от Договор РД 50-86 от 17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е посочено, че Фондът има право да откаже изплащане на част или цялата финансова помощ, както и да изисква възстановяване на сумите по извършени плащания. С оглед изложеното съдът намира, че оспореното решение е постановено от компетентен орган, в кръга на правомощията му.

Процесното решение отговаря на изискванията за форма, регламентирани в чл. 59, ал. 2 от АПК. Преди постановяване на решението ответникът е осигурил възможност на сдружението да предостави в срок от две седмици своите възражения във връзка с основателността и размера на финансовата корекция, както и да представи доказателства.

Макар в жалбата да се сочи, че са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила при постановяването на оспорения административен акт, съдът не установи такива, които да водят до отмяна на самостоятелно основание на акта.

От доказателства по делото се установява, че са заявени разходи за възстановяване на възнаграждение на координатор, които не отговарят на чл. 12, ал. 1, т. 14 от Наредба № 16 от 30.07.2015 г., съгласно който не се предоставя финансова помощ при наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OB, L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан за краткост „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, когато представляващият кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта или негов партньор, както и координатор/координатори, нает/и за изпълнение на дейностите по проекта е в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Страните не спорят, че Илиян Андонов Тальоков е координатор на МИГ Несебър, като  едновременно с това е и член на управителния съвет на МИГ Несебър.

            С писмо с вх. № 01-0400/1708 от 01.12.2016 г. от управляващия орган са дадени указания за прилагане на чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012 във връзка с обработката на заявки за плащане по подмярка 19.1., като съгласно посочената разпоредба, конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя. Съгласно чл. 32, пap. 1, б. „а" от регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, предоставяне на себе си или на други лица на неоснователни преки или косвени ползи е действие, което има вероятност да бъде засегнато от конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Финансовия регламент. В настоящия случай безспорно се установява, че са налице установени нарушения, свързани с наличие на конфликт на интереси, като г-н И.Т.освен, че е кординатор на МИГ Несебър, едновременно с това и член на УС на МИГ Несебър.

            Освен това правилно ответникът е констатирал, че обучението не отговоря на изискването на чл. 6, ал. 6 във връзка с § 1, т. 4 от ДР на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. Съгласно чл. 6, ал. 6 дейност, за която в бюджета е посочен минимален брой участници, е изпълнена, ако в изпълнението й са присъствали не по-малко от посочения броя участници. При преглед на присъствените списъци  прави впечатление, че освен членове на МИГ на обучението е присъствала и заинтересова група. Последната не е част от екипа на МИГ, респективно и разхода за обучението на тази заинтересована група не отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 6, във връзка с § 1, т. 4 от ДР на Наредбата.

         Правилно ответникът е констатирал и установен  разход заявен за възстановяване за превод на брой страници. Съгласно т. 5.5 от таблица - Приложение към чл. 3, ал. 1 към договора, одобрения бюджет на бенефициента за извършване на преводи е 30 страници превод, а  реално преведени са 25 страници, поради което правилно е установено, че заявените за възстановяване разходи за превод за брой страници надвишава действително направените такива.

            При констатиране на посочените по-горе несъответствия между одобрените и изпълнени дейности по бюджета при отпускане на финансова помощ и контрола върху нейното разходване, ДФ „Земеделие" има задължение да прилага мерките, предвидени в Закона за управление на средствата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 9 от този закон, финансова подкрепа със средства от ЕСИФ може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция на основание нередност, съставляваща нарушение на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, при определяне размера на финансовата корекция се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство и финансовото му отражение върху средствата от ЕСИФ.

            Предвид гореизложеното съдът приема, че в хода на проведеното административно производство компетентният административен орган е постановил законосъобразен акт. Обективираното в процесното решение, е в съответствие със закона и неговата цел, поради което и подадената жалба следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

            Като съобрази нормата на чл. 143, ал. 3 от АПК и изхода на спора, настоящия съдебен състав намира, че в полза на ДФЗ следва да се присъди сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение, определена по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ, във връзка с чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, субсидиарно приложими на основание чл. 144 от АПК и ТР № 3/13.05.2010 г. по т.д. № 5/2009 на ВАС .

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, дванадесети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Сдружение „Местна инициативна група Несебър“, ЕИК ******, представлявано от Г.М.М., председател на УС на сдружението, против решение за изплащане на финансова помощ и налагане на финансова корекция № 29/19/1/0/00102/3/01/03/01, с изх. № 01-6300/478 от 20.09.2017г., издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което на Сдружение „Местна инициативна група Несебър" е наложена финансова корекция на основание чл. 47, ал. 8, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 14 и чл. 6, ал. 6, във връзка с т. 4 на § 1 от ДР от Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г.

ОСЪЖДА Сдружение „Местна инициативна група Несебър“, ЕИК ******, представлявано от Г.М.М., председател на УС на сдружението  да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата от  100 лв-юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България  в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.    

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: