ПРОТОКОЛ

       

 

                                              

Година 2018, 18.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети април                               две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 300 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Сдружение „Местна инициативна група Несебър“, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован,  се  представлява от  юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, като съображенията за това са следните:

С разпореждане от 01.02.2018г. , съдът е оставил без движение жалбата, с указание за внасяне на държавна такса от 50 лева, по сметка на Административен съд Бургас. С оглед указанията на съда, таксата е внесена като съдът е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.1 ЗУСЕСИФ, Административните актове по тази глава се оспорват пред съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като административният договор се оспорва по реда за оспорване на индивидуален административен акт.  Чл.6 на чл.27 от ЗУСЕСИФ предвижда изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., доп., бр. 85 от 2017 г.) при оспорването на индивидуалните административни актове по този закон държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и са в размер 1 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лв., а в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. – таксата е в размер 4500 лв. За производства по глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс и за производства по частни жалби пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в размер 10 на сто от дължимата такса по изречение първо, но не по-малко от 100 лв.

          С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗУСЕСИФ, съдът намира, че жалбоподателят следва да довнесе по сметка на Административен съд Бургас държавна такса в размер на 111лева. Видно от решението за изплащане на финансова помощ и налагане на финансова корекция, общият размер на наложената финансова корекция е 16 125,95лева.

          С оглед на горното съдът,

   С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6, съдът намира, че жалбоподателят следва да довнесе по сметка на Административен съд Бургас, държавна такса от 111 лева.

Видно от решението за изплащане на финансова помощ и налагане на финансова корекция, общият размер на наложената финансова корекция е 16 125, 96лева.

С оглед на горното съдът

О

УКАЗВА на жабоподателя в 7-дневне срок от уведомяването следва да довнесе държавна такса в размер на 111 лева , по сметка на Административен съд Бургас и в същия срок да представи по делото доказателства за това.

При неотстраняване на нередовностите в срок , производството по делото ще бъде прекратено.

Делото да се докладва при довнасяне на таксата, респ. при изтичане на срока.

          `          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

   

ОСТАВЯ без движение жалбата на  Сдружение“ Местна инициативна група Несебър“ против решение №29/19/1/0/00102/3/01/03/01 с изх. № 01-6300 от 20.09.2017г. на изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказана частично изплащането на финансовата помощ представляваща плащане по договор № РД 50-211 от 07.12.2015г.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да внесе по сметка на Административен съд Бургас, държавна такса в размер на 111 лева и представи по делото в същия срок доказателства за това.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неотстраняване на нередовностите в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание след представяне на доказателство за внесена държавна такса, респ. при изтичане на срока.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: