ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на двадесет и осми септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 300 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 14:12 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.-А.Ю.П., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

Явяват се СВИДЕТЕЛИТЕ И.Н.Р., А.Х.А., Ч.Г.И. и И.С.И..

Свидетелите бяха изведени от съдебната зала.

 

ИЩЕЦЪТ: Моля да се даде ход на делото.

 

Прокурор Червеняков: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

ДОКЛАДВА постъпило допълнение към исковата молба с вх. №5770/07.06.2017г., препис от което съгласно разпореждане № 3918/07.06.2017г. е изпратен на ответника, като му е указано, че може да изрази становище в седемдневен срок от съобщението.

ПОСТЪПИЛА е молба от ищеца по делото Н.-А.Ю.П. с вх. № 6763/03.07.2017 г., с която моли освен двата иска, предявени към ответника по делото, да му бъде платена и законната лихва върху главниците, считано от началните дати на увреждането му 19.01.2017г. и 03.02.2017г. до окончателното изплащане на сумата.

С разпореждане № 4620/05.07.2017 г. е ВРЪЧЕН препис от молбата  на ответника, като му е указано, че в 7-дневен срок от получаването може да изрази становище по искането.

ПОСТЪПИЛО е писмено становище от ответника по делото с вх. №7249/13.07.2017 г., с което изразява становище, че искането на ищеца да му бъде заплатена законната лихва върху главницата е неоснователно.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Няма са соча други доказателства. Моля да бъдат разпитани свидетелите. Поддържам искането за лихва.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Моля да бъдат разпитани свидетелите.

 

По отношение претенциите на ищеца за приемане за съвместно разглеждане на искове за лихва по отношение на претенциите за главница на всеки от двата иска, съдът приема следното:

Нормата на чл. 214, ал. 1 от ГПК, приложима и в настоящото производство на основание чл. 144 от АПК, постановява, че в първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът прецени това за уместно. Той може също, без да измени основанието, да измени своето искане. До приключване на съдебното дирене в първата инстанция той може да измени само размера на предявения иск, както и да премине от установителен иск към осъдителен и обратно. В случая първото заседание е приключило на 01.06.2017г., а искането за лихва е направено от ищеца с молба от 03.07.2017 г. В този смисъл съдът следва да остави без разглеждане искането за кумулативно обективно съединяване на исковете за законната лихва върху главниците, считано от началните дати на увреждането му 19.01.2017г. и 03.02.2017г. до окончателното изплащане на сумата. В случая не намира приложение и нормата на чл. 214, ал. 2 от ГПК, тъй като искането на ищеца не е за прибавянето на изтекли лихви, каквито с исковата молба не са били заявени, а за обективно кумулативно съединяване на нови искове след изтичане на установения в закона срок.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ищеца Н.-А.Ю.П., направено с молба с вх. № 6763/03.07.2017 г. – за съвместно разглеждане на искове да му бъде платена и законната лихва върху главниците, считано от началните дати на увреждането му - 19.01.2017г. и 03.02.2017г. до окончателното изплащане на сумите.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в седемдневен срок от днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на свидетелите, които бяха въведени в залата.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

И.Н.Р. – 38 години, български  граждани, осъждан за убийство, неосъждан за лъжесвидетелстване. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.Обещава да каже истината.

А.Х.А. – 41 години, български гражданин, осъждан за убийство, не е осъждан за лъжесвидетелстване. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.Обещава да каже истината.

Ч.Г.И. – 41 години, български гражданин, осъждан за убийство, неосъждан за лъжесвидетелстване. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.Обещава да каже истината.

И.С.И. – 51 години, български гражданин, осъждан за умишлено убийство, неосъждан. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.Обещава да каже истината.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля И.Р., като останалите свидетели бяха изведени от съдебната зала.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Познавате ли ищеца П.?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, познавам го.

ВЪПРОС НА СЪДА: От къде го познавате и от кога?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Познавам го от 2000 г., преди да бъда осъден.

ВЪПРОС НА СЪДА: Къде се запознахте.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: В гр. Поморие.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие от кога сте лишен от свобода?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: От 28.10.2001 г. Първоначално бях в ареста, а от 04.09.2002 г. съм в Затвора – гр. Бургас.

ВЪПРОС НА СЪДА: Тогава П. ***?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, по едно и също дело сме осъждани с него.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли в коя килия в момента изтърпява наказанието си той?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: По номер не я знам, но е съседна срещу моята. Коридорът прегражда помещенията от двете страни. Аз съм в помещение накрая на коридора, а той е в съседно на моето помещение.

ВЪПРОС НА СЪДА: В периода от 19.01.-26.01. 2017 г. Вие лично имали ли сте контакти, общували ли сте с Н.-А.Ю.П.?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Не мога да Ви кажа дали съм общувал с него точно в този период, но аз го виждам всеки ден и поради тази причина предположението ми е, че и в този период сме говорили с него.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли в този период Н.П. да е имал някакви финансови затруднения – парични проблеми?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, имаше. От него научих, тъй като той ми се оплаква като има липса на нещо и си помагаме и ако му трябва тоалетни принадлежности, сапун, цигари давам не само на него, а когато имат възможност те ми ги връщат.

ВЪПРОС НА СЪДА: За пари имате ли спомен да се е оплаквал и да е искал от Вас?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Там в затвора пари няма, не държим пари, нямаме пари. Ние разполагаме със сметка към затвора. Всеки има сметка и по тази сметка близките могат да превеждат суми. Тази сметка я ползваме за лавката на затвора да пазарим неща като консумативи.

Всеки има индивидуална сметка, включително и Н., но на всеки се е случвало по някакви неразбираеми за мен причини парите да не постъпят на време по сметката му. Например изпращат ми пари във вторник по банков път, а те по две седмици не се вкарват в сметката. Аз съм пушач и търся от друг лишен от свобода да поискам пари за цигари.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли за ищеца дали в този период от 19.01.-26.01.2017 г. е имал проблеми с финансовите постъпления по неговата сметка?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, имаше проблеми, той ми се оплака лично. Ние имаме инспектор социални дейност, който отговаря за това. По принцип той трябва да се явява като връзка между нас и администрацията. Правим събиране, идва примерно три пъти седмично между 11:30-12:00 часа и когато има проблеми го уведомяваме и лично аз съм уведомявал и съм чувал Н. да го уведомява, че има проблеми с превода на пари по неговата сметка. Точно не мога да кажа в кой период Н. е говорил, но знам, че беше голям проблем, защото отрядният, който се казва Ж. И., като говорим с него, не проявява инициатива. На това питане той ни отговори, че ще провери нещата, но проверката продължи една или две седмици, а ние седим без нищо, не може да купим тоалетни принадлежности, сапун.

ВЪПРОС НА СЪДА: След този случай с парите, които е очаквал да постъпят по сметката, вие знаете ли след този период ищецът да е имал нужда от лекар?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Знам за няколко случая. Мисля, че писа жалба единия път. С лекаря в затвора е голям проблем. Лекарят нищо не дава като лекарства. Всичко си купуваме сами, ако имаме възможност. Иначе дава аналгин, парацетамол и нещо за гърло.

ВЪПРОС НА СЪДА: Какви са били оплакванията на П. и защо се е налагало да търси лекар?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Имаше някакви неразположения. Доколкото си спомням главата го болеше, но не мога да кажа точно.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли февруари месец 2017 година П. да е имал нужда от специализирана помощ от психиатър?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Всъщност той не е имал нужда от преглед при психиатър. Аз присъствах на неговото скарване с надзирателя по този въпрос. Беше отдавна, в началото на годината, но не мога да кажа кога точно. Не го помня надзирателя. Аз му казах, че не е прав. П. каза на надзирателя, че не желае да посещава никой – нито психолог, нито психиатър. Тогава надзирателя настоя да изпълни заповедта и да го заведе на психиатър.

Психиатър е извън затвора. Причината, поради която е бил воден при психиатър е тъй като в молби П. е пишел, че е лорд.

ВЪПРОС НА СЪДА: След като бе заведен на психиатър, имаше ли някаква реакция от негова страна?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Имаше реакция, чувстваше се доста обиден, унижен.Това се изразяваше в проява на агресия от негова страна. Тя е вербална неговата агресия. Като го водят на психиатър означава, че някой е преценил, че има нужда от това и се чуваха подмятания от надзиратели и от лишени от свобода: „Да не те водят пак при лекаря?“

ВЪПРОС НА СЪДА: Имаше ли обидни квалификации.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Обидно е ако не е истина. Чувал съм, че психически явно не е добре, че малко е мръднал. Това го чух преди доста време, не мога да кажа конкретно кога, след което спряха тези подмятания.

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: В началото на годината през м. януари, за когато говорим, вие знаете ли каква сума има той по неговата сметка?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Не, по неговата сметка не би трябвало да има сума при положение че е идвал да иска от мен неща, които е нямал и ми е казвал, че няма пари по картата, за да си ги купи.

ПРОКУРОРЪТ:  Каква е точно процедурата когато постъпи сумата от банката?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: По принцип в банката направиха сметката, за да пристигат сумите по-бързо, защото преди се получаваха пари само чрез пощенски запис, което отнемаше две седмици, а в банката беше като се получат парите, да ги получим на следващия ден. Всеки си има индивидуална сметка и когато ги внесат роднините, трябва да ги преведат веднага по сметката ни в затвора. Аз съм питал лично дали причините не са в банката. Банката всеки ден в 16:00 часа превежда парите. Питал съм майка ми и тя ми е казвала, че в  същия ден банката превежда парите.

ПРОКУРОРЪТ: Реално средствата постъпват по банкова сметка ***. Знаете ли коя е банката?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Сметката е в една банка, но от всички банки могат да се превеждат пари.

ПРОКУРОРЪТ: Каква е ролята на затворническата администрация.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Доколкото съм запознат има административен орган или човек, който отговаря за тези неща, който превежда парите вътре по сметката на лишените от свобода. Доколкото съм запознат такава е процедурата. Аз затова някога отчитам тези забави с ангажираност на човека, който превежда сумите, вероятно е някой счетоводител на затвора.

ВЪПРОС НА СЪДА: В какви срокове се получават сумите?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Случвало се е сутринта като ги преведат моите родните в 8:00 часа, след обед в 15:00 часа ги имам по моята сметка. Но се е случвало и по две седмици да ги няма.

ПРОКУРОРЪТ: Знаете ли каква е причината за забавянето на превода?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Не съм наясно, само мога да предполагам.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля Р..

ИЩЕЦЪТ П.: Както ни е обяснено още в началото, когато започнаха да използват тази система, колко е обикновено технологичното време да оформят парите?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Имаше бележки залепени в коридорите вътре, не се сещам, тъй като беше много отдавна, но мисля че пишеше един ден.

ИЩЕЦЪТ П.: А обикновено парите когато се изпращат чрез превод, кога се получават?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Случвало се е същия ден да се получат.

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля Р..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля Р. и същият беше изведен от залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля А.А..

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Познавате ли ищеца П. и от кога?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Познавам го може би от седем-осем години, може и повече. Запознахме се в Затвора – гр. Бургас. Аз съм в Затвора – гр. Бургас от 2002 г. Той беше вече в затвора, когато аз влязох.

ВЪПРОС НА СЪДА: В коя килия изтърпява наказанието.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: По номер не знам килията, в която изтърпява наказанието. Аз съм в първата килия, той е в четвъртата килия от моята.

ВЪПРОС НА СЪДА: Колко често вие лично виждате П..

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Вадят ни четири пъти на ден и толкова го виждам и през останалото време когато имаме баня, поне двайсетина пъти на ден го виждам.

ВЪПРОС НА СЪДА: В края на м. януари 2017 г., след 15 януари до края на месеца, Н.П. да е имал някакви финансови проблеми?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Той винаги има едни такива периоди, в които има финансови проблеми и то обикновено в края на месеца се получава.

ВЪПРОС НА СЪДА: За края на м. януари 2017 г. важи ли това?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Важи, защото всеки от лишените разполага с лимит на парите, които не му стигат.

Парите пристигат по банкова сметка, ***.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как постъпваха неговите пари?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не мога да кажа как са постъпили парите му през м. януари 2017г.?

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли да е имал нужда от финансови средства в края на м. януари 2017г. и да е искал съдействие и помощ за пари от вас, от някой от служителите?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Доста време е минало. Не мога да кажа конкретно за втората половина на м. януари тази година дали е имал проблеми.

ВЪПРОС НА СЪДА: В началото на м. януари тази година знаете ли да е имал здравословни проблеми?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, знам, че е имал здравословни проблеми, защото бях с него, когато отидохме на лекар. Не мога да кажа дали е точно януари или февруари 2017г., но ходихме заедно с него на лекар. Той отива защото е болен, но не помня какво го болеше.

ВЪПРОС НА СЪДА: Случвало ли се е през м. февруари 2017г. да е бил воден на някакъв лекар без негово желание?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: По принцип нас ни водят, ние не ходим сами.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли някой да е водил Н. февруари месец тази година на лекар не по негово желание?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Нас ни водят винаги на лекар. Без негово желание не знам да е воден на лекар.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли да е имал нужда от психиатър?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Когато аз отидох с него на преглед при лекаря, точно тогава разбрах, че лекарите искат да го водят в психиатрия. Бяха направили направление без негово знание. Това стана в мое присъствие.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли да е било осъществено това?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: По-късно разбрах, че са го завели при психиатър, но не мога да кажа конкретно кога.

ВЪПРОС НА СЪДА: След като го заведоха, по какъв начин беше възприето това от него, от вашите колеги от служителите на охраната?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Те му се подиграваха, казваха му че е луд, смееха му се зад гърба.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как реагира П. на тези отношения?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Понякога реагира пасивно, друг път иска да каже нещо, но си премълчава. Не му беше приятно.

ВЪПРОС НА СЪДА: Случвало ли се е да няма финансови средства и това да му се отразява по някакъв начин и да го показва по някакъв начин?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не знам дали е имал необичайно поведение поради липса на финансови средства?

ИЩЕЦЪТ П.: Когато на прегледа ми съобщиха, че имам направление, как реагирах?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Тогава пита как без твое съгласие са те записали за психиатър. Лекарят каза: „Там ще ти кажат за какво те пращаме и какви хапчета щи ти даваме и защо да ти ги даваме“.

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля А..

ПРОКУРОРЪТ: Казахте, че П. е получил направление. Вие видяхте ли това направление?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Лекарят го казва пред мен, а лично не съм го виждал, но по-късно се установи, че той е отишъл при психиатър.

ПРОКУРОРЪТ: Вие видяхте ли кога отиде П. на психиатър?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не.

ПРОКУРОРЪТ: Останалите как разбраха, че е воден при психиатър?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не знам, от тяхно име не мога да отговоря. Подигравали са му се старшини, има и от нас. Казаха му, че е изперкал.

ПРОКУРОРЪТ: Това заради посещението при психиатър или по друга причина?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Това стана след като принудително го накараха да отиде на психиатър.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля А..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът приключи разпита на свидетеля А. и същият беше изведен от залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Ч.И..

Ч.Г.И. – 41 години, български гражданин, осъждан за убийство, неосъждан за лъжесвидетелстване.

ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

ВЪПРОС НА СЪДА: Познавате ли ищецът Н.-А.Ю.П., от колко време и откъде?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Да, познавам Н.П. повече от 14-15 години. В Затвора – гр. Бургас се запознахме.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вашата и неговата килии на какво разстояние са една от друга?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Между 4 и 6 метра от врата до врата.

С П. се виждаме, освен пет пъти, в които отварят вратите на салона и карето – общо шест пъти се виждаме.

ВЪПРОС НА СЪДА: Януари месец 2017 г. знаете ли Вие лично П. да е имал някакви финансови проблеми?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Този проблем беше съвсем сериозен. Преди две години на мен се случи същото. Майка му беше изпратила пари преди около два-три месеца, обаче той не ги получи. Опитваше се, пишеше молби до Началника на затвора, до отрядния началник на нашия салон. По едно време дори му казаха, че няма пари, че не са изпратени. Накрая, доколкото разбрах, банката се обади, че същия ден, когато са били пуснати, са изпратени в затвора. По време на разговор с него бях свидетел когато той говореше с отрядния началник, който му обясни, че има съобщение от директора на банката за това съобщение. Това беше преди около два-три месеца, не мога да кажа конкретно.

ВЪПРОС НА СЪДА: Други такива подобни случаи известни ли са Ви?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Спрямо него не знам за други случаи, не съм сигурен.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как му се отрази този случай?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Отрази му се много зле, най-вече с притесненията. Имаше конфликт с майка му, защото мислеше, че го лъже и не му изпратила пари, защото началникът на затвора му каза, че такива пари не са изпратени. Това научих от самия отряден началник. П. се караше с майка си, казваше й: „Защо ме лъжеш? Защо ме злепоставяш?“

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли през м. февруари тази година да е имал някакъв здравословен проблем?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Доколкото се сещам имаше проблем със щангите, не можеше да излиза да тренира. Също знам, че не го приемаха в лечебното заведение. Той почти всеки ден в продължение на една-две седмици се записваше при надзирателя сутрин, за да отиде на лекар.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли м. февруари 2017г. да е бил воден на лекар без негово желание?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Да, пак същото това време, доколкото се сещам, тъй като това е интересен куриоз. Когато той желаеше и търсеше медицинската помощ, те всъщност не му дадоха необходимата помощ, а принудително го заведоха на психиатър, макар той да не искаше да ходи на психиатър. По-лошото дойде след това, когато го върнаха от там. Целият салон и целият затвор му се смееха. Известно време след това му викаха „Н. психото“.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как му се отрази всичко това?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Това му се отрази не добре, предполагам. Той беше затворен, не разговаряше почти с никой и изпадаше в кофти моменти. В смисъл не му е било никак приятно. Това е нормална човешка реакция.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли защо е воден в тази психиатрична болница?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Виждал много хора, които имат нужна, а не са карани, докато той принудително беше заведен.

ИЩЕЦЪТ П.: Когато имах проблем с парите като нямаше превод и после ми съобщиха, че не съществува превод, психически как се отрази върху моето състояние?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Много зле, но още по-зле се получи когато се налагаше да взима заеми от хората, поради липса на пари.

Той се чувстваше неудобно, беше го срам, достойнството му беше паднало. Наистина много зле му се отрази.

Не мога да кажа конкретно кога е било времето за водене на психиатъра.

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Това, което говорихте за състоянието на П., че се е чувствал зле, за случая преди два месеца, за който знаете, за проблема с парите ли говорите?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Всъщност това е един период от около две-три седмици, когато се получи това с парите и това с лекаря. Мисля, че беше в един и същи месец.

ПРОКУРОРЪТ: Как се изразяваше това принудително отвеждане на психиатър?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Беше принудително, защото чух надзирателя когато каза: „Обувай си обувките, сложи си някаква дреха, ще те водя на психиатър!“ П. категорично отказа. Аз чух, че старшината му каза, че няма право да отказва.

ПРОКУРОРЪТ: Принудителни действия имаше ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.И.: Не. Това беше достатъчно.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля Ч.И..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля Ч.И. и същият беше изведен от залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля И.И..

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Познавате ли ищецът П. и откога?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Познавам Н.П. от седем-осем години?

ВЪПРОС НА СЪДА: Къде се запознахте?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: В коридора, в една група бяхме в Затвора – гр. Бургас.

ВЪПРОС НА СЪДА: В една килия ли сте с П.?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Той е в 11-та килия, аз съм в 15-та килия.

ВЪПРОС НА СЪДА: Колко пъти се виждате на ден?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: На ден се виждаме по шест пъти.

ВЪПРОС НА СЪДА: За втората половина на месец януари 2017г. знаете ли да е имал проблем с парите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Да, на 19 януари мисля, че беше, майка му му изпраща пари по банков път. След това разбрах, че точно на 19 януари е било от майка му, защото я познавам. Каза ми, че на 19 януари му изпратила парите и той в затвора може да провери чрез лавката и се оказа, че парите му не са пристигнали. Така са му казали от лавката. След това той искаше от инспектора Ж. И. да провери парите му къде са. Каза му, че не са пристигнали. Седмица по-късно майка му на Сашо се обади на директора на банката, а от банката отговориха, че парите са преведени в затвора на 19 януари – на същия ден, в който са пуснати.

Когато П. прави свиждане, той излиза и аз с него, защото близките ми пращат багаж по майка му и тя ми го носи.

ВЪПРОС НА СЪДА: Кога получи парите след 19 януари 2017г?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: На 26 или на 27 януари той получи парите.

ВЪПРОС НА СЪДА: Знаете ли как му се отрази тази липса на пари?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Той в затвора много рядко взима харна за ядене, защото не му харесва и затова се храни на лавката. Като няма пари, започва да иска назаем от мен, от друг за храна, за тоалетна хартия, за фоно карта, за цигари.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как му се отрази тази липса на пари?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Нервен беше, имаше главоболие, безпокойство.

ВЪПРОС НА СЪДА: Случвало ли се е след това Нерод да отиде на лекар без негово желание?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Не знаех, после разбрах от надзирателите, че е бил воден на психиатър. Не мога да кажа конкретно кога е бил воден на лекар. Воден е бил на психиатър. Аз разбрах, че отишъл да поиска успокоителни и докторката му казала: „Аз съм ти написала направление за психиатър.“

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие видяхте ли, че е воден без негово желание при психиатър?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Целият коридор разбра. Когато има някой да се води, старшината казва и чух когато той му каза, че трябва да го закарат на психиатър. Н. каза: „Без мое съгласие как ще ме водите?“ Надзирателят каза: „Ние сме длъжни да те закараме.“

ВЪПРОС НА СЪДА: След като се върна, какво се случи?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Полицаите, затворниците се подиграваха с него. Викаха му: „луд, психично болен, трябва да се прегледаш. Пак трябва да те закарат в Ловеч.“

ВЪПРОС НА СЪДА: Как го приема това отношение?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Той го приема тежко, защото не е такъв човек. Беше нервен, но не е агресивен. Ядосваше се, постоянно се обаждаше на майка си по телефона.

ИЩЕЦЪТ П.: Искам да уточним когато този период имах затруднение с парите, когато не можех да си получа превода, откъде набавях нужните ми неща.

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: От други лишени от свобода под заем си набавяше нужните му неща.

ИЩЕЦЪТ П.: Разрешено ли е това от правилника?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Не, не е разрешено.

В затвора не може да поискаш една кутия цигари да върнеш една. Ако вземеш една, ще върнеш две, ако поискаш едно парче салам, трябва да върнеш две.

 ВЪПРОС НА СЪДА: Когато ищецът имаше финансови проблеми бил ли е оставен без необходимите му средства за живот – храна, вода?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: В затвора има храна, вода. Тоалетна хартия, сладки работи тях не ги дава затвора и си ги купуваме, или ни ги носят.

ИЩЕЦЪТ П.: Банковите преводите, които се изпращат и при мен и при други за колко време се получават?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Банковите преводи обикновено се получават за 24 часа.На мен не ми се е случвало да закъснеят парите ми.

ВЪПРОС НА СЪДА: Друг случай има ли с него да закъснеят парите му?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Не.

ИЩЕЦЪТ П.: Има ли регламент за колко време пристигат парите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Да, за 24 часа.

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: За случая Вие знаете ли каква е причината да не получи парите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Не знам. Отрядният каза, че не са пристигнали такива пари в затвора. Каза, че е проверил в счетоводството, но такива пари не са пристигали в затвора.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля И.И. и същият беше изведен от залата.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

Съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

ДАВА ход по същество:

 

ИЩЕЦЪТ П.: Моля да се уважи исковете ми срещу ответника. За това, че парите не ми се изплащаха е ясно, че е по вина на затвора, поради което считам, че искът ми е неоснователен.

Второто, което искам да кажа, за прегледа когато ми казаха, че имам направление и в него беше посочено, че пациентът е с безсъние, не може да спи поради преживян неприятен момент. В направлението е посочено, че съм преживял неприятен момент. В този смисъл основателен е и вторият ми иск. Искът ми е основателен, защото да ме изпратят на психиатър, трябва да бъде посочена основателна причина. Те посочват причина, че съм писал жалби, в които съм си писал титлите. Аз съм представил всички документи за тези титли. Трябваше да не ме пращат на психиатър, а да ми дадат само успокоително за безсънието.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е неоснователна и недоказана. В хода на делото не са налични доказателства, че е налице бездействие на администрацията, вследствие на което да са настъпили вреди за ищеца.

Досежно посещението на психиатър, това е преценката на лекар, която е била, че ищецът П. следва да бъде прегледан от такъв специалист. Отвеждането на лишения от свобода е на база вътрешните правила, където е извършено и медицинско консултиране, вследствие на което му е било предписано съответно лечение.

Моля за решение в този смисъл.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: