ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 01.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на първи юни и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 300 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 14:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.-А.Ю.П., редовно призован, се явява лично. Уточнявам, че съм посочил майка си като мой пълномощник само за процесуалните действия на съда, които са в закрито съдебно заседание. Не държа в открито съдебно заседание да присъства и майка ми, която е упълномощена от мен. Нямам адвокат. Моля да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), редовно призован, не се представлява.

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

С определение № 674/18.04.2017г. съдът е конституирал страните в производството и е дал    указания по доказателствената тежест на страните по делото;

 

По делото е ПОСТЪПИЛ с вх.№ 4188/27.04.2017г. заверен препис от решение по гр. дело № 5105/2016г. от Районен съд Бургас за промяна на името.

 

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

ИЩЕЦЪТ П.: Поддържам исковата молба. Запознат съм с определението на съда и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Поддържам искането си за разпит на свидетели: *****. Моля да бъдат призовани за свидетели.

Поддържам исковата си претенция, както съм я заявил. Уточнявам, че се чувствах много притеснен, тъй като постоянно мислех, че нямам пари. Постоянно мислех за това, поради тази причина страдах от безсъние. Трябваше постоянно да искам от хората пари, а това също много ме притесняваше. С отрядния говорих, но той постоянно ме лъжеше, че ще провери и накрая нямах информация дали са ми преведени парите, а в действителност в себе си нямах пари.

Надзирателите също ми се смееха. Смееха се, че са ме водили на психиатър. Те разбраха понеже там е една общност и не може да се скрие. Както надзирателите, така и останалите затворници ми се смееха, че съм бил на психиатър. Казваха ми „вече си станал принц“, подиграваха ми се, а аз не знаех защо отивам на психиатър. Аз отидох на преглед за нервното напрежение, а те казаха, че имам изписан талон за психиатър по нареждане на д-р ***** от гр.София. Аз не знам защо и не исках да отида на преглед при психиатър, но доктор ***** каза да отида.

 

***** ще доказват общо това, че не съм имал пари наистина, че бях притеснен и се наложи да вземам на заем от другите колеги, което по правилник е забранено и сме рискували.

***** ще потвърди, бил е с мен на преглед при *****, ще потвърди, че тя не ме е изпратила на преглед за нервно напрежение, а ме уведоми, че имам направление за психиатър и аз не бях съгласен.

***** ще потвърди, че когато ме взеха да ме водят на психиатър, казах ясно, че не желая, но то каза, че е длъжен да ме заведе.

Нямам искане да допускане на съдебно-медицинска експертиза, която са изследва моето здравословно състояние към процесния период, за който претендирам обезщетение за неимуществени вреди, тъй като тези вреди са ми причинени от отношението към мен на останалите затворници и надзирателя на затвора, които ми се подиграваха, че съм бил воден принудително на психиатър. Считам, че такава експертиза не е необходима.

Запознат съм с писмения отговор и изпратената медицинска справка за мен от ответника по делото. Не ги оспорвам. Да се приемат. Те дефакто ме улесняват в моите твърдения. Ако съдът прецени може да направи справка в „Булбанк” АД –гр. Поморие.

Производството е образувано по искова молба на Н. – А.Ю.П.,***, ЕГН ********** срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към МП (ГДИН) - гр.София.

Предявени са кумулативно обективно съединени искове с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, които се разглеждат по реда на чл. 203 и сл. АПК, от Н.-А.Ю.П. срещу ГДИН за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, всяко в размер на 2000 лева от незаконосъобразни действия и бездействия на органи и длъжностни лица на ответника, конкретизирани от ищеца с допълнителни молби от 20.02.2017г. /лист 26 по делото/ и от 28.02.2017г. /лист 38 по делото/. Първата искова претенция е за периода от 19.01.2017г. до 26.01.2017г. относно причинени на ищеца неимуществени вреди от бездействието на служители на ответника, които са лишили ищеца от достъп до негови пари, от което последният нямал възможност да пазарува и да установи връзка с близките си по телефона, което се е отразило на нервната му система и му е причинило огромно притеснение и вълнение. Втората искова претенция е за обезщетение поради причинени на ищеца неимуществени вреди от действия на служители на ответника, които на 03.02.2017г. завели ищеца принудително на преглед при психиатър в Психиатрична болница –гр. Бургас, поради което бил осмиван и подиграван от останалите затворници, за което претендира обезщетение от 2000 лева за периода от 03.02.2017г. до 08.02.2017г.

 

Поради липса на признати, както и на ноторни и служебно известни права и обстоятелства, а също и на такива, произтичащи от законови презумпции, няма права и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване в настоящото производство.

 

           ОБЯВЯВА за окончателен доклада по делото.

 

       ИЩЕЦЪТ П.: Нямам възражения по доклада на делото и разпределената доказателствена тежест. Поддържам доказателствените си искания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Исковата молба, която включва 2 иска: относно бездействието на служители на затвора Бургас по превода на изпратените пари и на второ място - относно незаконосъобразното действие отвеждане и преглед при психиатър е процесуално допустима, отговаря на изискванията по чл.1, ал.1, по ЗОДОВ. Считам, че направените доказателствени искания са основателни, следва да бъдат уважени. Нямам да се позовавам на други доказателства, освен тези представени от ответника.

 

Съдът като съобрази заявеното от ищеца и от представителя на прокуратурата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилите с писмен отговор с вх.№ 3613/11.04.2017г. от ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр. София чрез пълномощника Т.Ч. – юрисконсулт в Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – гр. Бургас като доказателства по делото, ведно с приложено заверено копие на заповед № Л-1165/20.03.2017г. на ВПД гл. директор на ГД „ИН“.

ПРИЕМА допуснатите с определение № 674/18.04.2017г. писмени документи, представени от Районен съд – Бургас заверен препис от решение № 1737/09.11.2016г. по гр. дело № 5105/2016г., като доказателства по делото.

ДОПУСКА при условията на чл.159, ал.2 от ГПК събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетелите, посочени днес от ищеца за установяване на обстоятелствата сочени в исковата молба, с последващите молби, постъпили с вх.№ 4136/26.04.2017г. и вх.№ 4248/28.04.2017г. и конкретизирани в днешното съдебно заседание:

1. **** с ЕГН **********, находящ се в ОЗ – гр. Бургас, 1 група, килия № 15;

2. **** с ЕГН  **********, находящ се в ОЗ – гр. Бургас, 1 група, килия № 16;

3. ***** с ЕГН **********, находящ се в ОЗ – гр. Бургас, 1 група, килия № 17;

4. **** с ЕГН **********, находящ се в ОЗ – гр. Бургас, 1 група, килия № 5, които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание от затвора Бургас, за да потвърдят исковите претенции на ищеца.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други искания към момента.

 

ПРОКУРОР СТОЯНАВА: Нямам искания по доказателствата.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Държа да присъствам лично в следващото съдебно заседание.

 

 

Съдът с оглед становището на страните и предоставената възможност за събиране на доказателства,

                                                

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и го насрочва за 28.09.2017 година от 13.30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Да се призоват ищецът и свидетелите от затвора Бургас.

 

За осигуряване присъствието на ищеца и свидетелите в насроченото съдебно заседание да се изпрати писмо до Началника на затвора Бургас за осигуряване на явяването им в съда.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:48 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: