ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 16.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети септември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 300 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Й., редовно призован,  не се явява. За него  адвокат Д.И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник кмет на община Бургас, редовно призован, представите не се явява.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с молба вх.№ 3723/16.05.2014г. доказателства от ответника, а именно проектите във връзка, с които са издадени разрешенията по преходното и настоящото производство за отсичане на дълготрайна растителност, както и протоколите на експертния съвет на „УТС” при община Бургас, с оглед обсъждането на двата инвестиционни проекта и регистъра на зелените площи по чл.63, ал.1 от ЗУТ, касаещи дърветата предмет на процесното разрешение под опис.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№4314/09.06.2014г. от ответника, както и изисканото административно дело № 165/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА юрисконсулт Д., процесуален представител на ответника.

 

Съдът запозна юрисконсулт Д. с извършените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ И.: Да се приемат представените по делото доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат представените доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх. № 3723/16.05.2014г., писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА адм.д.№165/2013година по описа на Административен съд-Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да бъде уважена жалбата. На първо място намирам, че общ административен акт е бил издаван със същото съдържание - отсичането на определен брой дървета по ул.Батенберг, във връзка с извършване на реконструкция на въпросната улица, като издадено разрешение с определен обхват вече е било решено от Административен съд-Бургас и в този смисъл издаването на нов административен акт със същото съдържание, въпреки  подадената жалба пред Върховен административен съд в същото време, е било недопустимо. Намирам, че при издаването на общия административен акт, предмет на настоящото производство, отново са допуснати абсолютно същите пороци, както и по предходния. Има множество процесуални нарушения, както относно процесуалния ред на издаването, така и не спазването  на нормата на чл.63, ал. 2 от ЗУТ и подзаконовите актове за неговото приложение, а именно Наредба №1 от 1939година за опазване на зелените площи и декоративната растителност. За пореден път е допуснат още един порок, като административния орган самостоятелно обосновава  необходимостта за издаване на общ административен акт, без да са спазени изискванията на нормативните актове. Независимо от изложените съображения до този момент, няма и съобразяване с целта на закона, тъй като се установява, че преследваната от административния орган цел е свързана с други мерки по благоустрояване, които са преценени за по важни и някакви други съображения във връзка с бързина, но не и конкретно озеленяването и поддържането на декоративната растителност, както и мерките по запазването на растителността, каквато е целта на нормата на чл.63, ал.2 от ЗУТ. Именно за това в тази норма е допуснато премахването на декоративна растителност по изключение, независимо от други съображения като реконструкции и благоустрояване. В този смисъл решението на Върховен административен съд потвърждава отмяната на предходния общ административен акт за същото отсичане на дървета по ул.Батенберг, гр.Бургас, във връзка с реконструкцията на същата улица, с отсичане на същите дървета, като изрично подчертава необходимостта за изготвяне на оценка за въздействието на околната страна, с оглед необходимостта от запазване на декоративната растителност и вписването и в така извършваната реконструкция, а не тълкуване на необходимостта от реконструкцията на настилки на една улица, като възможност за непременното премахване на декоративната растителност заварена и разположена на тази улица. В този смисъл така издадените паспорти и санитарни експертизи освен, че боравят с неточни данни, тъй като нямат предвид, нито конкретно състояние на дърветата, нито дори имат точни данни за тяхната възраст, не съдържат такава информация и оценка, която да предвижда изрични мерки по запазването, както и премахването на определени екземпляри по изключение. Нито оценка, нито  изключение е предвидено, обратно изрично се подчертава в административния акт необходимостта да бъдат премахнати въпросните дървесни видове, защото попадат в обхвата на улицата, на която следва да бъде извършена реконструкция. Тук следва да отбележа, че благоустрояването и реконструкцията, винаги означава и запазване  на озеленяването, тъй като е част от благоустрояването. В този смисъл няма как да се направи еднозначен извод, че въпросната цел може да бъде постигната именно чрез премахване на множество дървета, които са заварени на същата улица и са били част от благоустрояването ѝ.

С оглед на това и множеството допуснати нарушения, намирам административния акт за незаконосъобразен и моля да бъде отменен, освен по изложените съображения, че на практика е недопустимо издаването му, а и с оглед идентичността на съдържанието и произнасянето вече по същия спор и обхват от страна на Административен съд-Бургас, което решение е влязло в сила към момента.

Моля да се присъдят направените по делото разноски.

Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, считам че така депозираната жалба е неоснователна и моля да я отхвърлите, а процесния административен акт като законосъобразен и  целесъобразен го потвърдите.

 С оглед  изложението направено в днешното съдебно заседание по настоящото дело от пълномощника на жалбоподателя, моля за възможност да взема писмено становище в определен от Вас срок.

 

 Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: