ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори април                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 300 по описа за 2014 година

На именното повикване в 12:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Й., редовно призован, не се явява. За него адвокат Д.И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник кмет на община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на А.Н.Й. против Разрешение№ 1/06.01.2014 година  на зам. кмета на Община Бургас, за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от ЗУТ на 120 броя дървета и 14 броя пънове.

Към настоящия момент не са постъпили искания за встъпване на страни в производството, предвид извършеното обнародване на оспорването, на основание чл.181,ал.2 от АПК.

 

В залата ВЛИЗА жалбоподателя А.Й..

  

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Заявявам, че със същия обхват на обжалваното разрешение е и предходно издадено разрешение за отсичане и изкореняване на 135 броя широколистни дървета, както следва от вида „Софора” -133  и 2 броя „Явор”. Има подадена жалба и произнесено решение на Административен съд гр.Бургас, което представям. Завявам, че въпреки отбелязването, че въпросното решение не подлежи на обжалване, то е обжалвано като предстои произнасяне на Върховен административен съд. Делото е разгледано по същество и е обявено за решаване, за което  да представям извадка от сайта на Върховен административен съд. Тази разпечатка съм направил лично аз и включително и на протокола от съдебно заседание. Двете разрешения, това което е предмет на дело №165/2013година по описа на Административен съд гр.Бургас и разрешението предмет на настоящото производство са идентични, тъй като дори проектът, който е споменат в разрешението на практика е споменат с леко различие в наименованието само, но обхвата е един и същ - отсичането обхваща едни и същи дървета, дори и броя съвпада, като само в новото разрешение, което се обжалва част от дърветата са описани като пънове. По същото дело адм.д.№165/2013г., също има постановено спиране на изпълнението от страна на Административен съд гр.Бургас.

С оглед на това и обхвата на предмета, моля да бъде спряно настоящото производство, тъй като независимо от изхода на делото обхвата на разрешението съвпада, а делото не е достъпно за да мога да направя сравнение има ли разлика в двата проекта или тя е несъществена, с оглед предмета на издаденото разрешението, както и проведените процедури.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, жалбата е неоснователна. Съгласно становището на експерт от отдел „УТС” отдел „Озеленяване” при община Бургас, в случая се касае за реализиране на инвестиционен проект, който се различава от този който жалбоподателя, твърди че е разгледан по адм.д.№ 165/2013 година. Обхвата за отсичане на растителността е различен, макар и да има някакво препокритие, то съгласно приложеното решение е видно, че от обхвата на обжалваното в настоящото разрешение са изключени едни и включени други ивици от това разрешение жалено по адм.д.№165/2013година. Административното производство е съпроводено с извършване на нарочна експертиза и констатации от специалисти, в най-голяма висина в тази област на познанието и е установено, че следва да бъдат премахнати тези дървета. Искането за спиране на производството по настоящото дело считам за неоснователно, тъй като предмета се различава от това по адм.№165/2013година.

Моля да ми се предостави възможност да представя доказателства, че се касае за две отделни разрешения с отделни предмети.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата изцяло и  ще имаме доказателствени искания след произнасяне на съда по спирането.

 

Съдът счита, че по така направеното искане следва да се произнесе след като по делото бъде представено разрешение за отсичане за дълготрайна растителност №49 от 14.12.2012 година издадено от зам. кмета по „Европейски политики, Околна среда” на община Бургас, доколкото от представените в днешното съдебно заседание доказателства, не може да се направи еднозначния извод дали това разрешение и процесното имат един и същи предмет.

Съдът по доказателствата

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  да представи като доказателства по делото заверено копие на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност №49/14.12.12година издадено от заместник кмета  по „Европейски политики, Околна среда” на община Бургас.

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

АДВОКАТ И.: В тази връзка ще по моля да бъде представен и проекта свързан с издаденото по предходното разрешение, с оглед на сравняването на проекта, който следва да бъде представен с обжалваното разрешение, както и протоколите на експертен съвет на УТС, с оглед обсъждането на двата инвестиционни проекта, именно във връзка със сравняването на обхванатите от инвестиционния проект.

На следващо място, моля да бъде задължена ответната страна във връзка задължението по чл. 63, ал.1 от ЗУТ да води регистър на зелените площи, озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината, да представи на съда заверено копие от регистъра, който се води в общината за дълготрайната растителност, заедно с кода за премахване на посочените дървета, така и тези които попадат в обхвата на разрешение на №49/14.12.2012 година. Това ще покаже както, че обхвата на двете разрешения съвпада, така и какво всъщност е отпаднало.

Следващото ни доказателствено искане е свързано отново с чл.63 но ал.2 от ЗУТ, с оглед на обстоятелството, че следва да бъде изготвена санитарна експертиза преценяваща състоянието на всяко едно дърво включено в разрешението за отсичане, с оглед на неговото премахване и невъзможност за неговото запазване, за да може да се направи заключение каква преценка е била извършена в тази връзка.

Последното доказателствено искане е да бъде задължена ответната страна да представи оценка за въздействието върху околната среда, тъй като това задължение съществува съгласно разпоредбата на Наредба 1 от 1993 година за опазване на декоративната растителност. Наредбата, която действа при условията на ЗУТ. В случая в обхвата на разрешението са повече от 20 дървета и в този смисъл, то попада под това задължително условие на Наредбата, а именно на  чл.21 от нея. В тази Наредба №1 съществува изрично условие за периодично освидетелстване на картотекираните дървета, което е допълнение на предходните направени от мен доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Бих искала да взема становище по доказателствените искания на процесуалния представител на жалбоподателя. Във връзка с искането представяне на санитарна експертиза и оценка на въздействието върху околната среда, по административната преписка са представени, първо санитарна експертиза изготвена от възложител, с представен договор за възлагане за всяко едно дърво съгласно изискванията на закона, находящо стр. 178 и следващите по делото. Друга експертиза няма. Относно оценката, пълната документация е представена на РИОСВ и те са изготвили становище, а именно находящо се на стр.30-32 от делото, като друго няма. Ако в случая е налично друго, ще го представя в следващото съдебно заседание.

 

АДВОКАТ И.: Заявявам, че представеното становище не може да послужи и не е основание за бездействие да бъде извършена и приложена императивна разпоредба на закона. Заявявам, че го оспорвам предвид обстоятелството, че в него няма нищо конкретно посочено.

Поддържам направеното оспорване моля за ми бъде дадена възможност да изразя допълнително становище относно така представеното становище. Поддържам направените доказателствени искания, включително и предвид обстоятелството, че в рамките на една процедура са правени няколко различни оценки, което съставлява допълнение извършено от административния орган, с оглед обосновка на предварително взети от него решения.

 

 Съдът по доказателствата

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7-дни пред следващото съдебно заседание  да представи като доказателства по делото проектите във връзка с които са издадени разрешенията по преходното и настоящото производство за отсичане на дълготрайна растителност, както и протоколите на експертния съвет на „УТС” при община Бургас, с оглед обсъждането на двата инвестиционни проекта и регистъра на зелените площи по чл.63, ал.1 от ЗУТ, касаещи дърветата предмет на процесното разрешение.

 С оглед направеното изявление от процесуалния представител на ответника за наличието по делото на експертиза по чл.63, ал.2 от ЗУТ  и писмо от директора на РИОСВ-Бургас, същия не следва да бъде задължаван повторна да представя тези доказателства, като в случай че са налични  други различни от така представените и са относими към предмета на делото, същите следва да бъдат представени в указания вече срок, а именно 7-дни преди следващото съдебно заседание.

 

АДВОКАТ И.: Предвид направените изявления от страна на ответника, моля да ми се предостави възможност да допълня вече изразеното от мен оспорване на представените с преписката доказателства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.: Уважаема г-жо съдия, това дело не е самоцелно и не е единственото дело, което аз в качеството си на гражданин водя срещу община Бургас, относно изсичане на дълготрайната растителност - дървета на територията на града. Няколко години вече изсичането и премахването на огромен брой дървета се превърна в постоянна практика, а никога в историята на Бургас не е имало такова масово, колосално изсичане на дървета. Позволявам си да вметна това, защото мисля, че е във връзка с настоящото дело, тъй като делата които до момента съм водил по абсолютно аналогични казуси са завършвали с решение на съда осъждащо действията на община Бургас, включително и на пет членка на Върховен административен съд. Представените по други дела санитарни експертизи за отсичане на стотици дървета, аналогични с този казус са били документи с невярно съдържание, съставени от един и същи човек, в един и същи ден, копи-пейст на данните на едно и също дърво. Спиранията, които до момента са постановени, които благодарение на съда сме могли да постигам, са съхранили голяма част от дървета на които продължаваме да се радвам. Например всички дървета на площад „Тройката”, които трябваше да бъдат премахнати, благодарение на постигане на споразумение с община Бургас, още съществуват. Друг пример е дърветата на ул.”Кирил и Методий”,  ул.”Александрова” от площад „Тройката” нагоре, които трябваше да бъдат премахнати, също са съхранени. Не знам какви са мотивите за подобна политика, но мога да кажа, че ако всички решения на община Бургас за премахване на дълготрайната растителност се изпълнят за да се осъществят инвестиционните проекти, Бургас ще се превърне в обезлесен и грозен град, което няма нищо общо с европейската практика за зелената система. Последна грижа в момента са дървета в Бургас. Политиката на община Бургас е превърната в бизнес и се кастрят дърветата по най-грозен начин, без да има ландешефтен архитект при рязане. Запазването на една по-голяма част от морската градина, старата част, се дължи пак на гражданската позиция, което е в противовес на компетентните органи в отдел „Озеленяване” в Община Бургас. Аз лично съм приел да си наруша личния комфорт, със загуба на време, средства,  нерви, единствено с една кауза, защото смятам че дърветата не са стока, а са живи същества. От тях ние всички зависим и тъй като днес е деня на земята отправям  едно пожелание да не се водят дела срещу община Бургас за запазване на дървета и като една истинска  европейска държава да ги запазим.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.06.2014 г.  от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: