Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 537      08.03.2013г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

Председател:   Таня Евтимова

                                                                                   Членове:   1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 300 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална Дирекция по горите Бургас чрез юрисконсулт М. против решение № 6/11.01.2013г., постановено по НАХД № 529/2012г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 883/12.11.2012г. и наложените на П.Е.П. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 100 лева на основание чл.96, ал.1, от ЗЛОД, лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещта, послужила за извършване на нарушението: 1 бр. ловна пушка ИЖ – кал.12, №16765, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД.

Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от ю.к. М., който поддържа жалбата, без да ангажира нови доказателства.

Ответникът – П.П. се представлява от адв. Б., който оспорва касационната жалба като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно проведено оспорване, като предлага първоинстанционното решение да бъде оставено в сила, а с него и спорното наказателно постановление.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Карнобат е образувано по жалба на П.Е.П. с ЕГН ********** против наказателно постановление № 883/12.11.2012г. и наложените на П.Е.П. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 100 лева на основание чл.96, ал.1, от ЗЛОД, лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещта, послужила за извършване на нарушението: 1 бр. ловна пушка ИЖ – кал.12, №16765, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на КРС е отменил наказателното постановление, като приел, че са налице допуснати съществени процесуални нарушения, изразили се в неспазване на императивните изисквания на нормата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, предвиждаща задължението в НП да бъде посочено освен датата, също и мястото, където е извършено нарушението, а също така описание на нарушението, както и обстоятелствата, при които то е осъществено.

Тези изводи на първоинстанционния съд са неправилни и противоречат на установената по делото фактическа обстановка. Формално в оспореното наказателно постановление се съдържат достатъчно подробни данни за всеки от посочените като липсващи от първоинстанционния съд в Карнобат факти. Надлежно установена и посочена е датата на нарушението – “24.08.2012г.”, мястото – “на територията на ДГС Сунгурларе, в землището на с. Терзийско, самото деяние, чрез което е било реализирано спорното нарушение – “ловуване чрез движение извън населено място с извадено от калъф и сглобено оръжие /надлежно индивидуализирано по номер/ , като ловуването се извършва без писмено разрешително за лов, като са посочени и доказателствата, въз основа на които е установено процесното нарушение, като същото е установено в присъствието на очевидец Г.Д.К..

Като е достигнал до противоположен на този извод, Карнобатският районен съд е постановил неправилен съдебен акт. Същият е необоснован с оглед на събраните по делото доказателства и противоречи на приложимия материален закон.

При така изложеното, Решението на Районен съд – Карнобат, с което е отменено НП е неправилно и следва да бъде отменено.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 6/11.01.2013г., постановено по НАХД № 529/2012г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е отменено издаденото от директора на Регионална Дирекция по горите Бургас наказателно постановление № 883/12.11.2012г. и наложените с него на П.Е.П. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 100 лева на основание чл.96, ал.1, от ЗЛОД, лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещта, послужила за извършване на нарушението: 1 бр. ловна пушка ИЖ – кал.12, №16765, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № 883/12.11.2012г. на директора на Регионална Дирекция по горите Бургас и наложените с него на П.Е.П. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 100 лева на основание чл.96, ал.1, от ЗЛОД, лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещта, послужила за извършване на нарушението: 1 бр. ловна пушка ИЖ – кал.12, №16765, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………...

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….....

 

                                                                                                  2……………………......