О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

 

гр.Бургас , 09.03.2012г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на девети март две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 300 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 157 ал.4 ДОПК.

            Подадена е жалба от И.М.М. против РА № 021100798/ 26.10.2011г., издаден от ст. инспектор при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 30/ 19.01.2012г. на Директора на ОУИ гр. Бургас.

С молба от 8.03.2012г. е поискано спиране на изпълнението на оспорения акт.

Искането е допустимо при хипотезата на чл. 157 ал. 2 пр. последно ДОПК.

Разгледано по същество е основателно.

Общият принцип, визиран в чл. 153, ал. 1 и чл. 157, ал. 1 от ДОПК, е, че обжалването на ревизионния акт по административен ред и пред съда не спира неговото изпълнение. В разпоредбата на  чл. 157 от ДОПК е предвиден ред и условия за допускане спиране на изпълнението на РА, обжалван по съдебен ред.

Спирането е допустимо по искане на жалбоподателя, към което следва да са приложени доказателства за направено обезпечение в размер на главницата и лихвите, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на чл. 153, ал. 3 - 5 от ДОПК, според които данъчно-задълженото лице трябва да представи обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, като обезпечението, независимо от кой вид е, следва да е в размера по ал. 3, т. е. в размера на главницата и лихвите по обжалваната част от РА, включително и лихвите до датата на подаване на искането. Когато се предлага друг вид обезпечение, решаващият орган или съдът извършват преценка съобразно представеното, съответно - предложеното обезпечение.

В случая, е представено обезпечение в пари. По делото е приложен екземпляр от платежно нареждане, удостоверяващо внасяне от жалбоподателя по сметка на НАП сума в размер на 28511, 31лв. на 07.02.2012г. Тази сума обаче не обезпечава задължението по ревизионния акт заедно с лихвите по него към датата на подаване на искането в пълен размер, така както изисква разпоредбата на чл. 153 ал.3 ДОПК.

С оспорения ревизионен акт са установени данъчни задължения в размер на 22 643, 16лв. и лихви към датата на издаването му 26.10.2011г.- 5 235, 54лв.

От тази дата до 08.03.2012г., когато е направено искането за спиране на изпълнението на РА пред съда, лихвите са в размер на 866,63 лв., т.е. общата сума, подлежаща на обезпечаване е 28 745, 33лв.

С направеното искане, е представен банков документ, удостоверяващ плащане по сметка на НАП на допълнителна сума в размер на 250 лв., която жалбоподателя предоставя като обезпечение на задължението, определено с РА, наред с пълвоначално внесената, т.е. общото обезпечение в пари е на стойност 28 761,31

След като са налице предвидените от закона материални предпоставки за спиране на изпълнението на ревизионния акт, искането следва да бъде уважено.

            Ето защо и на осн. чл. 157 ал.4 ДОПК , ІV състав на Административен съд гр. Бургас

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

СПИРА изпълнението на РА № 021100798/ 26.10.2011г., издаден от ст. инспектор при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 30/ 19.01.2012г. на Директора на ОУИ гр. Бургас до решаване на спора с влязъл в сила съдебен акт.

            Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщаването му.       

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………