ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3006 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За ищеца „Дрийм травъл“ ЕООД се явява адвокат Л.Ц., надлежно упълномощен.

За ответника по иска Комисия за защита на потребителите не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас са явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от „Дрийм травъл“ ЕООД с ЕИК 102829068 против Комисия за защита на потребителите, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 850 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразно наказателно постановление № 41368/11.08.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол, отменено с влязло в сила решение по АНД № 6345/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

Ответникът не е заявил становище по предявения иск в предоставения му срок.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят с допустимите доказателствени средства фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи в настоящото производство, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

По делото е постъпило изисканото по молба на ищеца АНД №6299/2016г. по описа на Районен съд- Бургас .

 

Адвокат Ц.: Поддържам исковата претенция. Да се приемат представените с исковата молба доказателство, вкл. и да бъде приложено АНД № 6345/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Исковата молба е процесуално допустима. Моля да приобщите писмените материали по делото, същите са относими към предмета на спора. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счита, че приложените към исковата молба писмени доказателства са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде приложено и изисканото по молба на ищеца АНД № 6345/2016г. по описа на Районен съд Бургас. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложен към исковата молба писмени доказателства.

ПРИЛАГА АНД № 6345/2016г по описа на Районен съд- Бургас.

 

Адвокат Ц.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на старите и като счете, че делото е изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Ц.: Моля при постановяване на съдебно решение да уважите исковата претенция като основателна и доказана. В производството се събраха доказателства, които установяват нейната основателност. Моля да ми бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски по списък, който представям.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че предявената искова претенция остана недоказана в рамките на настоящото производство, тъй като евентуално претърпяната вреда касае търговско дружество и същото не е ангажирало доказателства за изплатени средства по договор за правна защита. Представеният договор и отразяването, че са заплатени суми, считам, че не са доказателство за извършено плащане, защото не е представен платежен документ. Моля за произнасян в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: