ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3005 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Ищецът „Дрийм травъл“ ЕООД, редовно призован, няма законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Ц., надлежно упълномощен, с представено по делото на л.11 пълномощно.

За ответника по иска Комисия за защита на потребителите, редовно призован, не изпраща представител.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по искова молба против Комисия за защита на потребителите, с която ищецът претендира заплащане на обезщетение на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за нанесени имуществени вреди в размер на 1 780лв., произтичащи от незаконосъобразно наказателно постановление № 41415/25.10.2016г. издадено от директора на регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, представляващи платено адвокатско възнаграждение по АНД № 6343/2016г. по описа на Районен съд Бургас и КАНД № 695/2017г. по описа на Административен съд Бургас, които са водени по повод оспорване законосъобразността на наказателното постановление.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам исковата молба.

Да се приемат представените с исковата молба писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

Представям списък с разноските по настоящото дело.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Жалбата е процесуално допустима. Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, описани на л.3 на гърба.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото АНД № 6343/2016г. по описа на Районен съд Бургас и КАНД № 695/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ц.: Моля да уважите исковата молба, като считам, че в условията на доказване са събрани достатъчно доказателства за нейната основателност.

Моля да ни присъдите разноски по представения списък.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Уважаема госпожо съдия, действително по АНД №6343/2016г. по описа на Районен съд Бургас с решение от 23.01.2017г. наказателно постановление № 41415/25.10.2016г. издадено от директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите е отменено и това решение е потвърдено от касационната инстанция. Съгласно тълкувателно решение № 1/15.03.207г. по тълкувателно дело № 2/2016г. на ВАС се приема по един безспорен начин, че се касае за незаконосъобразен акт на административен орган, като имуществените вреди са пряка и непосредствена последица от този незаконосъобразен акт. Предявената претенция в размер на 1 780 лв. считам за завишена с оглед фактическата и правна сложност на административнонаказателното производство, поради което считам, че следва предявения иск да се уважи частично, като действително и по двете дела и пред Районен съд Бургас и касационното производство пред Административен съд Бургас са представени договори за правна защита.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: