ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3004 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.12 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Кооперация „ПК Трудолюбие“ се явява адвокат Й..

За ответника зам.кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас се явява юрисконсулт Р..

Явява се вещото лице инж.С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И., на 61 г., българин, български гражданин, неосъждан. Без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Адвокат Й.: Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице И. на въпросите на юрисконсулт Р.: За процесния обект няма налични документи за издадено одобрено строително разрешително. Процесната постройка е за преработка на продукти, а не за съхранение на стопанска продукция съгласно чл.2, ал.1 от Наредба №2 от 10.04.1998г.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице И. за положения труд възнаграждение в размер на 350 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 260 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 90 лева в 7-дневен срок от днес.

 

АДВОКАТ Й.: Не е обжалвано решението за отказа да бъде издадено удостоверение за търпимост, тъй като същият не е стигнал до жалбоподателя. Доколкото знам, този отказ не е връчен на моя доверител и не сме депозирали жалбата срещу отказа. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Р.: Нямам доказателствени искания, няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Й.: Смятам, че в тежест на административният орган е да установи законосъобразността по издаване на оспорвания административен акт, вкл. и редовното връчване на отказа преди оспорване. Това не беше извършено от ответника в настоящия случай. Установи се, че се касае за търпим строеж, което представлява отрицателна предпоставка за премахване на процесния строеж. Поддържам изложеното в жалбата. Изложила съм съображения относно незаконосъобразността. Моля да ни присъдите разноските по делото.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От доказателствата по делото се установи, че е налице отказ на главния архитект на община Бургас по отношение търпимостта на процесната сграда, който е влязъл в сила. С оглед на това бяха и възраженията ни по направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. Освен това, от заключението на вещото лице се установи, че за процесния строеж не е налице строително разрешение за сградата, както и че самата сграда не отговаря на изискванията на чл.2, ал.2 от Наредбата, която касае сграда за съхранение на селскостопанска продукция, докато за процесната сграда се установи, че същата е за преработка и то не на селскостопанска продукция. Моля да постановите решение в този смисъл. Моля да ни бъде присъдено и възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: