ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3004 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.28 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Кооперация „ПК Трудолюбие“ се явява адвокат Й., надлежно упълномощена.

За ответника зам.кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Кооперация „ПК Трудолюбие“ против заповед № 2817/10.10.2017г. издадена от зам.кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при община Бургас, с която е наредено на жалбоподателя да премахне незаконен строеж: „Масивна постройка за дестилация на алкохол“ находящ се в УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв.19 по плана на с.Маринка, община Бургас с размери приблизително 8.36/3.87 метра и височина 2.50 метра, изпълнен от тухлена зидария, покрит с покрив от дървена конструкция с керемиди. Със заповедта е определен 14-дневен срок за доброволно изпълнение.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат в настоящото производство фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително и чрез назначаване на съдебна експертиза.

 

Адвокат Й.: Поддържам жалбата. Моля да приемете писмените документи. Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по въпросите, поставени в молба, която представям, относно търпимостта на строежа по време на неговото изграждане. От подписа върху известието за доставяне не мога да разбера, на кого е връчено това уведомление, но то не е стигнало до председателя на кооперацията. Посочила съм го в жалбата. Ако е узнал своевременно е щял да го обжалва отказа.

Юрисконсулт Р.: Оспорваме депозираната пред Административен съд- Бургас жалба. Моля да приемете преписката, представена от Община Бургас. Представям допълнително доказателства за правомощията на ответника, а именно трудов договор и допълнително споразумение. По искането за съдебно-техническа експертиза се противопоставям, тъй като по делото, а и в преписката сме представили влязло в сила решение №1043/21.04.2016г., за което сме представили и обратна разписка, която е получена на 05.05.2016г., като в дясната горна част е посочен изходящият номер на писмото, с което е изпратено решението, както и самото писмо с което е изпратено решението с изходящият номер също е приложено.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде допусната и поисканата от пълномощника на жалбоподателя експертиза със задачите, формулирани в нарочна молба. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата на адвокат Й. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. С.И..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 260 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.03.2018. от 10.10 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: