ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3002 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.П., редовно призована, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.К.П. против Заповед №2307/31.08.2017г. на кмета на Община Бургас, с която е определена сума за закупуване на общинско жилище, находящо се в ****************със застроена площ 65,74кв.м., в размер на 78 000лева.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед, както и молби вх.№12883/30.11.2017г. и вх.№13147/06.12.2017г. от жалбоподателя с уточнения по жалбата.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

Адв.Д.: Поддържаме жалбата. Нямаме доказателствени искания. Считаме, че не необходимо да се изготвя експертиза, поискана от нас с жалбата, тъй като има оценка от лицензиран оценител на база, на която кметът на гр.Бургас е направил докладна записка към Общинския съвет, който от своя страна не се съобразява с тази оценка, направена от лицензиран оценител и за своя сметка увеличава стойността на апартамента от 63,560 лева на 78,000 лева. Заявяваме, че сме съгласни с оценката от 63,560 лева, въз основа на която е направена докладната записка на кмета на Община Бургас, а не сме съгласни с определената от Общинския съвет цена в размер на 78,000 лева.

 

Юк. А.: Тази оценка, която Вие сте поискали, ние сме входирали с докладна записка с тази цена – 63,560 лева. Общинският съвет вече е различен орган и той решава да увеличи цената. Ние сме длъжни да се съобразим с тази цена. 

 

Реплика на адв.Д.: Общинският съвет без да направи оценка сам си решава да увеличи цената. Няма основание за това.

 

Дуплика на юк.А.: Трябваше да обжалвате решението на Общинския съвет, а не заповедта на кмета.

 

Реплика на адв.Д.: Решението на Общинския съвет не сме го жалили, изтървани са сроковете за това.

 

Реплика на жалбоподателя: В решението на Общинския съвет не беше написано, че може да се обжалва и аз не знаех.

 

Дуплика на юк.А.: Решенията на Общинския съвет се качват на Интернет страницата и там може да се запознаете с тях.

 

Реплика на жалбоподателя: Обаче на какво основание се покачва толкова много цената, при условие, че жилището е 40-годишно, панел, за много ремонти. 82,000 лева някак си просто е невъзможна тази цена. През цялото лято знаех, че цената ще бъде 63,560 лева. Бях на сезонна работа, върнах се и в един момент отивам да си поръчам документите и хоп - висока цена. На момента направих възражение. Просто ми се обадиха през лятото и ми казаха г-жо 63,560 лева ще Ви струва апартаментът. И аз казах – да, съгласна съм на тази оценка.

Моля, или да се върнат документите в общината за преразглеждане на оценката, защото това наистина е много висока цена за такова жилище, или да се отмени заповедта на кмета.

 

юк.А.: Уважаема г-жо председател, моля да приемете, че жалбата е процесуално недопустима. В случая заповедта на кмета на Община Бургас възпроизвежда изцяло решението на Общинския съвет. С оглед на това обжалваната заповед няма самостоятелно разпоредително и конститутивно действие. ИАА по смисъла на чл.21, ал.1 апк, който поражда права и задължения за адресатите си при решението на Общинския съвет, който представлява акт на разпореждане с общинско имущество. Ето защо, не заповедта на кмета, а решението на Общинския съвет засяга лично, пряко и непосредствено правната сфера на жалбоподателката. В този смисъл е формирана константна съдебна практика на ВАС. Считам, че за жалбоподателката липсва правен интерес от оспорване на заповедта на кмета на Община Бургас. Настоящето производство следва да бъде прекратено. Моля, да приемете като доказателство извадка от протоколите на Комисията по правни въпроси и извадка от дебатите при гласуване на Общинския съвет. Видно от тези доказателства е, че Комисията по правни въпроси не възприема приетата от докладната записка цена на кмета на Община Бургас, а предлага цената да бъде увеличена.

 

Съдът предявява на адвокат Д. представените от ответника доказателства.

 

адв. Д.: Да се приемат така представените доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

По направеното възражение за недопустимост на производството съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

адв. Д.: Изцяло поддържаме жалбата, с която е започнало това съдебно производство, с изключение на искането за изготвяне на нова оценка на апартамента, тъй като сме съгласни с оценката, която е направена от лицензирания оценител, която е дала основание на кмета на Община Бургас да сезира с докладна записка Общинския съвет. Ние не сме съгласни с така издадената заповед на кмета на Община Бургас, тъй като той не се възползвал от своята възможност съгласно чл.45, ал.5 от ЗМСМА да върне този акт на Общинския съвет, като нецелесъобразен и неправилен за ново разглеждане и на тази база той издава заповед, която е издадена на необосновано и нецелесъобразно основание. Затова считам, че заповедта на кмета на Община Бургас е неправилна, поради което моля да я отмените.

 

Жалбоподателят: В момента, в който се срещнах с кмета на града той ми предложи оценката да ми остане 63,560 лева. Заради това исках да се срещна с кмета. И аз казах – да, съгласна съм. Обаче в този момент той ми каза да отида да говоря с г-н Л., защото той ще преразглежда решението. Кметът ми каза: „Той ще Ви намали оценката. Кажете, че аз съм Ви пратил“. Аз отидох на среща с г-н Л., който когато ме видя на вратата побърза да влезе в стаята и ме изблъска и каза: „И два кмета да те пратят все ми е тая. Аз не желая да разговарям с Вас.” Поради тази причина съм тук, защото първо, че в приемен ден, дори няма как да се срещна с г-н Л., за да мога да разговарям, да преразгледат решението на Общинския съвет. Държа се много лошо. Опитах се да се свържа с г-н Н. и в един момент бях просто вече завела дело, разбрах, че трябва да дойда в съда и мисля, че тук ще мога да намеря решението на този въпрос. Държанието му спрямо хората не отговаря на поста, който заема. За какво е всичко това? Не знам. Просто ме изблъска през вратата и ми каза, че не желае да разговаря с мен. В един момент установих, че няма как да направя среща с този човек.

 

юк. А.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите така предявената жалба като недопустима, поради изложените съображения. Алтернативно моля да я отхвърлите като неоснователна и недоказана. С оглед разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на гражданите обжалваната заповед е издадена от компетентен орган в кръга на неговите правомощия. Същата е издадена въз основа и в изпълнение на решение на Общински съвет Бургас, с което не е приета предложената с докладната записка на кмета пазарна цена, а същата е увеличена по предложение на Комисията по правните въпроси. Считам, че са налице достатъчно доказателства, които безспорно установяват законосъобразността на оспорваната заповед и затова не е налице нито едно отменително основание по смисъла на чл. 146 АПК. Ето защо, моля да отхвърлите жалбата, да потвърдите процесната заповед като законосъобразна и правилна, и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

реплика на адв.Д.: Ако присъдите в полза на ответника моля юрисконсултското възнаграждение да бъде в минималния размер. Ние също претендираме присъждане на направените от нас съдебно-деловодни разноски по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: