ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети ноември                     две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3001 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.А., редовно  уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.Ч. от ХАК,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща представител ю.к.В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          АДВ.Ч.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.В.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото е образувано по жалба от Г.С.А., ЕГН ********** *** чрез адв.В.Ч.-*** против Решение №1012-02-214#2/13.10.2017 година на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №1019-02-1661#1 от 08.02.2017 година.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест:В тежест на жалбоподателят, доколкото същият се стреми да обори отрицателните факти и твърдения в оспорената заповед е да установи наличие на предпоставките на чл.104, ал.3 от КСО.   

В тежест на административният орган е на първо място да докаже, ако същите следва да се намират у него, че липсват писмени доказателства, изходящи от работодателя и удостоверяващи фактическия характер на заеманата от жалбоподателя длъжност. В случай, че такива се съдържат съдебния състав задължава  ответния оргна да ги представи по делото.

 В тежест на всяка от двете страни в случай, че се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, е да докаже съществуването на същите.

Съдът докладва постъпилата административна преписка, която съдържа пълното осигурително досие на жалбоподателя, по опис.

АДВ.Ч.:Поддържам жалбата. С оглед разпределената доказателствената тежест от съда, моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза от вещо лице минен инженер, което въз основа на  знанията, опита и образованието си при необходимост да извърши проверка в наличната документация на мина „Черно море“ АД Бургас и даде заключение на следния въпрос: Длъжността  „подземен маркшайдер“ какви функционални задължения включва при изпълнието й? Какви евентуално помощни уреди се ползват, къде се ползват и за изпълняването на тази длъжност  необходимо ли е повече  от половината от законоустановеното време да се изпълняват трудовите задължения под земята.

Това  доказателство  ще попълни празнотата с оглед представената преписка и личното досие на доверителката  ми. С оглед на обстоятелствата, че не е запазена длъжностната характеристика за изпълняваната  длъжност „подземен маркшайдер“ от 75-77г. и от 78 до 86 година  в мина „Черно море“ АД. С оглед липсата на  документация, а именно длъжностна характеристика, устройствен правилник на мина „Черно море“ и правилник за вътрешния трудов ред, които документи би трябвало да съдържат данни за местоработата, функционалните задължения и продължителността на изпълняваната длъжност. За липсата на тези документи не може да се вмени вина на доверителката ми.Това са  предпоставки, преодоляващи  забраната на чл.110 КСО.

Моля за следващото съдебно заседание да бъдат допуснати гласни доказателства при условията на довеждане. Същите  лично  пред съда  ще удостоверят лични възприятия, колко често и с каква продължителност са се виждали и са работили с моята доверителка в мина „Черно море“ и  дали времето за работа е било под земята и повече от половината от законоустановеното време.  Всички  обстоятелства сочат, че е безспорно обстоятелството, че стажът й е по т.1 от отменения Правилник за категоризиране на труда, където т.1 са подземни и подводни дейности  комплексно това ще изпълни доказателствената тежест, която ни е възложена.

Ю.К.В.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, която е в цялост предствена пред съда. Не възразявам да бъде допусната експертиза, но категорично възразявам да бъде съдебно-техническа. Формулираният въпрос към тази експертизата е чисто правен, той няма да има за резултат разрешаване на спора, тъй като Мина „Черно море“ не е предала наличните си книжа и осигурителен архав на ТП на НОИ Бургас.Те са налични в мината,  поради тази една причина считам, че е уместно да се извърши съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на следните въпроси: 1.Какъв е процента за добавка подземен труд на жалбоподателката спрямо основната заплата? 2. Има ли разлика между добавката за подземем труд получавана от жалбоподателката спрямо тази получавана от  административния управленски персонал? и 3. Каква  добавка за подземен труд е получавала жалбоподателката, назначена на длъжност „маркшайдер“ в рудника спрямо лицата, изцяло заети под земята, а това са  например Началник участък, завеждащ смяна, миньор, всички онези длъжности, които са били на участък. Възразявам срещу допускането на гласни доказателствата,  поради забраната на чл.104, ал.10 от КСО. На тоза етап нямам други доказателствени искания.

Съдебният състав, относно доказателствата намира, че представената  административна преписка следва да бъде приета и приложена като доказателство.

Що се отнася до искането за назначаване на съдебни експертизи, съдът намира, че доколкото поставените от двете страни въпроси, касаят проверка на документация, свързана с характеристики на заеманата длъжност, ведомости за заплати, трудови договори и др подобни, подходящо да отговори на въпросите е  длъжностно лице икономист или счетоводител,  поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената администартивна преписка.

ДОПУСКА КОМПЛЕКСНА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА, която да  отговори на поставените на всяка от двете страни въпроси след внасяне на депозит от всяка страна в размер на 200.00 лева,  платим в 7 дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

Що се отнася да искането за разпита на сведетели, съдът намира, че на настоящия етап липсват категорични доказателства относно обстоятелството,  че за характера  и вида на извършваната дейност, както и за самата й същност липсват писмени доказателства при ответника или при дружеството работодател, поради което намира,  че  ще се произнесе по искането за разпит на свидетели след изготвяне и изслушване на назначената експертиза

Съдът като взе предвид, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 24.01.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Съдът ще определи вещото лице в закрито заседание след внасяне на определения за страните депозит.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: