ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти януари                      две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3001 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.А., редовно  уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.Ч. от ХАК,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща представител ю.к.В.,надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.В.А.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          АДВ.Ч.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.В.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 603/16.01.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице С.А..

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

ВЪПРОС НА АДВ.Ч.: Какво сте ползвали за да отговорите на въпрос №1, относно задълженията на длъжността маркшайдер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Ползвала съм длъжностни характеристики на длъжността маркшайдер на рудник „Бобов дол” и рудник Челопечене.

ВЪПРОС НА АДВ.Ч.: Когато сте правили съпоставка между добавките за подземен труд за Началник-участък и завеждащ смяна, в методиката на тяхното  формиране на брутната работна заплата има ли  начислени добавки за вредни условия на труд или добавки за метан. Във въпрос №3 посочвате по години добавките  в заплатата  на Началник-участък и  завеждащ смяна. На въпрос №1 посочвате, че трудовото възнаграждение е основна заплата, добавка за подземен труд, за вредни условия на труди за метан.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм разглеждала конкретно добавката за по-трудни условия за труд, тъй като задачата е само за добавката подземен труд и  за нея съм правила сравнението. Доколкото имам спомен и на посочените лица Началник-участък и Завеждащ смяна също има добавки за по-трудни условия на труд в по-късните години, 75-та година има и добавка за метан.

ВЪПРОС НА АДВ.Ч.: За мина „Черно море” имало ли е Правилник за вътрешния трудов ред и организацията на работната заплата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не мога да обясня за какво конкретно е начислявана такава добавка за условията на труд. Такъв правилник не се съхранява намерих само ведомости и досието на жалбоподателката.Архивът на мина „Черно море”, който е там все още, се подготвя за предаване в НОИ. За какво се отнася добавката за по-трудни условия на труд само мога да гадая, но какво точно са имали предвид включвайки тази добавка и давайки на работниците не мога да кажа без допълнителни документи. Задачата ми касаеше не  добавката за по-трудни условия, а за добавката за подземен труд, което е посочено в заповедите, отделно като стойност.

ВЪПРОС НА АДВ.Ч.: В архива на мина „Черно море” има ли данни за предходни години, част от него да е предаван на Държавен архив?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм питала, не мога да кажа, тъй като периода,  който касае делото данните от ведомостите се намират в архива на мината.

АДВ.Ч.: Нямам повече въпроси.

Ю.К. В.: Нямам  въпроси към вещото лице.

АДВ.Ч.: Считам, че заключението е непълно и неточно,  поради което правя искане да не бъде прието, тъй като от проверените и налични  в архива  ведомости,  само там  се е огранила да събира данни и основния въпрос, който  ние поставихме, който считаме за решаващ е, каква част от трудовите задължения на жалбоподателката са изпълнявани под земята.Явно, че на този въпрос отговор  вещото лице е отказала да даде категорично, а точно за това е внесен депозита. По втория въпрос и третия на ответната страна, въз основа на ведомостите са дадени  неточни и непълни заключения, които се опитахме да допълнил, но считаме, че заключението не отговаря на целта и моля, да не се приема.

Съдът счита, че експертизата съобразно наличните по делото доказателства е отговорила  в цялост на поставените въпроси, поради което същата следва да бъде приета като на вещото лице да бъде изплатено възнаграждение в рамките на внесения депозит и съобразно представената  справка-декларация, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А.. Съдебния състав ще кредитира заключението на вещото лице комплексно с останалия събран по делото доказателствен материал.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 400.00 (четиристотин) лева, съобразно представената справка-декларация и в рамките на внесените по делото депозити.

АДВ.Ч.: Уважаеми съдия моля, да  допуснете събирането на гласни доказателства чрез разпит на свидетели, които водим.Същите са полагали труд през периода на настоящето производство и ще споделят лични впечатления и наблюдение, колко време е полагала доверителката ми труд под земята. Това преодолява забраната на чл.104, ал.10 от КСО, тъй като видно от цитираното от вещото лице, ползваните материали са длъжностните характеристики на мини „Бобов дол”, което е индиция, че длъжностните характеристики,  правилника за вътрешния трудов ред и за организацията на процеса не са налични в архива на мина „Черно море”. За липсата на тези официални документи, няма как да се вменява  виновност на жалбоподателката, но за да се ползва е допустимо събирането на гласни доказателста относно тези правно-значими обстоятелства. След разпита на свидетелите ще направя и други искания.

Ю.К.В.: Противопоставям се на  искането  за гласни доказателства, тъй като съгласно нормата на чл.104, ал.10  КСО не може със свидетелски показания да се доказва категорията труд,  като по този начин жалбоподателката желае да опровергае един  официален документ, какъвто се явява този на лист №18 от делото УП обр.3 №127/ 05.06.1998 година, който документ е издаден точно за процесния период от 01.09.75 до 10.01.77 г с прекъсване по време на майчинство и от 1978 до 1986 година.Считам, че  е  недопустимо да бъдат събирани гласни доказателствени средства и на основание чл.164, ал.1, т.2 от ГПК, който забранява да бъдат доказвани със свидетелски показания официални документи, какъвто в случая  е налице – не е налице изгубен или унищожен документ. С тези свидетелски показания несериозно да се твърди, че могат да се докажат характеристики на работата за 35 годишен период, каквато е била продъжителността на подземния труд на жалбоподателката.  Ние не оспорваме,  че труда й е първа категория и той е признат като такъв, но дали е бил преобладаващ под земята считам, че не следва да се допускат свидетелски показания.

Съдът, като взе предвид това, че искането  за разпит на свидетели в днешното съдебно заседание е допустимо с оглед обстоятелството, че фактите, за които ще свидетелстват са различни от категорията труд, каквото беше уточнението от представителя на ответната страна. Същите касаят обстоятелство, въведено в законодателството на страната много по-късно  след релевантния период, за което обстоятелство отделни документи не са създавани и не се съхраняват. В тази връзка за доказването му, съдът намира за допустими всички предвидени  в ГПК и  АПК процесуални способи и доказателствени средства за установяване наличието съответно липсата на посоченото релевантно обстоятелство, поради което, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателя свидетели, на които снема самоличност, както следва:

В.Г.С.: Роден на *** година, ЕГН**********, българин, български граждани,  неосъждан, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

Ф.Н.С.: Роден на  *** година, ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъжан, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

След снемане на самоличността на свидетелите от залата беше отведен свидетеля  Ф.С..

Съдът  пристъпи към разпита на   свидетеля В.С..

СВИДЕТЕЛЯТ В.С.: Познаваме се повече от 30 години.Били сме колеги от 1985 година в мина „Черно море”.Преди това съм бил на стаж при нея.

ВЪПРОС НА АДВ.Ч.: Вие каква специалност имате?

СВИДЕТЕЛЯТ В.С.: „Маркшайдер” в мина „Черно море”. За периода от 1983-1984г.  съм бил на стаж при нея  и от 1985 година съм бил  при нея, в едно предприятие. Изисква се  работа под земята. Влиза се не със смяната в 7.00 часа, а  към 8.00 часа се влиза вътре, мерят се ъгли, дължини, правят се снимки и се излиза към 14.00ч.Престоят е  не по- малко от 6 часа. Работните ни места се намират на около 4-5 км от сградата на администрацията,         като слезем долу вървяхме и излизахме пеша  и повече време отнемаше да вървим до там. Тези изчислителни работи сме извършвали от  8.00 ч. и до 14.00 часа след обяд.Налагало  ни се е почти всеки ден да влизаме.  Имахме задължение за 12 на брой влизания  на месец, но практически влизахме почти всеки ден.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.: В кой рудник работихте вие от 1985 година.

СВИДЕТЕЛЯТ В.С. : В рудник „Стоян Сейменлийски” Тя беше в рудник „Благоев”.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.:  Когато  влизахте в мината долу, под земята с какво оборудване влизахте?

СВИДЕТЕЛЯТ В.С.: С ботуши, лампи, самоспасители. Лампате са дават от лапистерната, както и защитното облекло.

Ю.К.В.: Нямам повече въпроси към свидетеля В.С..

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие водите ли подобно дело?

СВИДЕТЕЛЯТ В.С.: Не, но може би и  аз ще заведа.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля В.С..

Въведе в съдебната зала свидетеля Ф.Н.С..

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Познавам жалбоподателката от 1975 година, от месец септември. Тя като млад специалист дойде на работа в мина „Черно море“. Аз до този момент вече имах 16 години стаж в рудника. Работихме след това с нея съвмество, аз като Началник на производствения  отдел, а тя като маркшайдер. Тя работеше на рудник „9-ти семтември“,участък на „Д.Благоев“. Тя обслужваше и двете места.След това тя излезе в майчинство и се върна след  една година и нещо  и продължи на рудник „Д.Благоев“ като маркшайдер и до 1982 година тя имаше заповед от директора да обслужва и рудник „Черно море 2“. До 1986 година тя  работеше 11 години маркшайдер и след това стана началник на  маркшайдерския отдел. Имаме съвместни дейности за развитието на минните работи за съответния рудник. Аз съм технолог и техните маркшейдерски данни  ми бяха  нужни.Аз я познавам и познавам нейната работа.

ВЪПРОС НА АДВ.Ч.: Влизали ли  сте на работа под земята, с каква продължителност?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Много пъти съм я виждал и планово и внезапно се е налагало да влиза. Когато се влезе под земята, там   има 10-12 градуса наклон и не може да се говори, че работата е за час-два. Там се влиза  и се работи. Тази работа е прецизна и затова отнема много време. Влиза се по 6-7 часа, обикновено влизат в 8.00 часа и излизат  в 13.00-14.00часа. Работи се с нивелир , лата, рулетка,  при по- слабо осветление. В рудниците се работи  по-бавно и там са правят замерки по няколко пъти. Но докато се отиде има вода, хлъзгав наклон, в галерията работят 15-20 човека. Понякога се случва, че в произведствения процес се зареждат въглищата, после се проветрява и маркшайдера престоява  там и затова се налага толкова часове под земята.

Има планови влизания- това са влизания на всяка десетдневка, маркшайдера влиза, за да измери изработеното пространство от рудника, да пресметне наличните запаси и на края на масеце да отчете какво  е взето и какви са наличните запаси.  Всеки месец се отчитат и подготвените запаси,  който показател в много важен. Има и други влизания,  които не са планови – при аварийни ситуации, тъй като  отговарят и за насрещните забои, той следи и уведомява началник- смяната,  с оглед предпазване на живота на хората Има такива случаи, когато се изместват  опорните точки.Една грешка независимо  от кой е направена, но ще бъде обвинен маркшайдера и затова се налага влизане по- често.Има и  такива ситуации, има опасности.

ВЪПРОС НА АДВ.Ч.: Колко често се влиза?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Понякога се налага всеки ден, има планови влизания на 10 дневка. При 12 задъжителни, мога да кажа, че може да има до 20 влизания на месец.Контролът за изпълнението  налага  понякога ежедневнно влизане. От  15 до 18  влизания в даден месец, но никога под 12 влизания, за да не се нарушава заповедта. Тази заповед е осреднено число от влизанията на различните специалисти.

 АДВ.Ч.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.: Казахте, че 1975 година е завъришила и започнала работа. Веднага като завършиха университета  ли ги вкарваха под земята?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Веднага влизаха.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.: Вие лично влизали ли сте с г-жа  А. под земята?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Да, аз лично съм влизал под земята с нея.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.: Вие каква категория труд сте?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: І-ва и ІІ-ра категория труд, с общ трудов стаж 32 години.

          ВЪПРОС НА Ю.К.В.: Под земята се влиза с оборудване?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Да, с различни уреди. Маркшайдера има специално оборудване, всеки един има лампа, която се получава от лампистерната. Той трябва да бъде облечен, подготвен и последното нещо е да  вземе личната си лампа или друга. По принцип  е   хубаво да се ползва една и съща лампа.Задължелно му даваха  лампа  и  това се записваше в журнал. Там има друг журнал за влизанията.Аз съм бил и  контролен орган.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.: Как се казваше човека, който раздаваше лампите?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Не знам защо ми задавате този въпрос, но когото  и да извикате не може да Ви отговори на този въпрос. В  лампистерната имаше няколко  жени  и  те подаваха веднага лампите. Никакво име не мога да посоча.Аз не мога да си измисля сега. Г-жа А. е била ръководител, а работничката която даваше лампите не мога да помня.

ВЪПРОС НА СЪДА: Да уточним, Вие сте получавали надбавки за по- трудни условия на труд и подземни, за какво точно се даваха тези надбавки?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Вие знаете, че долу под земята се доставя въздух. Там условията са трудни, движат се под наклон, има опасности, може да паднат парчета и да ги ударят, взривявания, вода, кал. Това са опасности и добавката  се получаваше за по-лошите условия под земята. Майсторите получавах два пъти  по- голяма заплата от началниците. Това е било така   и ние го знаехме.

ВЪПРОС НА СЪДА: В надбавките за подземния труд – правилно ли съм разбрал, че колкото повече стоиш под земята през работното си време, толкова е по-висока тази твоя надбавка?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Принципно е така, но при екстремни ситуации може да се платят и допълнително пари. За ръководителите не е  точно така. Те получават по-малко,  но си има определени, точни условия, при които е формирана работната заплата.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.:Вие  знете ли какъв е предмета на това дело?

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.С.: Доколкото знам това е за  тези допълнителните 12 дена на месеца, които не са били признавани.Това е несъществено, което ме запитахте, за лампите. Тези журнали след една година са били безпредметни и не са запазени.

Съдът, с оглед изчерване на въпросите сведетеля Ф.С. беше  освободен от съдебната зала.

АДВ.Ч.: Нямам други доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.В.: Аз също нямам доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.Ч.: Уважеми административен съдия, моля да уважите жалбата и да постановите съдебен акт, с който се отмени обжалваното рашение и да върнете преписката с указания процесните периоди  от   01.09.1975 г. до 10.01.1977г.  и от 15.07.1978 г. до 31.01.1986 г. да бъдат правилно зачетени на доверителката ми като стаж  полаган при условията на чл.104, ал.3 от КСО. Считам, че това становище се подкрепя както от писмените доказателства, така и от заключението на вещото лице и от гласните доказателства. В наличното УПИ 3  за процесния период първото, което следва да вземе под внимание съда, че работодателят е определил стажа като положен  по т.1  от отменения правилник за категоризиране на труда при пенсиниране. Дори само това  считам за достатъчно,  тъй като първия раздел на нормативния акт  касае  подземни и подводна работа. Навсякъде в длъжността тя е с характер „подземен“. Това, че администативния орган не зачита тази характеристика, а  зачита труда  като  първа категория, точно това е предмет на настоящето дело. Важен е следния въпрос,  който намира отговор в доказателствата, ако труда  е полаган над земята, щеше ли да е първа категория. Въпреки ограничения брой запазени писмени материали, въпреки обобщеността на заключението, без конкретен отговор, то общото и безспорно между заключението на вещото лице и гласните доказателства е,  че маркшайдера използва  ъгломерни инструменти, инструменти със специално предназначение и други. Тези  инструменти, които са за работа  в подземен рудник няма как да се използват над земята. Гласните  доказателства са безспорни, че изчисленията  са  много по-малко време, отколкото събирането на данните за тях. Безспорни факти, че самите работни участъци са   на значително отстояние едни от друг,  при значителен наклон на доспъп, при  неблагоприятната среда вътре, следва логичното обяснение защо на сменните майстори има само подземен труд, а на маркшайдера има и вреди условия.  Точно тази динамика, това придвижване, тъй като както казаха  самите свидетели, там където се добива, касае количеството и качеството на добива, а самото придвижване при тези условия е комулативно изискване за тежки условия на труд.  Няма как да има тежки условия  на труд над земята.

От всички  тези доказателства и особенно тежастта на така твърдяното удостоверение, което органа игнорира считам, че  за съда е станало ясно, че длъжността маркшайдер изисква повече от половината от работното време и повече от половината от работното време в месеца да се изпълнява под земята, което е заложено в чл.104, ал.3 от КСО.  Практиката на съдилащата е да  приеме, че всички други косвени доказателства  са ирелевантни – ведомости за заплати, структура и т.н. остват извън приложното поле на правната норма.

Моля, да присъдите съдебно-деловодните разноски на доверителката ми за адвокатски хонорар и депозит за вещо лице.

 

Ю.К.В.: Уважаеми административен съдия, моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ Бургас.Ще се опитам много кратко да посоча основанията  за това. На първо място считам, че житейски не е справедливо  уедняквяването на подземния труд  на миньорите и този на длъжността маркшайдер и  геолог. Ние  не оспорваме категорията,  която  е първа  категория. Ние оспорваме и сме зечели нейната първа категория  при изчисляването по реда на чл.104, ал.2 КСО,  тъй като ние считаме, че нейния труд не е бил преобладаващо под земята. Съдебната експертиза  показа нагледно именно възнаграждието което се полагало на жалбоподателката и   на лицата, на които е призната първа категория при условията на ал.3. На следващо място считам, че гласните доказателствени средства не потвърдиха твърденията за непосредствено полаган труд под земята. Първият свидетел въобще не  е работил с г-жа А. през процесния период. Неговите показания считам, че не трябва да бъдат взимани под внимание. Вторият свидетел, който ни разказа спецификата на маркшайдерската  длъжност дори не може да се сети кой му е давал лампата, за да влезе под земята, той посочи, че няколко пъти е влизал с нея под земята. Моля, да имате предвид, че през този период в НРБ е имало забрана за женския труд и  е имало специални наредби за работа на жени при трудни условия. Правя възражение за адвокатския хонорар и правя искане за ю.к. вънаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: