ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3000 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:27 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Самостоятелна медико диагностична лаборатория „Рамус“ ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие юрисконсулт Е.Ч., надлежно упълномощен, представя пълномощно и трудов договор.

За ответника кмет на община Камено, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Б., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересованата страна Самостоятелна медико диагностична лаборатория „Лина“ ЕООД, се явява представител по пълномощие адвокат П.Ш., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-09-585/20.09.2017г. на кмета на община Камено, с която са обявени резултат от проведения на 12.09.2017г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 години, а именно помещение за медицинска лаборатория, находящо се на втори етаж в поликлиниката на ул.“Митко Палаузов“ №10, гр.Камено, област Бургас, с площ 35.30 кв.м, с която заповед заинтересованата страна Самостоятелна медико диагностична лаборатория „Лина“ ЕООД е класирана на първо място, а жалбоподателя - Самостоятелна медико диагностична лаборатория „Рамус“ ООД е класиран на второ място.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Поддържам жалбата.

Правя доказателствено искане да се допълни преписката, като ответникът да представи преписката в цялост. Моля да го задължите да представи протокола на работа на комисията от 12.9.2017г., което е изискване по Наредбата (НРПУРОИ) на Община Камено, а редът за това е, че протоколът следва да се представи на кмета, след което кмета да издаде заповед. Видно от представената преписката не е ясно как е представен на кмета на общината този протокол. Това има значение, доколкото с разпоредбите по тази Наредба, кметът трябва да се произнесе в определен срок от представянето на протокола.

Нямам други искания по доказателствата.

АДВОКАТ Б.: Оспорвам подадената жалба.

На първо място в нея, по т.1, не е посочено в какво се състоят допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила. В тази част тя е бланкетна.

На следващо място, относно изложения довод за неспазване на Наредбата (НРПУРОИ), моля съдът да съобрази, че тръжната процедура е проведено въз основа на влязло в сила решение на Общински съвет Камено, което е стабилен административен акт, подлежащ на изпълнение от кмета, който съгл. чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА, следва да изпълнява решенията на общинския съвет. Видно от представеното с административната преписка решение на Общинския съвет Камено, е взето решение за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на процесното помещение, като това е направено в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, доколкото законът за общинската собственост предвижда, че имот общинска собственост или част от него може да бъде отдавано за период до 10 години.

Нямам други доказателствени искания.

Моля да приемете административната преписка, като моля да задължите жалбоподателя да уточни твърди ли нарушение и какво точно нарушение на административно производствените правила, с оглед възможността на административния орган за защита в тази насока.

АДВОКАТ Ш.: От името на доверителите ми, считам жалбата за неоснователна. Същата съдържа абсолютно бланкетни разпореждания на разпоредби на Община Камено за управление с общинско имущество, като не се сочат реални възражения, свързани с провеждането на търга. Считам, че процедурата е законосъобразно проведена.

Противопоставям се на искането да се представи протокола на комисията, като считам, че това не е част от процедурата.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ към адвокат Б.: Заповедта, с която е назначена комисията е с номер РД-09-556, а в протокола на комисията, който е представен с преписката, е записано, че комисията е назначена със заповед РД-09-558. Това техническа грешка ли е или се касае за друг протокол.

АДВОКАТ Б.: Касае се за техническа грешка, като в случай, че делото бъде отложено за друга дата, ще представя справка относно точната заповед, за да се установи това. Няма друг протокол.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, описани на л.5 от делото, както и представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото.

 

Съдът, след като извърши преглед на представената преписка и искането на жалбоподателя, установи, че в нея не се съдържат документите, които участниците са подали във връзка с участието в процесната процедура. За това ответникът следва да бъде задължен в разумен срок да представи пълния комплект на всички документи, ведно със заявления и оферти, които всеки от участниците в публичния търг е подал за участието си.

Освен това ответникът следва да бъде задължен да представи по делото приложената в процедурата местна наредба, като се съобрази с датата на издаване на обжалваната заповед, т.е. редакцията на Наредбата да е към 20.09.2017г.,

Ответникът следва да представи и доказателства за това по какъв начин е уведомен административният орган, издал обжалваната заповед, от назначената от него като помощен орган комисия за изготвения и представен по делото протокол, който отразява провеждането на тръжната процедура.

С тези мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото заверени копия от пълния комплект с документи, в т.ч. заявления и оферти, подадени от всички участници в тръжната процедура, както и да посочи на съда по какъв начин и кога е бил уведомен от помощния орган за изготвения протокол, отразяващ тръжната процедура.

В същия срок ответникът да представи приложената от него местна Наредба, в редакцията към датата на издаване на обжалваната заповед.

 

По отношение довода на ответника жалбоподателят да направи конкретни възражения, съдът указва, че съгласно АПК, съдът служебно е длъжен, независимо от възраженията на оспорващата страна, да разгледа спора и да обсъди всички основания за незаконосъобразност на административния акт, поради което обстоятелството, че жалбоподателят не е направил конкретни, а само бланкетни възражения, не води до нередовност на жалбата.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.03.2018г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

На ответника е съобщено чрез пълномощника за вмененото му задължение за представяне на доказателства.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: