ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3000 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:04 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Самостоятелна медико диагностична лаборатория -Рамус“ ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие юрисконсулт Е.Ч., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на община Камено, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Б., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересованата страна „Самостоятелна медико диагностична лаборатория - Лина“ ЕООД, се явява представител по пълномощие адвокат П.Ш., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание от ответника са постъпили писмени доказателства на 28.02.2018г., във връзка със задължението, което съдът му вмени в предходното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Запознат съм с представените доказателства, моля да бъдат приети. Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Б.: Моля да приемете представените от община Камено писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Ш.: Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис в молба на л. 63 от делото.

 

С оглед становището на страните за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да постановите решение, с което да отмените заповед № РД-09-585/20.09.2017г. на кмета на Община Камено като незаконосъобразна.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Претендирам разноски, претендирам юрисконсултско възнаграждение, за което представям списък.

АДВОКАТ Б.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Издадената заповед от кмета на община Камено е издадена в изпълнение на прието решение на Общински съвет Камено, като същото е влязло в сила и представлява стабилен административен акт. В този смисъл, кметът е изпълнил свое задължение по реда на чл.21, т.1 от ЗМСМА, във вр. с чл.44, ал.1, т.7. Считам, че не са налице посочените пороци, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Доводът, изложен в жалбата, че неправилно е сключен договор за срок от 5 години, а не за срок от 3 години, както е по Наредбата на Община Камено, е несъстоятелен, доколкото по-горестоящ по степен административен акт, а именно Законът за общинската собственост, позволява да бъдат дадени под наем имоти, общинска собственост за срок до 10 години. Същевременно, както посочих вече, е налице и влязло в сила решение на Общински съвет Камено, където са определени условията, включително и срока от 5 години. В тази връзка кметът е задължен да се съобрази и да изпълни приетото решение на общинския съвет.

Не са налице и останалите наведени доводи в съдебно заседание, доколкото бяха подробно аргументирани.

Моля да оставите без уважение жалбата. Моля да ни присъдите разноски, платено възнаграждение за адвокат, вписано в договора за правна защита, който е представен по делото.

АДВОКАТ Ш.: Моля да оставите без уважение жалбата на СМДЛ „Рамус“ като неоснователна и недоказана. Считам, че не са допуснати пороци по процедурата, провеждана от община Камено, в резултат на което е издаден правилен административен акт.

Моля да оставите в сила оспорения акт.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: