АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2008г. до 30.11.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 325/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Б.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 0202723/08.02.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Бургас, в частта в която за 2000г. са определени на Б.И.Б. данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 351,10 лв. и лихви в размер на 264,93 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 0202723/08.02.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Бургас, в частта в която за 2001г. са определени на Б.И.Б. данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 2333,34 лв. и лихви в размер на 1421,39 лв., като определя данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 536,70 лв., от който удържан данък в размер на 462,96 лв. и дължим данък по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 73,71 лв., ведно със законната лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Б.И.Б.,***, срещу Ревизионен акт № 0202723/08.02.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Бургас, поправен с ревизионен акт № П 0202723/29.03.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Бургас, в частта в която за 2003г. са му определени данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 12 963,91 лв. и лихви в размер на 4481,48 лв. и в частта в която за 2004г. са определени данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 17 049,92 лв. и лихви в размер на 3753,40 лв..
ОСЪЖДА Б.И.Б.,*** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП разноски по компенсация в размер на 1090,00 лв. (хиляда и деветдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
2 Административно дело No 333/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.С.,
Б.С.В.,
Н.А.Н.,
Г.А.Н.,
Р.Д.Е.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение (второ) от 01.09.2008г.
Поправя допусната в Решение постановено на 15.07.2008 по ах.дело №333/2007г., печатна грешка, като в заглавната част на решението "докладваното от съдия Енчев" следва да се чете "докладваното от съдия Радикова". Ршението е окончателно.
 
3 Административно дело No 397/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ СИДИ ЕООД - ДИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 28-60-649/19.01.2007 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-168/12.04.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, в която е постановен отказ за признаване на право на приспадане на данъчен кредит в размер на 2 008,80 лв. за периода 01.07.2005 г.-31.07.2005 г., 38 286, 00 лв. за периода 01.08.2005 г.-31.08.2005 г., 4 328,56 лв. за периода 01.09.2005 г.-30.09.2005 г., 11 960 лв. за периода 01.10.2005 г.-31.10.2005 г., 19 992 лв. за периода 01.11.2005 г.-30.11.2005 г., 542,94 лв. за периода 01.02.2006 г.-28.02.2006 г. и 7 404 лв. за периода 01.03.2006 г.-31.03.2006 г., ведно с начислената лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СИДИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. "Георги Бенковски", бл. 22, вх. "ж", ап. 19 срещу Ревизионен акт № 28-60-649/19.01.2007 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-168/12.04.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в останалата й част.
ОСЪЖДА "СИДИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. "Георги Бенковски", бл. 22, вх. "ж", ап. 19 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП разноските по водене на делото в размер, възлизащ на сумата от 453,96 лв. (четиристотин петдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки).
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
4 Административно дело No 427/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЗЪРНЕНА БОРСА ООД ХРИСТО ПЕТРОВ НАНЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Зърнена борса" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа" № 52, представлявано от управителя Христо Петров Нанев против Ревизионен акт № 02-00-2221/20.12.2006г., издаден от Доротея Нейкова - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас в частта, която е потвърдена с Решение № РД-10-181/19.04.2007г. на изпълняващия правомощията Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Зърнена борса" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа" № 52, представлявано от управителя Христо Петров Нанев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 704,41 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
5 Административно дело No 563/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 026-2362/22.03.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, с който са установени допълнителни задължения за данък върху доходите на физическите лица, дължим от Д.П.Д. ***, ул."Емона" № 4, както следва:
за период 01.01.2001 - 31.12.2001 год. ОПРЕДЕЛЯ задължение за данък върху доходите на физическите лица, в размер на 4 362,30 лв., ведно със законната лихва за забава в размер на 2 504,59 лв., считано от 08.05.2002 год. до 27.10.2006 год.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, за установени задължения за данък върху доходите на физическите лица за периодите 01.01.2002 - 31.12.2002 год. и 01.01.2003 - 31.12.2002 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Д.П.Д. ***, ул."Емона" № 4, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, сумата от 111,83 лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
6 Административно дело No 569/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ЕЙЧ ДЖИ ХРИСТО ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 13.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Христо Любомиров Желев от гр.Котел, ул."Акад.Ст.Белинов" № 15 против Ревизионен акт № 2060698/20.03.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, потвърден с Решение № РД-10-248/31.05.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в оспорваната част, с която са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчен период 01.10.2005 - 31.10.2005 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Христо Любомиров Желев от гр.Котел, ул."Акад.Ст.Белинов" № 15 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 700 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
7 Административно дело No 616/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ФИШ ПОРТ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 15.10.2008г.
Р Е Ш И

ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 16/30.03.2007 година на началника на Митница Бургас.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му. 
8 Административно дело No 617/2007, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Л.П.В.,
М.Т.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 05.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Л.П.В. и М.Т.П. *** за изменение на Определение № 77 от 11.01.2008 г. по адм.д. № 617/2007 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, в частта му за разноските. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
9 Административно дело No 621/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.М.Д. РДНСК БУРГАС   Решение от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.М.Д. *** срещу Заповед № 40 от 25.04.2007г. на Началника на РДНСК гр.Бургас.
ОСЪЖДА Ж.М.Д. *** да заплати в полза на РДНСК гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
10 Административно дело No 658/2007, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ Б.А.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2060780/ 27.03.2007 година на старши инспектор по приходите при ТД на НАП- Сливен, потвърден с решение № РД- 10- 246 от 31.05.2007 година на Изпълняващ правомощията на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Бургас при ЦУ на НАП, съгласно Заповед №ЗЦУ-213/30.03.2007 година, относно установените допълнителни задължения, В ЧАСТТА, с която общо са определени допълнителни данъчни задължения над 48 559.66 лева, съобразно вариант 9 от заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.
ОСЪЖДА Б.А.Б., действаща като ЕТ " Бояна - Б.Б." със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, ул. "Иван Шишман" № 4, с ЕИК по Булстат 119022129 ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП разноски в размер на 236.00 лева.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

 
11 Административно дело No 702/2007, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Биофарм - Инженеринг"АД, със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, бул. "Тракия"№75, с ЕИК по Булстат 119055339, вписано с решение по ф.д. №542 по описа на Сливенски окръжен съд за 1997 година, представлявано от Валентина Танева Колева - Хаджиева против Ревизионен акт № 2060080/ 20.04.2007 година на старши инспектор по приходите при ТД на НАП- Сливен, потвърден с решение № РД- 10- 277 от 18.06.2007 година на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която са установени дължимите от жалбоподателя допълнителни задължения по ЗКПО за 2002 година общо в размер на 17822.62 лева, представляващи- данък за общините в размер на 4999.60 лева- главница и лихви-2584.15 лева и данък върху печалбата в размер на 6750.00 лева- главница и лихви- 3488.87 лева.
ОСЪЖДА "Биофарм - Инженеринг"АД, със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, бул. "Тракия"№75, с ЕИК по Булстат 119055339, вписано с решение по ф.д. №542 по описа на Сливенски окръжен съд за 1997 година, представлявано от Валентина Танева Колева - Хаджиева ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 696.00 лева.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.


 
12 Административно дело No 732/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ В.И.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ОБЯВЯВА нищожността на ревизионен акт № 263133/16.04.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта относно констатациите по ЗДДС (отм.) за данъчни периоди - април 2002, май 2002 юни 2002, ноември 2005, декември 2005 и януари 2006 година.
ОТМЕНЯ на ревизионен акт № 263133/16.04.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта относно констатациите по ЗКПО (отм.) за 2003 година.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.В. ***, в качеството му на ЕТ "Даин - В.В."*** против ревизионен акт № 263133/16.04.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП в останалата й част.
ОСЪЖДА В.И.В. ***, в качеството му на ЕТ "Даин - В.В."***, с адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.67, ет.2, ап.5 и ЕИК по БУЛСТАТ 102627593, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 684 (шестстотин осемдесет и четири) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите, да заплати на В.И.В. ***, в качеството му на ЕТ "Даин - В.В."***, с адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.67, ет.2, ап.5 и ЕИК по БУЛСТАТ 102627593 сумата от 1350 (хиляда триста и петдесет) лева разноски по делото - адвокатско възнаграждение, държавна такса и депозит за вещото лице.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
13 Административно дело No 780/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ Н.П.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 07.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.Н. ***, против Ревизионен акт № 0200286/05.04.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-263/11.06.2007г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, с който на Н.П.Н. за данъчните периоди 1.07.2003г.-31.07.2003г., 1.12.2003г.-31.12.2003г., 1.01.2004г.-31.01.2004г., 1.04.2004г.-30.04.2004г., 1.05.2004г.-31.05.2004г., 1.08.2004г.-31.08.2004г., 1.09.2004г.-30.09.2004г., 1.12.2004г.-31.12.2004г., 1.01.2005г.-31.01.2005г., 1.02.2005г.-28.02.2005г., 1.04.2005г.-30.04.2005г., 1.05.2005г.-31.05.2005г., 1.06.2005г.-30.06.2005г., 1.07.2005г.-31.07.2005г., 1.08.2005г.-31.08.2005г., 1.09.2005г.-30.09.2005г., 1.10.2005г.-31.10.2005г., 1.11.2005г.-30.11.2005г., 1.12.2005г.-31.12.2005г., 1.01.2006г.-31.01.2006г. и 1.02.2006г.-28.02.2006г., е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 26 091,87 лв. и са начислени лихви за забава в размер на 6 494,27 лв. по фактури, издадени от "Стат" ЕООД-гр.Бургас, "Репет" ЕООД-гр.Габрово и "Агротехсервиз" ООД-гр.Средец.
ОСЪЖДА Н.П.Н. ***, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 992 /деветстотин деветдесет и два/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
14 Административно дело No 831/2007, V състав Дела от административен характер по ЗОБС Ц.В.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.В.Ц. ***, обл.Бургас, против отказ на кмета на Община Приморско да отмени Заповед №386/18.03.1977г. на Председателя на Окръжен народен съвет - гр.Бургас за отчуждаване на недвижим имот по реда на чл.31, ал.1 от ЗОбС, а именно: дворно място с площ от 650 кв.м., върху което е било отстъпено право на строеж, представляващ урегулиран поземлен имот, бивш парцел ХІ- 414, в бивш квартал 38 по плана от 1973г. на гр.Приморско, включен към УПИ ІV, кв.38 по плана от 1975г. на гр.Приморско, обл.Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
15 Административно дело No 883/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЮЖНО ВИНО АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 0262264/23.05.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас и потвърден от Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10-350/23.07.2007 год., с който в тежест на "Южно вино" АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Янко Комитов" № 6, са установени задължения за ДДС и лихва за забава за данъчни периоди м. септември 2004 год. и м.октомври 2004 год., ЗА НИЩОЖЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати на "Южно вино" АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Янко Комитов" № 6 сумата от 12 997 лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
16 Административно дело No 891/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.С.С. ИЗП ДИР АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР   Решение от 23.10.2008г.
Отхвърля жалба / възражение/ на М.С. *** против Заповед № РД- 18- 12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър / ДВ.бр. 43/01.06.2007г./, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Черноморец, което включва и с. Атия,общ. Созопол, област Бургас, в частта касаеща имот № 81178.502.286.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
17 Административно дело No 895/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТЕАТОМ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Театом" ЕООД - гр. Бургас против ревизионен акт № К-274/07.05.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП в частта, в която е потвърден с решение № РД - 10 - 333/16.07.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Театом" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102649579, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 2930 (две хиляди деветстотин и тридесет лева) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
18 Административно дело No 901/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Х.Г. Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-4/19.07.2007г., издадена от началника на РДНСК - Бургас, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ "Лятна кухня с ателиета в подпокривното пространство-преработка на одобрени проекти", изпълнен от жалбоподателя в съсобствения му УПИ VІ-430 в кв.55 по плана на гр.Бургас, кв."Сарафово" с административен адрес: ул."Ангел Димитров" № 38.
ОСЪЖДА РДНСК - Бургас да заплати на К.Х.Г. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 460 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
19 Административно дело No 913/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ БАЛКАН СТАНЮ ЛЕЧЕВ ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД- 16- 627/26.06.2006г. на Кмета на Община Поморие, в частта т.ІІ.6 - класиране на кандидатите и определяне на изпълнител за транспортна линия Поморие- Слънчев бряг.
ОСЪЖДА Община Поморие да заплати на ЕТ "Балкан- Станю Лечев" с.Козичене, общ. Поморие, представляван от Станю Демирев Лечев сума в размер на 150 лева, направени по делото разноски / държавна такса и възнаграждение за един адвокат/.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
20 Административно дело No 942/2007, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕЛИТ ИНВЕСТ 72 ЕООД ГЕОРГИ НАРДОВ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на "Елит Инвест - 72" ЕООД гр. Пловдив, представлявано от Георги Петров Нардов, чрез процесуален представител адв. Апостолов против Заповед № 1744/14.08.2007г. на Дирекнора на ТД на НАП гр. Бургас.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
21 Административно дело No 981/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.И.М. РДНСК БУРГАС   Решение от 16.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 76 от 24.07.2007г. на Началник РДНСК Бургас, с която е спряно изпълнението на всички видове СМР на строеж "Бетонови площадки" находящ се в терен общинска собственост до северната граница на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІобщ., кв.1, гр.Созопол и забранен е достъпа до строежа.
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК-Бургас за ново произнасяне.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
22 Административно дело No 1003/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ В И В ООД ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000118/26.06.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при ТД на НАП гр.Сливен потвърден с Решение № РД-10-375/06.08.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, в частта му, в която са установени задължения на "В и В" ООД гр.Сливен, за корпоративен данък по ЗКПО за 2005г. в размер на 7992,88 лв., като определя задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2005г. в размер на 3817,28 лв., от които внесена сума 1847,61 лв. и дължима сума 1969,67 лв., както и съответните на тази сума лихви съгласно ЗЛДТДПДВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
23 Административно дело No 1022/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.С.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 24.09.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 0200620/14.06.2007г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-381/14.08.2007г. на изпълняващия правомощията директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който на С.С.Д. са определени задължения по ЗДДС (отм.) в размер на 6 614,87 лева и лихва за просрочие в размер на 4 215,41 лева.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на С.С.Д. *** с ЕГН: ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 820 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
24 Административно дело No 1056/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.К.П. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.К.-П. *** против заповед № Z-368/02.05.2007г. на кмета на Община Созопол.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
25 Административно дело No 1060/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ИЗГРЕВ РДНСК БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Потребителна кооперация "Изгрев", със седалище и адрес на управление с. Черноморец, община Созопол срещу Заповед № ДК-02-БС-6/07.08.2007 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас.
ОСЪЖДА Потребителна кооперация "Изгрев", със седалище и адрес на управление с. Черноморец, община Созопол, представлявано от председателя Милко Великов Димов, да заплати в полза на РДНСК-гр. Бургас сумата от 80 лв. (осемдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
26 Административно дело No 1106/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Р.И.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС,
ДАН ЕКСПЕРТ ПРИ ТДД НА РД ДОНКА ЙОРД. ГЕОРГИЕВА
  Решение от 08.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.И. с ЕГН: **********,*** - адв.Георги Стойчев за прогласяване на нищожност на данъчен ревизионен акт № 546 от 21.06.2005г. издаден от данъчен експерт - ръководител на екип в ТДД "Републикански данъци" гр.Бургас.
ОСЪЖДА Р.И.И. с ЕГН: **********,*** - адв.Георги Стойчев да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1261,00 лв. (хиляда двеста шестдесет и един лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
27 Административно дело No 1108/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП   Решение от 17.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Г. ***, к-с "Лазур", бл.1, вх.3, ет.8, ап.10 против Ревизионен акт № 437/02.05.2007 год. на старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РД-10-309/02.07.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, обжалван, в частта относно непризнат данъчен кредит за данъчни периоди 01.05.2003-31.05.2003 год., 01.06.2003-30.06.2003 год., 01.07.2003-31.07.2003 год., 01.08.2003-31.08.2003 год. и 01.10.2003-31.10.2003 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА А.М.Г. ***, к-с "Лазур", бл.1, вх.3, ет.8, ап.10 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 619,51 лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
28 Административно дело No 1113/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.К. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.К. *** против заповед № 1613/06.08.2007 година на кмета на община Бургас.
ОСЪЖДА В.Д.К. *** да заплати на Община Бургас направените по делото разноски в размер на 940 лева.
Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
29 Административно дело No 1133/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ МОТ ЕООД ТОДОР МИТКОВ СПАСОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС   Решение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 0203028/19.03.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-256/04.06.2007г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Мот" ЕООД - гр.Бургас, ул."Ал. Стамболийски" № 39, ет.1, представлявано от управителя Тодор Митков Спасов, е определен корпоративен данък и съответните лихви за забава вследствие увеличение на финансовия резултат за 2005г. на основание чл.23, ал.2, т.11 от ЗКПО (отм.) със сумата от 437 500, представляваща неотчетени приходи за бояджийски услуги.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мот" ЕООД - гр.Бургас, ул."Ал. Стамболийски" № 39, ет.1, представлявано от управителя Тодор Митков Спасов, против частта от Ревизионен акт № 0203028/19.03.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-256/04.06.2007г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, с която е определен корпоративен данък и съответните лихви за забава вследствие увеличение на финансовия резултат за 2005г. на основание чл.23, ал.2, т.11 от ЗКПО (отм.) със сумата от 44 500 лв., представляваща неотчетени приходи за шмиргелeне, и на основание чл.23, ал.2, т.3 и т.10 от ЗКПО (отм.), със сумата от 25 470,35 лв., представляваща отчетени разходи за хотелски услуги и нощувки, със сумата от 29 674,26 лв., представляваща отчетени разходи за предпазна храна, със сумата от 7 831,74 лв., представляваща отчетени разходи за предпазни средства и специално работно облекло, както и в частта, с която в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит са определени данъчни задължения по ЗДДС за данъчните периоди от 1.03.2005г. до 31.03.2006г., 1.05.2006г.-31.05.2006г. и 1.07.2006г.-31.07.2006г. в размер: ДДС за внасяне 8 116.72 лв. и лихви за забава 1 318.43 лв.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
30 Административно дело No 1157/2007, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.П.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.10.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 365/12.07.2007г. издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 412/04.09.2007г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас в частта , с която са определени данъчни задължения на Д.П.Р. за периода април 2003г. в размер на 2 495,75 лв. и лихви 1 309,67 лева.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Д.П.Р. срещу РА № 365/12.07.2007г. издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 412/04.09.2007г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас да заплати на Д.П.Р., направените по делото разноски в размер на 130 лева.
ОСЪЖДА Д.П.Р. да заплати на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас, направените по делото разноски в размер на 2 204 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
31 Административно дело No 1178/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ КИП-О3 ЕООД ИВАНКА ТОДОРОВА ЖЕКОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "КИП 03" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 85, вх. 1, ет. 6, ап. 16, подадена чрез управителя Иванка Тодорова Жекова срещу Акт за прихващане или възстановяване № 6821/10.07.2007 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-422/13.09.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "КИП 03" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 85, вх. 1, ет. 6, ап. 16 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 80 лв. (осемдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
32 Административно дело No 1183/2007, XI състав Други административни дела К.Х.А.,
Г.П.Г.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 08.10.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 08.07.2008 година за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.Х.А. *** против заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.П.Г. *** против заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област.

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 1183/2007 година по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
33 Административно дело No 1188/2007, XII състав Други административни дела Н.Я.Ф. МИНИСТЪРА НА РЕГ РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО   Определение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 17.09.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Я.Ф. *** срещу Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за одобряване на плана на новообразуваните имоти за местността "Митков мост", землището на с. Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразуван имот № 144.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1188/2007 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
34 Административно дело No 1258/2007, VI състав Искове за обезщетение З.Д.Г. ОДП БУРГАС   Определение от 27.11.2008г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в съдебно заседание на 27.10.2008г. по адм.д.№1258/2007г. на Административен съд гр.Бургас, с което "ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО".ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на З.Д.Г. *** предявена против Областна дирекция "Полиция" гр.Бургас, като .ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1258/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас.Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
35 Административно дело No 1266/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Н.К.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Б. против ревизионен акт № 2000016/13.06.2007 година на орган по приходите при ТД - Сливен на НАП, потвърден с решение № РД - 10 - 374/02.08.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Н.К.Б. с ЕГН **********,***, ул. "Михаил Греков" № 39, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 272 (двеста седемдесет и два лева) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
36 Административно дело No 1276/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.Т.,
З.А.Т.
РДНСК БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.А.Т. *** против заповед № 38/17.08.2007г., произнесена от началника на РДНСК - Бургас, с която е отменено разрешение за строеж № 31/27.02.2007г., издадено от главния архитект на Община Царево, ведно с одобрения на 26.02.2007г. инвестиционен проект за обект "преустройство на семеен хотел в жилищна сграда със стаи за настаняване с РЗП - 365 кв.м."
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
37 Административно дело No 1319/2007, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ Е.С.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Е.С.Н., ЕГН........, със съдебен адрес гр.........., пл."..............." №...., ет...., офис ..., адв.В.С., против ревизионен акт № 02-00-3079/16.04.2007 година на гл.инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №РД-10-443 от 26.09.2007г. на директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА Е.С.Н., ЕГН ......... да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 412 (четиристотин и дванадесет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
38 Административно дело No 1342/2007, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Ж.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 22.10.2008г.
ОБЯВЯВА Заповед № РД 01-912/16.11.2006 година на кмета на община Царево, с която е одобрен подробен устройствен план - парцеларен план за реконструкция (разширение) на път ІV - 90075 "Лозенец - Царево", общинска собственост, с дължина на трасето 4 600 метра, за НИЩОЖНА.

Решението е окончателно.


 
39 Административно дело No 1349/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.К.,
М.Н.К.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 20.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.К. и М.Н.К.,***, против отказа на община Несебър да им предостави достъп до обществена информация по реда и при условията на ЗДОИ по подадена от тях молба - заявление с вх.№ 94-00-9298 от 17.09.2007г. до община Несебър за предоставяне на информация на хартиен носител.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
40 Административно дело No 1520/2007, XI състав Други административни дела ОБЩИНА ПРИМОРСКО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 07.10.2008г. 
41 Административно дело No 1530/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР З.И.Б. Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 09.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.И.Б. ***, ж. к. "Славейков", бл. 39, вх. 8, ет. 4 срещу Заповед № ДК-02-БС-34/26.10.2007 г. на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол-гр. Бургас (РДНСК-гр. Бургас) за премахване на незаконен строеж "Пристройка към съществуваща жилищна сграда", находящ се в УПИ ХVІІІ-215, кв. 17 по плана на кв. "Лозово", гр. Бургас, административен адрес ул. "Комуна" № 8а, собственост на З.И.Б..
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
42 Административно дело No 1537/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ САЙГАНИЦА 999 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 26.11.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000193/31.07.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, с който са установени допълнителни задължения за вноски за ДОО за отчетната 2002 год., дължими от "Сайганица 999" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Стара река, общ.Сливен, като В ЧАСТТА за отчетната 2002 год. ОПРЕДЕЛЯ допълнително задължение за вноски за ДОО в размер на 1 379,88 лв. и лихва за забава в размер на 1 310,25 лв.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2000193/31.07.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, В ЧАСТТА относно установени допълнителни задължения за ДОО за отчетните 2003 и 2004 год., за установените допълнителни задължения за здравноосигурителни вноски и вноски за фонд ЗДПО за отчетните 2002, 2003 и 2004 год.
ОТХВЪРЛЯ жалбата против Ревизионен акт № 2000193/31.07.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, В ЧАСТТА относно установени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2004 год., допълнителни задължения за ДДС за м.11 и м.12.2003 год., м.01, 02 и 03. 2004 год., както и задължения за лихви за данък върху печалбата за 2002 год., лихви за данък за общините за 2002 год., лихви за корпоративен данък за 2003, 2004 и 2005 год.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП да заплати в полза на "Сайганица 999" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Стара река, сумата от 1 940,15 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
43 Административно дело No 1545/2007, X състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.А.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.А.Г. *** за допълване на решение № 218/17.03.2008 г. по адм.д. № 1545/2007 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
44 Административно дело No 1546/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.Г.Ч. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 26.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Я.Г.Ч. ***, офис 3, адв.Д.Д., против Решение № 2131/02.11.2007г. на зам.кмета на Община Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 
45 Административно дело No 1560/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.Х. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение (второ) от 01.09.2008г.
Поправя допусната в Решение постановено на 05.08.2008 по ах.дело №1560/2007г., печатна грешка, като в заглавната част на решението "докладваното от съдия Енчев" следва да се чете "докладваното от съдия Радикова". Ршението е окончателно.
 
46 Административно дело No 1563/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРАНИТИ ООД БУРГАС СТОЯН СТОЯНОВ НАЧАЛНИК МП ЗАПАД РИБНО ПРИСТАНИЩЕ 1001 БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Южна промишлена зона складова база "Гранити", съд. рег. по ф.д. № 1504/02 год. на БОС за обявяване на нищожност на Решение № 5805/06/30.05.2007 год. на Началник на МП "Запад-рибно пристанище" гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Южна промишлена зона складова база "Гранити", съд. рег. по ф.д. № 1504/02 год. на БОС за обявяване на нищожност на Решение № 5805/06/23.04.2007 год. на Началник на МП "Запад-рибно пристанище" гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
47 Административно дело No 1582/2007, VIII състав Други административни дела Я.И.А. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 26.09.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №2776 от 09.11.2007 година за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС на Зам. директора на ТД на НАП - Бургас, като незаконосъобразна.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.


 
48 Административно дело No 1583/2007, XII състав Други административни дела КОМПЛЕКС 2000 ООД АТАНАС ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2764 от 09.11.2007 г. на заместник директора на ТД на НАП-гр. Бургас за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 186 от ЗДДС запечатване на обект - магазин за компютри и консумативи, находящ се гр. Созопол, ул. "Индустриална" № 9, стопанисван от "Комплекс 2000" ООД и за забрана достъпа до обекта.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
49 Административно дело No 1635/2007, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР З.К.М.,
Н.К.Х.
ИЗП.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР   Определение от 11.11.2008г., в законна сила от 11.11.2008г.
ОДОБРЯВА предложеното споразумение, съгласно текста подписан от страните по делото, както следва:
Жалбоподателите З. К.М. ***, Н.К.Х. ***, в качеството си на наследници на Костадин Х. *** и дружеството "ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001" АД - Бургас, да бъдат записани в разписния списък като съсобственици на поземлен имот с идентификатор 67800.5.5 на основание решение №629/12.02.2001 година на ПК - Созопол за възстановяване на недвижим имот - земеделска земя в стари реални граници и АДС № 344 от 13.12.1996 година на Областен управител - Бургас. Поземления имот да бъде коригиран на площ от 561 /петстотин шестдесет и един/ кв.м. при граници и съседи: 67800.503.193, 67800.5.4, 67800.504.318 и конфигурацията на същия да бъде променена по представената Ви скица - проект за съединяване на ПИ № 67800.503.193 и № 67800.503.5 от 29.05.2008 година.
Третите заинтересовани лица С.Д.З. ***, Х.Б. *** , Д.Б.М. *** и дружеството "ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001" АД - Бургас, да бъдат записани в разписния списък като съсобственици на поземлен имот с идентификатор 67800.5.4 на основание нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по наследство и АДС № 344 от 13.12.1996 година на Областен управител - Бургас. Площта на поземления имот следва да бъде коригирана на 2321 / две хиляди триста двадесет и един/ кв.м. при граници и съседи: 67800.503.193, 67800.5.2, 67800.5.724, 67800.5.1, 67800.5.279, 67800.5.255, 67800.5.3, 67800.5.5, 67800.503.192, 67800.504.318 и конфигурацията на същия да бъде променена съгласно представената Ви скица - проект за съединяване на ПИ № 67800.503.193 и № 67800.503.4 от 29.05.2008 година.
Жалбоподателите и заинтересованите лица - физически лица и дружество да бъдат записани в разписния списък като съсобственици в поземлен имот с идентификатор 67800.503.193, на основание решение №629/12.02.2001 година на ПК - Созопол за възстановяване на недвижим имот - земеделска земя в стари реални граници и АДС № 344 от 13.12.1996 година на Областен управител - Бургас и нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по наследство, който имот следва да бъде определен на площ от 713 /седемстотин и тринадесет/ кв.м. при граници и съседи: 67800.5.4, 67800.503.191, 67800.5.1, 67800.5.5, 67800.503.192, 67800.504.318 и конфигурация - по представената скица - проект за разделяне на ПИ № 67800.503.193 от 29.05.2008 година.
 
50 Административно дело No 1639/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.М.С. против Заповед № Z-1268/25.10.2007г. кмета на Община Созопол, поради отказ от оспорването.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1639/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
51 Административно дело No 1650/2007, V състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Н.Я.М. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 03.11.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 20128/06.12.2007г., издадена от началника на сектор "Пътна полиция" - КАТ при Областна дирекция "Полиция" - Бургас, с която на Н.Я.М., с посочен съдебен адрес:***, общ.Несебър, обл.Бургас, на основание чл.171, т.4 от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка "изземване на свидетелството за управление на МПС".
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
52 Административно дело No 1669/2007, XII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Р.Н.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Решение от 30.09.2008г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 770/14.08.08г., постановено по настоящото дело, като в мотивите на първа страница от него и в диспозитива името Р. Димитрова Ч. да се замени с Р.Н.Ч.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.
 
53 Административно дело No 1691/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.И.,
Д.Д.К.,
К.Д.К.
ИЗП.Д.НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР   Решение от 13.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-61/08.10.2007г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Веселие, общ.Приморско, обл.Бургас, в частта, относно имот с идентификатор 10731.137.36.
ИЗПРАЩА преписката на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София за решаване въпроса по същество съгласно указанията, дадени в мотивите на решението.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
54 Административно дело No 1696/2007, XI състав Дела от административен характер по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО   Решение от 27.10.2008г.


Р Е Ш И

ОТМЕНЯ чл.13 ал.3, чл.18 ал.1 т.9, чл.31 ал.1, чл.31 ал.3, чл.31 ал.4, чл.61 ал.1 т.4, чл.98 ал.4, чл.113, чл.114 и чл.120 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Малко Търново.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщението за постановяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

 
55 Административно наказателно дело (К) No 24/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Т.А.М.   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 82 от 23.11.2007г., постановено по НАХД № 91/2007г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 2103/13.09.2007г., издадено от заместник директора на ТД на НАП - гр.Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
56 Административно дело No 110/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.С. *** против отказ на кмета на община Царево за подписване на договор за прехвърляне на п-л Х, в кв.19 по плана на с.Лозенец, общ.Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 110 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
57 Административно дело No 120/2008, XI състав Дела от административен характер по ЗМСМА ОБЩИНА БУРГАС,
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДИМИТЪР СТОЯНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Решение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ отразеното в Протокол № 4/20.12.2007 година Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.17 от дневния ред на сесията, проведена на 20.12.2007 година, в частта му относно подточки 2 и 4.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
58 Административно дело No 147/2008, IX състав Искове за обезщетение Ф.Д.И. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ   Решение от 21.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Ф.Д.И. ***, к-с "Славейков", бл.55, вх.Е, ет.6, ап.18 против Национален осигурителен институт с адрес гр.София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, за заплащане на претърпени имуществени и неимуществени вреди в общ размер от 6 242,28 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
59 Административно дело No 151/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.М. ДНСК СОФИЯ   Решение от 23.09.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.М. ***, ул. "Каваци"№59 против Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година на против Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година на Началника на "Строителен контрол" при РДНСК- Бургас, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж "Паянтова жилищна сграда" / под №28 по схема на Община Бургас/, находящ се в терен предвиден за улица, съгласно регулационен план на кв."Горно Езерово" на гр. Бургас, с административен адрес- ул. "Каваци" №59, като неоснователна.
ОСЪЖДА Д.М.М., ЕГН ********** ***, ул. "Каваци" № 59 да заплати на РДНСК- Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80. 00 / осемдесет / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
60 Административно дело No 190/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КУИН ДИС ЕООД ДОНТАН ДЖИЛАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 15.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Куин дис" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ж.к."Лазур", бл.7, вх.4, ет.7, представлявано от управителя Дотан Майкъл Джилад, против ревизионен акт № 0201078/23.10.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-06/03.01.2008г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите, с който на "Куин дис" ЕООД е увеличен декларирания от финансов резултат за 2004г. със сумата 298 666,60 лв., за 2005г. със сумата 309 387,90 лв. и за 2006г. със сумата 360 421,90 лв., на основание чл.23, ал.2, т.8 от ЗКПО (отм.), представляващи отчетени разходи за реклама.
ОСЪЖДА "Куин дис" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ж.к."Лазур", бл.7, вх.4, ет.7, представлявано от управителя Дотан Майкъл Джилад, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 696 /шестстотин деветдесет и шест/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
61 Административно дело No 191/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ ПОМОРИЕ КОМЕРС 2006 АД МИХАИЛА ХРИСТОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
ОТМЕНЯ РА № К- 1395/29.10.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10-02/02.01.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта в която е определен за довнасяне за 2003г. корпоративен данък в размер на 128 586,40лв. , поради корекция в размера на загубата, която дружеството следва да приспада през 2003г. по реда на чл. 23 ал.3 т.2 във вр. с чл. 39 ал.2 ЗКПО /отм./.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас заплати на "ПОМОРИЕ КОМЕРС 2006" АД гр. Поморие, представлявано от Михаила Йорданова, направените по делото разноски в размер на 1050 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
62 Административно дело No 220/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.А.Т. ДНСК СОФИЯ   Решение от 04.11.2008г.

ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-16/17.01.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас е наредено: Да бъде премахнат незаконен строеж "Надстройка на съществуващ гараж със складови помещения", изпълнен от Атанас Г. *** по плана на с.Черноморец, общ.Созопол,.
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК за ново произнасяне, съобразно изложените в настоящото решение мотиви.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
63 Административно дело No 239/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕМКО ЕООД ЕМИЛИЯН ГЕБРЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 27.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "ЕМКО" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София `407,бул.Джеймс Баучър №76,представлявано от Емилиян Христов Г. против Заповед №РД-01-250/2.7.2002 г.на кмета на община Царево в частта й относно т.1 от разпоредителната част за одобряване на ПУП -ПРЗ за имот пл.№003258 м.Поляните,с.Синеморец,община Царево като се урегулира в УПИ ІІ -258 в кв.3 и ситуират строителни петна,като Прекратява производството по делото в тази му част.Отменя Заповед №РД-01-250/2.7.2002 г.на кмета на община Царево в частта й относно т.2 от разпоредителната част за одобряване на предвиждане за общинска пешеходна алея с ширина от 4 метра ,навътре в имота откъм източна граница и предвиждане на застроителни линии на разтояние от 6 метра.Решението е необжалваемо в частта в която се отменя частично заповедта,а в частта в която се оставя без разглеждане жалбата,подлежи на обжалване по реда на определенията с часта жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.
 
64 Административно дело No 251/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Д. РДНСК БУРГАС   Решение от 04.11.2008г.

ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-46 от 27.12.2007г. на Началник сектор "СК" при РДНСК Бургас, с която е премахване на незаконен строеж "Каменен зид", находящ се до урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-506, кв.27 по плана на гр.Созопол, извършен от С.Т.Д..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
65 Административно дело No 263/2008, VII състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ   Решение от 09.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на областен управител на Област с административен център - гр.Бургас против Решение № 89/23.01.2008г., произнесено от Общински съвет - Созопол на петото му редовно заседание, отразено в Протокол № 5/23.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 263/2008г. по описа на Административен съд - Бургас в тази част.
ОТМЕНЯ Решение № 90/23.01.2008г., обективирано в Протокол № 5/23.01.2008г. от петото редовно заседание на Общински съвет - Созопол.
ОТМЕНЯ Решение № 91/23.01.2008г., обективирано в Протокол № 5/23.01.2008г. от петото редовно заседание на Общински съвет - Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
Решението в прекратителната част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
66 Административно дело No 290/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ 2004,
ЛЕГАТРОН ООД МАРИНЕЛА РАДЕВА
РДНСК БУРГАС   Решение от 31.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1 от 17.01.2008 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас.
ИЗПРАЩА преписката на началника на РДНСК-Бургас за едновременно произнасяне по законосъобразността на инвестиционния проект и Разрешение за строеж № 160/10.06.2004 г., издадено от главния архитект на община Созопол за строеж "Ваканционна база за селски туризъм", находящ се в УПИ Х-46, кв. 9 по плана на с. Черноморец, община Созопол.
ОСЪЖДА РДНСК-гр. Бургас да заплати разноските по водене на делото в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева в полза на ЕТ "Александър Петров-2004" със седалище и адрес на управление с. Черноморец, община Созопол, ул. "Зорница" № 5 и в размер на 50 (петдесет) лева в полза на "Легатрон" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, жк "Западен парк", бл. 38, вх. "А", ет. 4, ап. 11.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
67 Административно дело No 294/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ Й.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 18.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Н.К., в качеството му на земеделски производител, с адрес на управление: с.Катунище, община Котел, област Сливен, против Ревизионен акт № 2000332/21.11.2007г., издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-39/29.01.2008г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, с който на Й.Н.К. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 19 787,88 лв. и са начислени лихви за забава в общ размер 2 233,13 лв. за данъчните периоди 01.04.2006г.-30.04.2006г., 01.08.2006г.-31.08.2006г., 01.11.2006г.-30.11.2006г. и 01.12.2006г.-31.12.2006г.
ОСЪЖДА Й.Н.К.,***, област Сливен, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 780 /седемстотин и осемдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
68 Административно дело No 334/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ БУРГ ОЙЛ АД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане и възстановяване № 9301/02.11.2007 год., издаден от Главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РД-10-49/04.02.2008 год. на Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ВЪЗСТАНОВЯВА на "Бург ойл" АД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Батак" № 15 надвнесена сума в размер на 54 465,76 лева, ведно със законната лихва за забава в размер на 14 283,47 лева, считано от 14.11.2005 год. до 02.11.2007 год.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част до пълния претендиран размер от 118 089 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати на "Бург ойл" АД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Батак" № 15 сумата от 1 053,56 лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
69 Административно дело No 346/2008, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Я.П.В. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 01.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Я.П.В. ***, ж.к "Братя Миладинови", бл.63, вх.2, ет.4, ап.7, за допълване на решение № 408 от 30.04.2008 година, постановено по адм. дело № 346/2008г. по описа на Административен съд - Бургас.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.


 
70 Административно дело No 350/2008, VII състав Други административни дела Т.Д.А.,
Д.Р.Н.
РЕКТОР НА УНИВЕРС. ПРОФ. Д Р АСЕН ЗЛАТАРОВ БУРГАС   Определение от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.д.А. и Д.Р.Н.,*** против заповед № РД-32/15.02.2008г., с която ректорът на Университет "Професор д-р Асен Златаров" разпорежда да се проведат общи събрания на студентите и докторантите по факултети и колежи за избор на нов Студентски съвет.ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 350/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. ОСЪЖДА Т.Д.А. и Д.Р.Н.,*** да заплатят на ректора на Университет "Професор Д-р Асен Златаров" съдебно-деловодни разноски в размер на 500 лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
71 Административно дело No 359/2008, VI състав Други административни дела Б.Ц.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 23.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 222/01.02.2008г. на кмета на Община Бургас, с която на Б.Ц.П. е наложено дисциплинарно наказание "Уволнение".
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
72 Административно дело No 421/2008, XII състав Други административни дела Т.А.М.,
Н.К.М.,
М.А.М.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 08.09.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 18.06.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.К.М. и Т.А.М. ***, ул. "Баба Тонка", № 4 срещу бездействие на кмета на община Бургас да изпълни Заповед № 412/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас и Заповед № 411/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Костов М. ***, ул. "Баба Тонка", № 4 срещу мълчалив отказ на кмета на община Бургас по молба, вх. № ОС 94-Т-108/13.02.2004 г. за закупуване на 88,34/730 кв. м идеални части от УПИ ХІІ-539 в кв. 61 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 421/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
73 Административно дело No 487/2008, IV състав Други административни дела ЕТ СПРИНТ СТОЯН ТЕРЗИЕВ ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОР НА ТД ПРИМОРИЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Решение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директор на TД "Приморие" при Община Бургас, №70-С-331/07.03.2008г. за поставяне на преместваем обект по заявление N 70-С-331/23.11.07г. на ЕТ "Спринт- Стоян Терзиев", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к.Лазур, ул."Перущица" №8, представляван от Стоян Георгиев Терзиев, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем о6ект, представляващ павилион от 20 кв.м., находящ се на ул."Александровска" пред дома на НХК , като незаконосъобразен.
ИЗПPAЩA преписката на Община Бургас, директор на TД"Приморие", за произнасяне по заявление вх. N 70-С-331/23.11.07г. на ЕТ "Спринт- Стоян Терзиев", съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на ЕТ "Спринт- Стоян Терзиев", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к.Лазур, ул."Перущица" №8, представляван от Стоян Георгиев Терзиев, направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет ) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
74 Административно дело No 511/2008, VI състав Други административни дела ЕТ ВЛАДИМИР ДОТОВ ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОР НА ТД ПРИМОРИЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Решение от 13.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директор на TД "Приморие" при Община Бургас, рег. N70-В-203/07.03.2008г. по заявление вх. N70-В-203/19.11.2007 год. на ЕТ"Владимир Дотов", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Г.Шагунов" No 19, представлявано от Владимир Стоянов Дотов, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем о6ект, представляващ павилион от 25 кв.м., находящ се на ул."Лавеле" срещу №12-14, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на ЕТ"Владимир Дотов", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Г.Шагунов" No 19, представлявано от Владимир Стоянов Дотов направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет ) лева.
ИЗПPAЩA преписката на Община Бургас, директор на TД"Приморие", за произнасяне по заявление вх. N70-В-203/19.11.2007г. на ЕТ"Владимир Дотов", съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
75 Административно дело No 515/2008, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ П.П.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2288/ 03.01.2007 година на старши инспектор по приходите при ТД на НАП- Бургас, потвърден с решение № РД- 10- 98 от 02.03.2007 година на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Бургас при ЦУ на НАП, с който са установени дължими от жалбоподателя допълнителни задължения, определени по реда на чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. / в размер на 3059.20 лева лева и лихви за просрочие в размер на 2274.14 лева, за периода 2000 година, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при Централно управление на НАП да ЗАПЛАТИ на П.П.П. *** разноски в размер на 710.00 / седемстотин и десет/ лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
76 Административно дело No 520/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ОБЩИНА ЦАРЕВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 08.10.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 02-00-83/09.03.2007г. издаден от главен инспектор по приходите в Териториална дирекция гр.Бургас при Националната агенция по приходите, потвърден с решение № РД-10-218/14.05.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП в частта в която за 2003г. е определен корпоративен данък в размер на 193 040,62 лв. и лихви в размер на 70 201 лв., като определя корпоративен данък в размер на 25 503,38 лв., от който дължим след приспадане на направените вноски 16 790,62 лв., и лихви за забава в размер на 6 257,55 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 02-00-83/09.03.2007г. издаден от главен инспектор по приходите в Териториална дирекция гр.Бургас при Националната агенция по приходите, потвърден с решение № РД-10-218/14.05.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП в частта в която за 2004г. е определен данък по чл.2в от ЗКПО в размер на 193 040,62 лв. и лихви в размер на 70 201 лв., като определя данък по чл.2в от ЗКПО(отм.) в размер на 8 253,12 лв., при внесена сума по направените авансови вноски в размер на 8 359,08 лв..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
77 Административно дело No 520/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ОБЩИНА ЦАРЕВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.10.2008г.
Поправя допусната в решение № 863/08.10.2008 г. по адм.д. № 520/2008 г. на Административен съд - Бургас , печатна грешка, като на страница пета, ред пети отдолу, текста "в размер на 193 040, 62 лв. и лихви в размер на 70 201 лв." да се чете "в размер на 97 158,56 лв. и лихви в размер на 26340, 93 лв." РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
78 Административно дело No 526/2008, VI състав Други административни дела ЕТ ПРИЯТЕЛИ СИЛВИЯ МАВРУЛКОВА ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОРА НА ТД ЗОРА ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Решение от 21.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директор на TД "Зора" при Община Бургас, рег. N 91-00-163/18.03.2008г. по заявление вх. N70-00-99/23.11.2007г. на ЕТ"Приятели-Силвия Маврулкова", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" бл.55, вх.6, ет.3, ап.105, представлявано от Силвия Георгиева Маврулкова, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем о6ект, представляващ павилион от 10 кв.м., находящ се в гр.Бургас, ж.к."Лазур" срещу ІІІ-та поликлиника, като незаконосъобразен.
ИЗПPAЩA преписката на Община Бургас, директор на TД"Приморие", за произнасяне по заявление вх.N70-00-99/23.11.2007г. на ЕТ"Приятели-Силвия Маврулкова", съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на ЕТ"Приятели-Силвия Маврулкова", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" бл.55, вх.6, ет.3, ап.105, представлявано от Силвия Георгиева Маврулкова, съдебен адрес гр.Бургас, ж.к.Зорница, чл.17, вх.6, ап.22, направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
79 Административно дело No 535/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ И.Г.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.10.2008г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 02-1711/21.12.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас и потвърден от Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10-78/07.03.2008 год., В ЧАСТТА, в която, в тежест на И.Г. Грудов, за дейността му като ЕТ "Меридиан-И.Г."***, са установени задължения за ДДС и лихва за забава за данъчни периоди м. декември 2002 год., м. януари 2003 год., м. февруари 2003 год., м. март 2003 год. и м.януари 2004 год., ЗА НИЩОЖЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г. *** в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА И.Г. *** да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 929,36 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
80 Административно дело No 536/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ И.Т.КОМЕРС ЕООД ОГНЯН МАНАСИЕВ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 16.09.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "И.Т. КОМЕРС" ЕООД - гр. Бургас, против Ревизионен акт № 1710 от 02.01.2008 г. на орган по приходите на ТД - Бургас на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 536 по описа на Административен съд - гр. Бургас за 2008 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7- дневен срок от получаване на съобщението от дружеството-жалбоподател и в 7-дневен срок от днес - за ответника.

 
81 Административно дело No 541/2008, VI състав Други административни дела КАДЕВ 1 ЕООД ГЕОРГИ КАДЕВ ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОРА НА ТД ПРИМОРИЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Решение от 21.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директор на TД "Приморие" при Община Бургас, рег. N 70-К-184/10.03.2008г. по заявление вх. N 70-К-184/30.10.2007г. на "КАДЕВ 1"ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Булаир" N 9, представлявано от Георги Михайлов Кадев - управител, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем о6ект, представляващ павилион от 15 кв.м., находящ се на ул."Св.Св.Кирил и Методий" до училището, като незаконосъобразен.
ИЗПPAЩA преписката на Община Бургас, директор на TД"Приморие", за произнасяне по заявление вх. N 70-К-184/30.10.2007г. на "КАДЕВ 1"ЕООД, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на "КАДЕВ 1"ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Булаир" N 9, представлявано от Георги Михайлов Кадев - управител, направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет ) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
82 Административно дело No 548/2008, VII състав Други административни дела КАДЕВ 1 ЕООД ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КАДЕВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на Директора на ТД "Приморие" при Община Бургас да издаде разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо рег.№ 70-К-30/10.03.2008г. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД "Приморие" при Община Бургас за ново произнасяне по заявление вх. № 70-К-30/18.02.2008г. на "Кадев 1" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Пиротска" № 37, ет.4, представлявано от управителя Георги Михайлов Кадев съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
83 Административно дело No 569/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВЕНУС 2005 ООД ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДИНЕВА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 03.11.2008г.
ОТМЕНЯ отказа на директора на TД "Приморие" при община Бургас, с изх.№70-В-195/07.03.2008г., за издаване на разрешение за поставяне на преместваем търговски обект - детски магазин "Хензел и Гретел", с площ 15 кв.м., находящ се в гр.Бургас, ул."Александровска" - пред Стоматология Център, по заявление с вх.№ 70-В-195/02.11.2007г., подадено от "Венус 2005" ООД - гр.Бургас, ул."Г.С.Раковски" №43, ет.5, представлявано от управителя Теодора Петрова Динева.
ИЗПPAЩA преписката на директора на TД "Приморие" при община Бургас, за произнасяне по подаденото от "Венус 2005" ООД-гр.Бургас заявление с вх.№ 70-В-195/02.11.2007г., съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
ОСЪЖДА община Бургас, представлявана от кмета Николов, да заплати от бюджета си на "Венус 2005" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Г.С.Раковски" № 43, ет.5, представлявано от управителя Теодора Петрова Динева, съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
84 Административно дело No 570/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.С.К.,
В И В 2002 ООД
ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 19.11.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.К. *** и "В и В - 2002" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Оборище" № 37, представлявано от В.С.К. против мълчалив отказ на кмета на Община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 570/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.
Препис от протокола да се изпрати на страните.

 
85 Административно дело No 589/2008, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ И.Т.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.И. като ЕТ "И.И. 2001" със седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Хан Тервел", бл.36, вх.Б, ет.6, ап.47 и с адрес на кореспонденция - гр. Бургас, ул. "Мара Гидик" №17, с ЕИК по Булстат 128043026 против Решение № РД- 10-69 от 25.02.2008 година на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 04-И-Ж-41 от 13. 02. 2008 година, подадена срещу ревизионен акт № 02-1550 от 21. 11. 2007 година на старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП- Бургас и е прекратено административното производство, като неоснователна.
ПРЕКРАТЯВА производството в частта по направеното искане за възстановяване на срока.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по молбата на И.И. за възстановяване на срока за обжалване на РА № 02-1550 от 21. 11. 2007 година на старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП- Бургас.
ОСЪЖДА И.Т.И. като ЕТ "И.И. 2001" с ЕИК по Булстат 128043026 да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00/ осемдесет/ лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е прекратено производството, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в срок от 7-седем дни от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
86 Административно наказателно дело (К) No 610/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРЕСПА 96 ЕООД ЕКАТЕРИНА ПАНЧЕВА ЛАМБОВА ДНСК СОФИЯ   Решение от 08.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 652 от 13.03.2008 година, постановено, постановено по административно- наказателно дело № 202 / 2007 година по описа на Районен съд - Несебър.
ОСЪЖДА "Преспа 96"ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул. "Фердинандова" №5, с ЕИК по Булстат 102010439, представлявано от Екатерина Панчева Ламбова да заплати на ДНСК - София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 / осемдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
87 Административно дело No 628/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЩИНА БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ   Определение от 22.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 628/2008 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на заседанието пред Върховен административен съв - гр. София за присъствалите и в същия срок от получаване на съобщението за това за неприсъствалите.
 
88 Административно дело No 630/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.А. РДНСК БУРГАС   Решение от 26.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.И.А. *** против Заповед № ДК-02-БС-47 от 18.03.2008г. на Началника на РДНСК гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
89 Административно дело No 642/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ ООД ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 16.09.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.
С оглед на оттеглянето на жалбата, на основание чл. 155, ал.1 от АПК и правомощията на съдът на основание чл. 159, т.8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "АРСИ - Христофоров и Бойчев" ООД гр. Поморие против заповед № РД-16-1731/28.12.2008 г. на Кмета на Община Поморие. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 642/2008 г. на Административен съд - Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок от днес пред ВАС.
 
90 Административно дело No 647/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Б.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 08.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.Б. ***, против Заповед № ДК-02-БС 54/07.04.2008 год. на Началник РДНСК Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.Б.Б. ***, да заплати на РДНСК Бургас сумата от 80 лева разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
91 Административно дело No 656/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР РАДО ЕООД РАДОСЛАВ АНТОНОВ ПЕНЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 18.11.2008г.
На основание чл.158, т.8 от АПК и предвид оттегляне на жалбата от жалбоподателя ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "РАДО"ЕООД представлявано от Радослав Андонов Пенчев. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 656/2008година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7- дневен срок от съдебно заседание.
 
92 Административно дело No 660/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 11.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.М.Д. *** за възстановяване срока за обжалване на Ревизионен акт № 02002035/03.01.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас.
ОСЪЖДА Д.М.Д. *** да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 80 лева разноски по делото.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
93 Административно дело No 667/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ КОРОНА ЕКС ЕООД РУМЕН ИЛИЕВ КУСЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 08.10.2008г.
Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Корона Екс" ЕООД - гр. Бургас против ревизионен акт № 2017/07.02.2008 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД - 10-105/31.03.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Корона Екс" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102882626, представлявано от Румен Илиев Кусев - управител, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1300 (хиляда и триста) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.


Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
94 Административно дело No 670/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Н.,
С.Н.И.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 30.09.2008г.
Отхвърля жалбата на И.Н.Н. и С.Н.И. против Заповед № 258/08.04.2007г. на Кмета на община Приморско, с която на осн. чл. 224 ал.ал.1 т.1 ЗУТ са спрени всички видове строителни и монтажни работи на строеж : "Стоманобетонна площадка с площ 430 кв.м., с размери: от уличната регулационна линия линия на ул."Трети март" до подпорни стени, констатирани с актове № 3/14.03.2008г. и №4/17.03.2008г., изградена в северната част на УПИ, кв. 71 по плана на гр. Приморско",забранен е достъпа до строежа и са дадени указания за отстраняване на причините , довели до спирането и привеждане на строежа в съответствие със строителните правила и норми.
 
95 Административно дело No 673/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Н.,
С.Н.И.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 14.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Н.Н. и С.Н. *** против Заповед № 247/03.04.2008г., издадена от кмета на Община Приморско. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
96 Административно дело No 675/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Н.И.,
И.Н.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 30.09.2008г.
Отхвърля жалбата на И.Н.Н. и С.Н.И. против Заповед № 231/27.03.2007г. на Кмета на община Приморско, с която на осн. чл. 224 ал.ал.1 т.1 ЗУТ са спрени всички видове строителни и монтажни работи на строеж : "подпорна стена от стоманобетон, с размери: дължина 24,75 м., ширина 0,25м. и средна височина 0,80м., изградена в УПИ ІІІ, кв. 71 по плана на гр. Приморско, собственост на И.Н.Н. и С.Н.И.",забранен е достъпа до строежа и са дадени указания за отстраняване на причините , довели до спирането и привеждане на строежа в съответствие със строителните правила и норми.
Осъжда И.Н.Н. ЕГН ********** и С.Н.И. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 80 лева.

 
97 Административно дело No 676/2008, V състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС А.С.С. НАЧАЛНИК НА ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 20.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.С. *** против отказ на Началника на Сектор "ПП-КАТ" при ОДП-Бургас да разпореди връщане на принудително иззето свидетелство за управление на МПС, обективиран в писмо рег. № РК-3256/11.04.2008 г. по описа на ОД "П" гр. Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 676/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред 3-членен състав на ВАС в седмодневен срок от съобщаването за неявилите се страни, а за явилата се страна, считано от днес.

 
98 Административно дело No 687/2008, VIII състав Други административни дела ЕТ АИППМП БОЖАНА БОТЬОВА ДИРЕКТОРА НА РЗОК БУРГАС   Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 05.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Божана Ботьова Боянова, действаща като ЕТ"А- ИППМП- д-р Божана Ботьова" със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул. "Фердинандова" №78 против Заповед № РД-09-468 от 10.04.2008 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- гр. Бургас, с която, на основание чл. 241 във връзка с чл.232, ал.1, чл.236, ал.1 и чл.238, ал.1, т.4, б. "а" от Нацинален рамков договор за 2006 година е налажена санкция "финасова неустойка" в размер на 270.00 / двеста и седемдесет/ лева, като неоснователна .
ОСЪЖДА ЕТ"А- ИППМП- д-р Божана Ботьова" със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул. "Фердинандова" №78 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК- Бургас разноски в размер на 100. 00 / сто / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
99 Административно дело No 689/2008, I състав Други административни дела ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
Отменя заповед №636/24.06.2008 на заместник кмета на община Бургас, с която се нарежда премахването на монтиран върху плажната ивица на "Северен плаж-Бургас", южно от бирария "Олимп" преместваем обект представляващ 24 броя метални колчета с бетонови постаменти с височина 3-4 м. с обща площ от 200 кв.м. ОСЪЖДА община Бургас да заплати на "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД гр.София, бул.Джеймс Баучер №33 А парична сума в размер на 50 лв./петдесет лева/, представляващи съдебни разноски. Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС София.
 
100 Административно дело No 695/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Б.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Б. против Ревизионен акт № 0263132/16.02.2007г., поправен с Ревизионен акт № П 0263132/29.03.2007г. за поправка на РА, издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-159/05.04.2007г. на директора на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Б.И.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2000 /две хиляди/ лева, разноски по делото - за юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му с касационна жалба пред Върховен административен съд.


 
101 Административно дело No 709/2008, XII състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Х.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 07.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П.Д. *** срещу Заповед № З-1049/26.03.2008 г. на директора на ОДП-гр. Бургас за прилагане на принудителната административна мярка по чл. 76, т. 2 от ЗБДС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 719/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЛЕЯСТОМ ЕООД -СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА   Решение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 313 от 11.01.2008г., постановено по НАХД № 111/2007г. по описа на Районен съд - гр.Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № ТНП-17/20.06.2007г., издадено от заместник министъра на икономиката и енергетиката и наложената на "Леястом" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, кв.Клуцхор 16-Б-4, представлявано от Стефан Георгиев Бонев имуществена санкция в размер на 15 000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
103 Административно дело No 748/2008, VI състав Дела по КСО и ЗСП И.Г.В. ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 15.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.В. ***, против решение№ 28/24.04.2008г. на директора на РУСО - Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването пред ВАС на Република България.

 
104 Административно дело No 754/2008, IX състав Други административни дела ЕТ РОЗ - РУСКА БОШЕВА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 03.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Руска Нанева Бошева, в качеството й на ЕТ "РОЗ-Руска Бошева" - гр.Бургас, ж.к. "Възраждане", бл.11, вх.3, ет.3, ап.33 против Заповед № 1081/30.04.2008 год. на заместник-кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ЕТ "РОЗ-Руска Бошева" - гр.Бургас, ж.к. "Възраждане", бл.11, вх.3, ет.3, ап.33, представляван от Руска Нанева Бошева, с.а., да ЗАПЛАТИ на община Бургас сумата от 80 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
105 Административно дело No 759/2008, V състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие ЗЕДА ТУР АД КАЛОЯН СТЕФАНОВ БРАТАНОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Определение от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Зеда Тур" АД - гр.София, ул."Хан Крум" № 12, представлявано от изпълнителния директор Калоян Стефанов Братанов, против бездействие на общинска администрация - гр.Несебър за извършване на определени действия по подадена от жалбоподателя молба с вх.№ 92-00-231/21.02.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 759/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
106 Административно дело No 761/2008, VII състав Други административни дела С.Д.Ф. РДНСК БУРГАС   Определение от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.Д.Ф. против заповед № 123/25.11.2006г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за присъстващите страни и от датата на уведомяване - за неявилите се.

 
107 Административно дело No 762/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Я. ДНСК СОФИЯ   Решение от 24.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Я. *** против Заповед № РД-14-211 от 21. 03. 2008 година на Зам. Началника на ДНСК- София, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ и §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба №13 от 2001 за принудително изпълнение на заповеди за премахмване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, е наредено да се премахне незаконен строеж "Едноетажна сграда" / № 33 по съставената от Община Бургас схема за извършеното незаконно строителство в района на "Параклиса", имот №009030, отдел 235 от Държавен горски фонд /ДГФ/, в местността "Ченгене скеле", землище на гр. Бургас. Като след влизане на заповедта в сила, е наредено началникът на РДНСК- Бургас да отправи до извършителя на незаконния строеж- П.Т.С. и до собственика на терена - Д.П.Я., покана за доброволно изпълнение за премахване по реда на чл.277 от АПК, а при неспазване на срока за доброволно изпълнение, разноските за принудителното изпълнение на разпореденото премахване на незаконния строеж да се извършат за сметка на извършителя и собственика на имота по реда на чл.225, ал.4 от ЗУТ и Наредба №13/2001 година, като неоснователна.
ОСЪЖДА Д.П.Я. *** заплати на ДНСК- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80. 00 / осемдесет / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.


 
108 Административно дело No 765/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Е.В. РДНСК БУРГАС   Определение от 24.09.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Е.В. против Заповед № ДК-02-ДС-33/30.01.2008 г. на Началника на РДНСК - Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 765/2008 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес са присъствалите и в същия срок от датата на получаване на съобщението за неприсъствалите страни.
 
109 Административно дело No 766/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ АД РДНСК БУРГАС   Решение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №16/9.04.2008г. на началника на РДНСК-Бургас и оставеното в сила с нея разрешение за строеж №5 от 11.01.2008г. гл.архитект на Община Бургас, с което се разрешава на "ЕVN България Електроразпределение" АД КЕЦ - Бургас-юг да извърши строително-монтажни работи за обект "трафопост" в УПИ ХІV - 87, кв.5 по плана на ПЗ "Победа" гр.Бургас, кабел 20 кV от П/Ст "Победа" до БКТП 2х800 кVА в УПИ ХІV - 87, кв.5, кабел 20 кV от БКТП 2х800 кVА в УПИ ХІV - 87, кв.5 до нови кабелни муфи 20 кV на съществуващи кабели 20 кV в зелени площи, прилежащи на главен път Е І-9, кабел ниско напрежение от БКТП 2х800 кVА до ново електромерно ел.табло, монтирано на границата на УПИ ХІV - 87, кв.5 по плана на ПЗ "Победа" гр.Бургас.
ОСЪЖДА РДНСК-Бургас да заплати на "Черноморски бряг"АД-в ликвидация, представлявано от Жоро Николов Георгиев-ликвидатор, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Индустриална" 94 и съдебен адрес гр.Бургас, ул."Ив.Богоров" №1, ет.1, чрез адв.Таня Илиева, направените по делото разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лева.
Решението в тази част може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването.

 
110 Административно наказателно дело (К) No 778/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС К.А.Р.   Решение от 10.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 35 от 28.03.2008 г., постановено по нахд № 258/2007 г. по описа на Айтоския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-00006130/05.04.2007 г. на директора на Дирекция "Областна инспекция по труда"-гр. Бургас, с което на К.А.Р. в качеството й на управител на "Модекс" ЕООД е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за адмистративно нарушение по чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ).
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
111 Административно дело No 781/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ВИКИ 90 ЗЛАТКО ЗЕЛЕНИКОВ ДНСК СОФИЯ   Решение от 11.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Вики - 90 - Златко Зелеников", със седалище и адрес на управление - с. Равда, Община Несебър, ул. "Апостол Войвода"№3, с ЕИК по Булстат 102049075, представляван от Златко Иванов Зелеников, вписано с решение по ф.д.№5161 по описа на Бургаски окръжен съд за 1993 година против Заповед № ДК-14-240 от 09.04.2008 година на Заместник началник на ДНСК- София, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ, и §5, ал.3 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ е наредено да се премахне незаконен строеж "Монолитна постройка с навес №1", изпълнен на територията на морски плаж "Равда - южен- Нацинолен детски комплекс /НДК/, пред хотел "Емералд" в землището на с. Равда, Община Несебър, като неоснователна.
ОСЪЖДА ЕТ"Вики- 90- Златко Зелеников", със седалище и адрес на управление - с. Равда, Община Несебър, ул. "Апостол Войвода"№3, с ЕИК по Булстат 102049075, представляван от Златко Иванов Зелеников да заплати на ДНСК- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80. 00 / осемдесет / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
112 Административно дело No 782/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП А.М.С. ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 17/16.04.2008 год. на Директор на РУСО - Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 2514/12.03.2008 год. на ръководителя на осигуряването за безработица в РУСО - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
113 Административно дело No 797/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ВИКИ 90 ЗЛАТКО ЗЕЛЕНИКОВ ДНСК СОФИЯ   Решение от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Вики - 90 - Златко Зелеников", съд. рег. по ф.д. № 5161/1993 год. на БОС, със седалище и адрес на управление с.Равда, общ.Несебър, ул. "Апостол войвода" № 3, против Заповед № РД-14-242/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
114 Административно дело No 811/2008, X състав Други административни дела Д.П.М. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.М. ***, против заповед рег.№ З-1702 от 14.05.2008г. на Директора на ОДП - Бургас.
ОСЪЖДА Д.П.М. ***, да заплати в полза на Областни дирекция "Полиция" гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
115 Административно дело No 819/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КОЛУМБ 90 АТАНАС НАЙДЕНОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 07.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Колумб-90-Атанас Найденов", с адрес в гр.Бургас, ж.к."Меден рудник", бл.407, вх.3, ет.2, представляван от Атанас Петров Найденов против Заповед № 1080/30.04.2008 год. на заместник-кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
116 Административно дело No 826/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ   Решение от 30.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Експрес В.Г. - Васил Гогов", съд. рег. по ф.д. № 4368/1990 год. на СГС, представляван от Васил Петров Гогов, със съдебен адрес в гр.София, ул. "Цар Асен" № 3, ет.2, чрез адвокат Лидия Кулаксъзова, против Заповед № РД-14-280/09.04.2008 год. на заместник-началник на ДНСК - София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
117 Административно дело No 831/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ   Определение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ определенията си от 29.09.2008г. за назначаване на съдебно - техническа експертиза по делото и за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 1.12.2008г. от 13,50 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Експерс В.Г. - Васил Гогов", със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Гоце Делчев", бл.238, вх.И, ет.3, ап.151, представляван от Васил Петров Гогов, против заповед № РД-14-284/09.04.2008г. на зам. началника на ДНСК - София за премахване на незаконен строеж "Техническа инфраструктура - елпроводи, водопроводи, канали /попивни ями/ за поставяемите обекти по одобрена схема", изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж "Бутамята", в землището на с.Синеморец, гр.Царево, община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 831/2008г. по описа на Бургаския административен съд.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
118 Административно дело No 838/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ   Решение от 19.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-278/09.04.2008 год., издадена от Заместник-началник на ДНСК - София, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА ДНСК - София да заплати на ЕТ "Експрес-Васил Гогов" - гр.София, ж.к. "Гоце Делчев", бл.238, вх.9, ет.3 сумата от 716 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
119 Административно дело No 839/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ГМ ТРЪМБЕШКИ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НАЧАЛНИКЪТ НА СЕКТОР ОДП И ФСО ПРИ РДНСК БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ВЪЗЛАГА изпълнението на заповед № 169/30.08.2005г., издадена от началник сектор "Строителен контрол" при РДНСК-Бургас на съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд - гр.Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 845/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСИЯ АЙТОС ЕООД ЯНИ АЛЕКСИЕВ   Решение от 21.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 383 от 25.04.2008г., постановено по н.а.х.д. № 559 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
121 Административно наказателно дело (К) No 855/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР Г.Н.П.   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 142 от 22.05.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 340 / 2007 година по описа на Районен съд - Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
122 Административно дело No 861/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ДЕЛТА Б АД ДИМИТЪР ИВАНОВ ДОБРЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.10.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1923/06.03.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-145/13.05.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Делта - Б" АД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Св. Патриарх Евтимий" № 15, ет.1, представлявано от изпълнителния директор Димитър Иванов Добрев, са определени за данъчните периоди от 1.01.2005г. до 31.10.2005г. задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 10 380 лв., ДЗПО-УПФ в размер на 390 лв. и НЗОК в размер на 1 800 лв., ведно със съответните на тези размери лихви за забава.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Делта - Б" АД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Св. Патриарх Евтимий" № 15, ет.1, представлявано от изпълнителния директор Димитър Иванов Добрев, против Ревизионен акт № 1923/06.03.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-145/13.05.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, относно определените за данъчните периоди 1.11.2005г.-30.11.2005г. и 1.12.2005г.-31.12.2005г. задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 1 725 лв., ДЗПО-УПФ в размер на 295,20 лв. и НЗОК в размер на 45,60 лв., ведно със съответните на тези размери лихви за забава.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
123 Административно дело No 861/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ДЕЛТА Б АД ДИМИТЪР ИВАНОВ ДОБРЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 26.11.2008г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 969 от 29.10.2008г. на Бургаския административен съд, пети състав, постановено по адм. дело № 861/2008г., като в мотивите на същото, на страница четири, ред първи отдолу нагоре, след думите "ДОО в размер на 1 725 лв.", да се чете: "ДЗПО-УПФ в размер на 45,60 лв. и НЗОК в размер на 295,20 лв.", вместо: "ДЗПО-УПФ в размер на 295,20 лв. и НЗОК в размер на 45,60 лв.", и на страница пета от решението, ред пети отдолу нагоре в диспозитива, да се чете: "ДЗПО-УПФ в размер на 45,60 лв. и НЗОК в размер на 295,20 лв.", вместо: "ДЗПО-УПФ в размер на 295,20 лв. и НЗОК в размер на 45,60 лв.".
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се отбележи върху поправеното решение и преписите след влизането му в сила.

 
124 Административно дело No 863/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТИ ВИ ХОТЕЛ ООД ВЛАДИМИР КОЛЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 12.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №863/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас на основание чл. 160, ар. 1 във вр. с чл. 155, ал. 1 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалите страни и в същия срок за неприсъствалите от датата на получаване на съобщението за това.
 
125 Административно дело No 864/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МАТ ООД КАЛИН ДИКОВ ДНСК СОФИЯ   Решение от 05.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МАТ" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Христо Ботев" № 61 против Заповед № рд-14.229/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
126 Административно дело No 873/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №23/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 42 540 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
127 Административно дело No 874/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №24/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 7 851 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
128 Административно дело No 875/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №25/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 335, 30 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
129 Административно дело No 876/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №26/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 892, 30 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
130 Административно дело No 877/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №27/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 518, 71 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
131 Административно дело No 878/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД ДИРЕКТОР НА РМД БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №28/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 412, 80 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
132 Административно дело No 879/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №29/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 224,94 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
133 Административно дело No 898/2008, VII състав Други административни дела ЧПГИАЕ БРИТАНИКА БУРГАС МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Определение от 30.09.2008г.
ОТМЕНЯ определението , с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език "Британика" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, Парк "Езеро", сграда "Колеж по туризъм", представлявана от Мария Николова Николова против Решение на общински съвет- Бургас, взето по точка 9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 22.05.2008г., обективирано в протокол № 9/22.05.2008г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 898/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
134 Административно дело No 902/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 10.09.2008г.
ЗАЛИЧАВА З.П. Михова от списъка на страните по делото.
Предвид извършеното оттегляне на жалбата, съдът намира същата за процесуално недопустима. В съответствие с чл. 155, ал. 3 от АПК жалбоподателят е изразил волеизявление, с което оттегля изцяло оспорването срещу Заповед № РД-01-883/04.10.2007 година. По изложените съображения е налице надлежно оттегляне на оспорването, поради което жалбата се явява процесуално недопустима, същата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото - прекратено.Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК Административен съд - гр. Бургас, ХІІ състав- ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Г.П. *** срещу Заповед № РД-01-883 от 04.10.2007 година на кмета на община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 902/2008 година по описа на Административен съд - гр. Бургас.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок за неприсъстващите страни от получаване на съобщението.

 
135 Административно дело No 903/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Ц.Д. ДНСК СОФИЯ   Решение от 12.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ц.Д. *** срещу Заповед № РД-14-189 от 19.03.2008г. на Заместник началника на ДНСК София.
ОСЪЖДА Е.Ц.Д. ***, да заплати в полза на ДНСК гр.София, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
136 Административно дело No 904/2008, IX състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Е.М.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Определение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 29.09.2008 год. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.М.Ч. *** против мълчалив отказ на директор на Областна дирекция "Земеделие и гори" - гр.Бургас за отстраняване на явна фактическа грешка и частично преработване на КВС в с.Ливада, общ.Камено за имоти № 034009 и № 034175.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 904/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
137 Административно дело No 910/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПАРАДАЙЗ БИЙЧ ЕАД ДНСК СОФИЯ   Определение от 08.09.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждането на заместник началника на ДНСК за допускане на предварително изпълнение на Заповед № РД-14-448/26.05.2008 г. на заместник началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж, наименован "Амфитеатър", изпълнен от "Парадайз бийч" ЕАД на територията на морски плаж "Робинзон", местност "Варницата", гр. Свети Влас, община Несебър.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
138 Административно дело No 915/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.Д.,
Д.И.Д.,
К.И.Д.А.
ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 15.09.2008 год. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Д.С., Д.И.Д. и К.И.Д.,*** против мълчалив отказ на кмет на община Поморие да се произнесе по заявление вх. № 94-И-40/21.04.2008 год. за попълване на кадастрален план.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 915/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.
ОСЪЖДА И.Д.С., Д.И.Д. и К.И.Д.,*** да заплатят на Щ.Т.М. сумата от 400 лева разноски по делото.
Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 916/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЛЕЯСТОМ ЕООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ НАЧАЛНИК РПУ КАРНОБАТ   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127/13.05.2008г., постановено по НАХД № 15/2008г. по описа на Карнобатски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1653/ 02.01.2008г., издадено от началника на РПУ - гр.Карнобат.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
140 Административно дело (К) No 918/2008, XII състав Касационни производства М.Т.Б. ОСЗ ЦАРЕВО   Решение от 10.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 227/10.04.2008 г. на Царевския районен съд по адм. дело № 112/2007 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
141 Административно дело No 919/2008, IV състав Дела по КСО и ЗСП З.Н.С. ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 08.10.2008г.
Отхвърля жалбата на З.Н.С. против Решение № 32/ 21.05.2008г., издадено от Директора на РУ "СО" гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
142 Административно дело No 923/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КУУЛ ПЛЕЙС ООД ВАСИЛ БОРИСОВ СОТИРОВ УПРАВИТЕЛ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Куул плейс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Гладстон" № 114, представлявано от управителя Васил Борисов Сотиров, против откази на териториалния директор на ТД "Зора" при община Бургас по подадени от "Куул плейс" ООД заявления с вх. № 26-00-795, № 26-00-796 и № 26-00-797 от 13.05.2008г. за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми търговски обекти по схемата по чл.56, ал.2 от ЗУТ, попадащи на територията на морски плаж "Бургас - Централен", община Бургас, а именно: обект №1 - коктейл-бар "Куба Бар" за търговия с кафе и безалкохолни напитки за периода 1.06.2008г. - 1.06.2011г., обект № 2 - бистро "Есперанца" за търговия с кафе и безалкохолни напитки за периода 1.06.2008г. - 1.06.2011г., и обект № 3 - коктейл-бар "Хавана Клуб" за търговия с кафе и безалкохолни напитки за периода 1.06.2008г. - 1.06.2011г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
143 Административно дело No 927/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ БУРГАС МИШО ЖЕКОВ ОБЩИНА РУЕН   Решение от 15.09.2008г., в законна сила от 15.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 257/09.05.2008 год. на кмета на община Руен, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и план за регулация и застрояване, в териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 000010, с площ 0,491 кв.м., находящ се в местността "Бузалъкада" по КВС на землище с.Рудина с ЕКАТТЕ 63166, общ.Руен, обл.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
Решението не подлежи на обжалване.

 
144 Административно дело No 929/2008, V състав Други административни дела Б.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 23.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.К. ***, против отказ на кмета на община Бургас, постановен с решение № 1201/12.05.2008г., с което е оставено без разглеждане по същество подаденото от жалбоподателката искане с вх. № 94-Г-227/30.04.2008г. за прекратяване на отчуждителното производство относно недвижим имот, представляващ 1/2 ид.ч. от 360,25 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІV-148, в бивш кв.8 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, целият с площ от 1 441 кв.м.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 930/2008, XIV състав Наказателни касационни производства АСТАЛ ЕООД АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/13.03.2008 г. по НАХД № 392/2007 г. на Районен съд - гр.Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 7981/17.10.2007 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, с което за нарушение на чл.87, ал.2 от Закона за туризма, за извършено нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ на "А." ЕООВ - гр.Св.Влас е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 932/2008, XIII състав Наказателни касационни производства С.Г.К. НАЧАЛНИК РПУ КАРНОБАТ   Решение от 10.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 115/23.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/2008 год. на Районен съд - Карнобат, В ЧАСТТА относно потвърждаване на наказателно постановление № 122/19.02.2008 год. на Началник РПУ - Карнобат, с което на С.Г.К. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 10 лв.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 115/23.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/2008 год. на Районен съд - Карнобат, В ЧАСТТА относно потвърждаване на наказателно постановление № 122/19.02.2008 год. на Началник РПУ - Карнобат, с което на С.Г.К. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца
Решението е окончателно.

 
147 Административно дело No 936/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ   Определение от 05.11.2008г.
На осн.чл.159 т.8 във вр. с чл.155/1/АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Сироко"ЕООД против Заповед № РД-14-251/09.04.2008г. на Зам.началник на ДНСК- София, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 936/2008г. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
148 Административно дело No 940/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АМ ПРОДАКШЪНС ЕООД МЪГЪРДИЧ САРКИСЯН ДНСК СОФИЯ   Определение от 05.09.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от " АМ ПРОДАКШЪНС" ЕООД гр.Бургас, представлявано от Мъгърдич Саркисян против Заповед № РД- 14- 255/ 09.04.2008г., издадена от Зам. Началника на ДНСК гр. София за премахване на незаконен строеж "Дискотека- Кораба",изпълнен на територията на морски плаж "Ахтопол", гр. Ахтопол, Община Царево.
Прекратява производството по адм. дело № 940 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя. 
149 Административно дело No 944/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ   Определение от 06.11.2008г.
На основание чл.159 т.8 , във вр. с чл.155/1/АПК ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Сироко"ЕООД против Заповед № РД-14-261/09.04.2008г. на Зам.началник на ДНСК- София, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА адм.дело № 944/08г.Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
150 Административно дело No 947/2008, VII състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС К.А.Г.,
Т.Р.Г.
НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 18.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Т.Р.Г. ***, к/с "Братя Миладинови", бл.56, вх.А, ет.8 чрез адвокат Красимир Кацарски от БАК против отказ на началник сектор "ПП" при ОДП - гр.Бургас да предаде свидетелство за управление на МПС, обективиран в писмо № РК-4184/19.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.А.Г. ***, к/с "Братя Миладинови", бл.56, вх.А, ет.8 чрез адвокат Красимир Кацарски от БАК против отказ на началник сектор "ПП" при ОДП - гр.Бургас да предаде свидетелство за управление на МПС, обективиран в писмо № РК-4184/19.05.2008г.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В прекратителната част решението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
151 Административно дело No 948/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ПЕГАС ЛИМИТИД ООД, ПРЕДСТ. ОТ ГЕОРГИ Д. ИВАНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Пегас лимитид" ООД - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Паисий" № 6, представлявано от управителя Георги Димитров Иванов, против ревизионен акт № 0200297/09.05.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-313/04.07.2007г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Пегас лимитид" ООД за данъчния период 1.12.2006г.-31.12.2006г. е доначислен ДДС в размер на 7 437,20 лв. и лихви за забава в размер на 178,83 лв.
ОСЪЖДА "Пегас лимитид" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Паисий" № 6, представлявано от управителя Георги Димитров Иванов, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 445 /четиристотин четиридесет и пет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
152 Административно дело No 949/2008, X състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС П.К.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РПУ СОЗОПОЛ - ВАСИЛ К.ДИМОВ   Решение от 28.10.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждане рег.№ 2775 от 11.06.2008г. на полицейски инспектор при РПУ гр.Созопол.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
153 Административно дело No 952/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ПОЛИДЕС АТАНАС ХАДЖИЕВ РДНСК БУРГАС   Решение от 24.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Полидес - Атанас Хаджиев" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл.1Б, вх.14, ет.2 /5/, представляван от Атанас Коев Хаджиев, против Заповед № ДК-02-БС 64/19.05.2008 год. на Началник на РДНСК Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ЕТ "Полидес - Атанас Хаджиев" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл.1Б, вх.14, ет.2 /5/, представляван от Атанас Коев Хаджиев да заплати на община Бургас сумата от 80 лева разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 953/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ФОРМОЗО ДИМИТЪР КЮМУРДЖИЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 10.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 486 от 19.05.2008 г., постановено по нахд № 970/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОСЪЖДА ЕТ "Формозо-Димитър Кюмурджиев", със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. "Пирин" № 4, БУЛСТАТ 812021063Е да заплати по сметка на Административен съд - гр. Бургас 25 (двадесет и пет) лева - държавна такса за образуване на касационното производство и 5 (пет) лева - държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
155 Административно дело No 958/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ,
КА ТРЕЙД ЕООД КАТЕРИНА ПЕТРОВА
ДНСК СОФИЯ   Решение от 21.11.2008г.
ОБЯВЯВА Заповед № РД-14-263/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж наименован "Кораба", изпълнен на територията на морски плаж "Южен" гр.Несебър, за НИЩОЖНА.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Сироко" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Драгоман, ул."Георги Димитров" № 3 против Заповед № РД-14-263/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, поради липса на правен интерес.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 958/08 год. на Административен съд - Бургас, В ЧАСТТА относно оспорването на "Сироко" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Драгоман, ул."Георги Димитров" № 3 против Заповед № РД-14-263/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в прекратителната му част с характер на определение може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 961/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС И.Я.Я.   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66 от 07.05.2008г., постановено по НАХД № 389/2007г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 129/07.11.2007г., издадено от директора на РИОСВ - Бургас и наложеното на И.Я.Я. *** административно наказание "глоба" в размер на 1500 лева
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
157 Административно дело No 964/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ   Определение от 07.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 964/2008 година по описа на Административен съд - гр.Бургас.ОСТАВЯ без разглеждане Заповед № РД-09-55/20.06.2008г. на областен управител на област Бургас. Копие от определението да се изпрати на неприсъствалите страни. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7- дневен срок считано от съдебно заседание за присъстващите, а за неприсъствалите страни от момента на уведомяването им.

 
158 Административно дело No 966/2008, VIII състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Л.К.А. ИНСПЕКТОР ВТОРО РПУ - ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ,
ОДП БУРГАС
  Решение от 25.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.К.А. ***, със съдебен адрес- гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №5, вх."А", ет.1, ап.1- адв. С.К. против Заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа с рег. № з-110 от 07.11. 2007 година на инспектор при Второ РПУ на МВР- Бургас, издадена на основание чл. 63, ал.1, т.1 от ЗМВР, като неоснователна.
ОСЪЖДА Л.К.А. *** ДА ЗАПЛАТИ на ОДП - Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 / осемдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 968/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.В. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 610/28.05.2008 година по НАХД № 1284/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 969/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Б.Б.Б. ДИРЕКТОР РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 576/22.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 1018/08 год. по описа на Районен съд - Бургас, с което е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 02-001903/06.03.2008 год., издадено от Директор на РД "Автомобилна администрация" - Бургас.
Решението е окончателно.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 970/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ КРИС РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 591 от 30.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1226 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9492-О-0074580 от 29.02.2008г. на Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 971/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ОДП СЕКТОР ПП КАТ БУРГАС Р.Й.И.   Решение от 10.10.2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
163 Административно наказателно дело (К) No 972/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 464/21.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 770/08 год. по описа на Районен съд - Бургас, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1916/07.12.2007 год., издадено от Началник сектор ПП-КАТ при ОДП - Бургас, с което на Д.Д.М. ***, к-с "Лазур", бл.5, вх.4, ет.2, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението е окончателно.


 
164 Административно наказателно дело (К) No 973/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС ЕТ СИЛ-НИ -НИКОЛАЙ ТРЪНКОВ   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 558/21.05.2008 година по НАХД № 1118/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.


 
165 Административно наказателно дело (К) No 976/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.Х.М. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО АЙТОС   Определение от 10.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 123 от 25.04.2008 г. постановено по нахд № 58/2008 г. по описа на Районен съд-гр. Айтос.
ОСЪЖДА А.Х.М. ***, обл. Бургас, ЕГН ********** да заплати по сметка на Административен съд - гр. Бургас 5 (пет) лева - държавна такса за образуване на касационното производство и 5 (пет) лева - държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 977/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕТ ГИЦДЕНТ 36 ДИМИТЪР ГЕРГИЦОВ   Решение от 10.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 34/28.03.2008 год. на Районен съд Айтос, постановено по НАХ дело № 273/07 год. по описа на същия съд, като вместо него постановява
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 62/22.08.2007 год. на Председателя на държавната комисия по хазарта, с което на ЕТ "Гицдент-36-Димитър Гергицов" - гр.Айтос, ул."Ради Боруков" № 8, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.
Решението е окончателно.


 
167 Административно наказателно дело (К) No 978/2008, XIV състав Наказателни касационни производства А.Т.К. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 558/23.05.2008 г., постановено по НАХД № 1103/2007 година на Районен съд - гр.Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-61/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на А. Т. К., в качеството й на домакин на заведение за хранене - Работнически стол "Ропотамо" - гр.Бургас, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.43, ал.1 от Закона за храните.
Решението не подлежи на обжалване.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 979/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПИБ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ПРОДЖЕКТ 1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 10.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 497/22.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 919/08 год. по описа на Районен съд - Бургас, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4723-0-0041429/13.08.2007 год. на Директор на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - Бургас, с което на "Пиб реал естейт проджект 1" ЕООД - гр. Бургас, кв."Сарафово", ул."Септемврийска" № 28, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението е окончателно.

 
169 Административно дело No 980/2008, IV състав Други административни дела ЕТ ДИАНА 98 ДИМЧО ТЕНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО   Определение от 02.09.2008г.
На основание чл.160, ал.1 във вр. чл.159 т.1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 980/2008 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Димчо Желев Тенев в качеството му на управител на ЕТ "Диана - 98 - Димчо Тенев" - гр.Камено, против заповед № 201/28.05.2008 година, издадена от Зам.-кмета на Община Малко Търново.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.
 
170 Административно дело No 982/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ ВЕЕР 1 ЕООД РУМЕН ТОДОРОВ КУЗМАНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 08.10.2008г.
СЪЕДИНЯВА за общо разглеждане и решаване адм. дело № 982/2008г. и адм.дело № 784/2008г., като в бъдеще производството да се движи под адм. дело 784/2008г.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 982/2008г. по описа на Административен съд гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
171 Административно дело No 984/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТЕФАНОВ СТЕФАН БЛАГОЕВ СТЕФАНОВ РДНСК БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
Отменя Заповед № 70/11.06.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 224 ал.7 ЗУТ е спряно изпълнението на всички строителни и монтажни работи на незаконен строеж : "Семеен хотел", намиращ се в УПИ ІІ кв. 34 по плана на с. Лозенец, общ. Царево. Забранен е достъпа до строежа и е наредено прекъсване на ел. захранване и водоподаване.
Осъжда РДНСК гр. Бургас да заплати на ЕТ" СТЕФАНОВ- СТЕФАН БЛАГОЕВ СТЕФАНОВ" гр. София, представляван от Стефан Благоев Стефанов сума в размер на 910лв., представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
172 Административно дело No 988/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №35/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 450,11 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
173 Административно дело No 989/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №34/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 218,26 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
174 Административно дело No 990/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №33/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 2635,64 лв. представляващи ДДС и акци; в размер на 255,17 лв.ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
175 Административно дело No 991/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №32/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 46 100,55 лв. представляващи ДДС и акциз в размер на 5 812 ,04 лв. ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
176 Административно дело No 992/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №31/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 9 197, 32 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
177 Административно дело No 993/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №30/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 3 507,93 лм. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
178 Административно наказателно дело (К) No 994/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ОДП СЕКТОР ПП КАТ БУРГАС М.К.М.   Решение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 543 от 28.05.2008г., постановено по НАХД № 1119/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 5036/ 17.04.2008г., издадено от началника на сектор ПП КАТ при ОДП - гр.Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 995/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ЛАЗУР СТАНИМИР ИВАНОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 557/19.05.2008 г., постановено по НАХД № 943/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03.4-1805/05.12.2007 г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.16а, ал.1 от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ "Л. - С. И." - гр.Бургас, представлявано от С. И. П. на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 996/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Х.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 91 от 19.03.2008г., постановено по н.а.х.д. № 414 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0000006273/16.11.2007г. издадено от Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Бургас
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 998/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ШАХИН 49 НАСКО СОКОЛОВ ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 21.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 189 от 02.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 420 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.ОСЪЖДА ЕТ"Шахин-49 - Наско Соколов" със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ж.к."Младост" бл.62, вх.А, ап.2, представлявано от Наско Мутафов Соколов да заплати по сметка на Административен съд гр.Бургас държавна такса в размер на 25 лв..
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
182 Административно дело No 1003/2008, IV състав Други административни дела К.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 02.09.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.
На основание чл.160, ал.1 във вр. с чл.159, т.1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1003/2008 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.Н. - Цанева против писмо № Ж-94-К-328/17.06.2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалата в съдебно заседание страна и в същия срок за неприсъствалата страна от датата на получаване на съобщението.
 
183 Административно дело No 1005/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ   Решение от 20.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Сироко" ЕООД, съд. рег. по ф.д. № 702/1999 год. на Софийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.Драгомен, ул."Георги Димитров" № 3, против Заповед № РД-14-239/09.04.2008 год. на Заместник-началник на ДНСК - София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
184 Административно дело No 1007/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ АД ТОМАС ЩАЙНБОРН ДНСК СОФИЯ   Определение от 13.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Балнеохотел Поморие" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, ул."Професор Стоянов" № 5, представлявано от изпълнителния директор Томас Щайнборн, против Заповед № РД-14-334/15.04.2008г. на зам. началника на ДНСК-гр.София за премахване на незаконен строеж "Масивна постройка - душове, съблекални и ЗОХ (№ 3, 5 Г по одобрена схема), изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж "Централен" в гр.Поморие.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1007/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
185 Административно дело No 1008/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП ЕРМА ЕООД СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕРМА" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Патриарх Евтимий" № 79, партер, против Решение № 33/16.06.2008 год. на Директор на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1721/20.05.2008 год. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 1013/2008, XIV състав Наказателни касационни производства С.Н.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 425/30.05.2008 година по НАХД № 748/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 1014/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Щ.С. ИА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС   Решение от 08.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 460 от 21.05.2008 година, постановено по административно - наказателно дело № 502 / 2008 година по описа на Районен съд -Бургас като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-001 от 14.01.2008 година, издадено от ръководител на териториално звено на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, издадено на основание чл. 91, ал.4 от ЗРА , за нарушение на чл.86 от ЗРА във връзка с чл.50, ал.1,2,3 от с.з., с което на И.Щ.С. ***, ул. "Илинденска" №15 е наложено административно наказание "глоба" в размер от 1000.00 / хиляда/ лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 1015/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ МАРИЕТА СИМЕОН ПЕТРОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 628/04.06.2008 г., постановено по НАХД № 1056/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03-51/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.20, ал.1, т.3 от Закона за храните и чл.51, ал.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ "М. - С. П." - м.с.Черно море, на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
189 Административно дело No 1017/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ДНСК СОФИЯ   Определение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 24.09.2008г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.11.2008г. от 14,20 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД - гр.София, район "Лозенец", бул."Джеймс Баучер" № 33-А, представлявано от управителя Георги Петров Велков, против заповед № РД-14-228/09.04.2008г. на зам. началника на ДНСК-гр.София за премахване на незаконен строеж "Техническа инфраструктура - ел. проводи, водопроводи и канали /попивни ями/ на поставяемите обекти по одобрена схема на морски плаж "Северен", гр.Бургас", изпълнен от неизвестен извършител.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1017/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
190 Административно дело No 1020/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ДНСК СОФИЯ   Определение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 24.09.2008г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.11.2008г. от 14,20 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД - гр.София, район "Лозенец", бул."Джеймс Баучер" № 33-А, представлявано от управителя Георги Петров Велков, против заповед № РД-14-265/09.04.2008г. на зам. началника на ДНСК-гр.София за премахване на незаконен строеж "Техническа инфраструктура - ел. проводи, водопроводи и канали /попивни ями/ на строежи на морски плаж "Централен", гр.Бургас", изпълнен от неизвестен извършител.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1020/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 1024/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ДОБИМАР МАРИЯ ЯНЕВА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 21.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 619 от 09.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1155 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
192 Административно наказателно дело (К) No 1025/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.С. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 565 от 12.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1075 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 1026/2008, XIII състав Наказателни касационни производства М.П.Г. ДНСК СОФИЯ   Решение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 158 от 30.05.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 28 по описа за 2008 г. на Районен съд - гр. Карнобат. ОТМЕНЯ определение № 47/02.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 28 по описа на Районен съд - гр. Карнобат.ВРЪЩА на М.П.Г. ***, представените от нея оригинали на конструктивни проекти. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
194 Административно дело No 1027/2008, VI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм МИНИСТЪРА НА РЕГ РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС   Определение от 15.09.2008г.
СЪЕДИНЯВА за общо разглеждане и решаване адм.дело № 1027/2008г. и адм. дело № 933/2008г., като в бъдеще производството да се движи под адм. дело № 933/2008т. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1027/2008г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
195 Административно дело No 1029/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЖАСМИН АГРО ЕООД ЯНКА ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 15.09.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за дерегистрация по ЗДДС № 02099080000813/18.03.2008 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РЗ-10-170/09.06.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
196 Административно наказателно дело (К) No 1035/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС СД АЛЕКСАНДЪР КРЪСТНИКОВИ АНТОАНЕТА КРЪСТНИКОВА   Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 648/11.06.2008 година по НАХД № 1104/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 1036/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ СЪНИ МД МИЛЕНА ДАЧЕВА ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 493 от 15.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1050 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
198 Административно дело No 1039/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ГЕРА ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ДНСК СОФИЯ   Определение от 24.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Гера - Лъчезар Иванов" - гр.София, ул."Резбарска", бл.179 Б, вх.Б, представлявано от Лъчезар Иванов, против Заповед № РД-14-258 от 9.04.2008г. на зам.началника на ДНСК - гр.София за премахване на незаконен строеж "Техническа инфраструктура - ел.проводи, водопроводи, канали /попивни ями/ за поставяемите обекти по одобрена схема на морски плаж "Свети Влас - централен", гр.Свети Влас,общ.Несебър.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1039/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
199 Административно дело No 1040/2008, XII състав Други административни дела М.Т.И. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 26.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № З-1214/04.04.2008 г. на директора на ОДП-гр. Бургас за прилагане на принудителната административна мярка по чл. 76, т. 3 от Закона за българските документи за самоличност на М.Т.И. ***.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
200 Административно дело No 1042/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КА ТРЕЙД ЕООД КАТЕРИНА ПЕТРОВА ДНСК СОФИЯ   Определение от 02.09.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 1042/2008 година по описа на Административен съд - Бургас към административно дело № 958/2008 година по описа на същия съд.ДАВА възможност на вещото лице да изготви назначената по делото съдебно-техническа експертиза.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1042/2008 година.Определението не подлежи на обжалване.

 
201 Административно дело No 1043/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ   Определение от 31.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "СИРОКО" ЕООД - гр. Драгоман, представлявано то Боян Георгиев Бонев - управител, със съдебен адрес гр.Бургас, ул."Георги Кирков" № 21, ет. 1 чрез представител по пълномощие адв. Вълчо Чолаков против Заповед № РД -14-234/09.04.2008 г. на зам. началника на ДНСК - София, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1043/2008 по описа на Административен съд гр.Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
202 Административно наказателно дело (К) No 1050/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Л.Р.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 154 от 12.05.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 82 / 2008 година по описа на Районен съд - Айтос.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 1056/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС ЕТ НИК 92 БОЖАНА ВЕЛКОВА   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647/ 09.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1051 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
204 Административно дело No 1058/2008, VI състав Дела от административен характер по ОДП С.К.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ БУРГАС   Определение от 27.10.2008г.
На осн. чл. 159, т.4 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1058/2008 по описа на Административен съд Бургас.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.М.,***, против уведомително писмо № 15211от 06.06.08 на директора на ОД"Полиция" гр. Бургас. Определението може да се обжалва в 7 дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.
 
205 Административно наказателно дело (К) No 1060/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Б.Н.Д. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР   Определение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение, постановено на 14.05.2008 година по НАХД № 117/2008 г. на Районен съд - гр.Несебър, с което е прекратено наказателното производство по НАХД № 117/2008 г. на Районен съд - гр.Несебър.
Определението не подлежи на обжалване.

 
206 Административно наказателно дело (К) No 1061/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КОНТИНЕНТ ЕООД НАТАЛИЯ КАРПИКОВА   Решение от 21.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 377 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 576 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
207 Административно наказателно дело (К) No 1062/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Т.Г.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 736 от 23.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1611 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, като правилно и законосъобразно.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
208 Административно наказателно дело (К) No 1063/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ЧАПАРА Д Д ХРИСТОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75от 12.05.2008г., постановено по НАХД № 402/2007г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 26277/ 26.10.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП и наложената на ЕТ "Чапара-Д-Димитър Христов" със седалище и адрес на управление в гр.Свети Власт, община Несебър, ул."Цар Симеон" № 11, представлявано от Димитър Христов Чапаров имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
209 Административно дело No 1073/2008, IX състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Г.Г.Б. НАЧАЛНИК ГПУ МАЛКО ТЪРНОВО   Решение от 08.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Б. *** против Заповед № 233/04.02.2008 год. на Началник ГПУ - Малко Търново, с която е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от 6 месеца, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
210 Административно дело No 1075/2008, X състав Други административни дела ЕТ ДИМЧО ДОБРЕВ ДИМЧО ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 28.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Димчо Добрев" с ЕИК: 102030317, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Фердинандова" № 96, представляван от Димчо Йорданов Добрев от гр.Бургас против Заповед № 1516 от 11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
211 Административно дело No 1078/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Г.Д.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИМОРСКО   Решение от 16.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.А. против Решение № 105/ 27.06.2008г., точка 2 на Общински съвет гр. Приморско, с което е отказано отпускане на еднократна помощ за отглеждане на новородено дете.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
212 Административно дело No 1079/2008, V състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Г.Д.А.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИМОРСКО
    Определение от 04.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.А.,***, против решение №782 от 28.01.2008г. и решение № 479 от 21.03.2006г. на Общински съвет - Приморско, с които са одобрени критерии и регламент за изплащане на сума за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на община Приморско.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1079/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
213 Административно дело No 1081/2008, IV състав Други административни дела ЕТ ДЯКОН 5 ГАНКА ИЛИЕВА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 30.10.2008г.
Отменя Заповед № 1461/10.06.2008г. на Зам.Кмета на община Бургас, с която на осн. чл. 196 ал.5 ЗУТ , е разпоредено премахване на временен обект- павилион- обущарски услуги, намиращ се в гр. Бургас, ул. "Левски", южно от сградата на блок на ДЗИ.
Връща преписката на Зам.Кмета на Община Бургас за изпълнение на указанията по прилагане на закона
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
214 Административно дело No 1084/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЩИНА БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СРЕДЕЦ   Определение от 05.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1084/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 1087/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО СРЕДЕЦ   Решение от 07.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 40/23.05.2008 год., постановено по НАХД № 19/08 год. на Районен съд - Средец.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37/19.02.2008 год. на Директора на Държавно лесничейство - гр.Средец.

Решението е окончателно.


 
216 Административно дело No 1088/2008, IX състав Други административни дела В.М.Т. ОДП БУРГАС   Определение от 01.09.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.М.Т. *** , против Заповед № З-2096/09.06.2008г. на Директор на ОДП-Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
217 Административно дело No 1090/2008, VIII състав Други административни дела ЕЛЕНИТЕ АД ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОМОВА ДНСК СОФИЯ   Определение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Елените"АД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ Освободител" №42, с ЕИК по Булстат 812117581, представлявано от Петър Рангелов Спасов против Заповед № РД-14-230 от 09.04.2008 година на Заместник - началника на ДНСК- София.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1090 по описа на Административен съд- Бургас за 2008 година, поради отказ от жалбата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
218 Административно дело No 1093/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЩИНА БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СРЕДЕЦ   Определение от 05.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1093/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 
219 Административно дело No 1102/2008, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Д.К.,
Ж.Д.И.
РДНСК БУРГАС   Определение от 23.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1102/2008г. по описа на Административен съд - град Бургас, поради оттегляне на исковете.
ВРЪЩА исковата молба и приложенията към нея на К.Д.К. и Ж.Д. Тонева - И.,***, против Регионална дирекция за национален строителен контрол-Бургас, с правно основание чл.1, ал.1 и ал.2 от ЗОДОВ, с цена на иска 15 000 лв.
ОСЪЖДА К.Д.К.,***, да заплати по сметка на Административен съд-гр.Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева. В противен случай да се издаде изпълнителен лист.
ОСЪЖДА Ж.Д. Тонева - И.,***, да заплати по сметка на Административен съд-гр.Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева. В противен случай да се издаде изпълнителен лист.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
220 Административно дело No 1106/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.С.Ч. РДНСК БУРГАС   Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х. мСтефанов Ч. със съдебен адрес за призоваване в гр.Бургас, ул. Генерал Гурко № 7А, ет.5, офис № 13 против заповед № 21/26.05.2008г. издадена от началника на РДНСК Бургас, с която е оставено в сила разрешение за строеж № П-1/02.01.2008г. , издадено от главен експерт "АС" в ТД "Приморие" за обект, представляващ масивна плътна ограда с височина 2,20 метра в УПИ ХV-1036,, кв.135А по плана на ЦГЧ с административен адрес: гр.Бургас, ул.Цар Симеон І №83. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
221 Административно наказателно дело (К) No 1109/2008, XIII състав Наказателни касационни производства БТД ГЛОБАЛ ТУРС АД ПЕТКО МИКОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74 от 13.05.2008г., постановено по НАХД № 405/2007г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 8088/ 30.10.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП и наложената на БТД "Глобал турс" АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. "Одрин" № 15, представлявано то Петко Василев Миков имуществена санкция в размер на 500 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
222 Административно наказателно дело (К) No 1110/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДЕЧИ СА АД АНДРЕЙ АНДРЕЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 69/12.05.2008 г., постановено по НАХД № 383/2007 г. на Районен съд - гр.Несебър и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7987/17.10.2007 г. на Директора на КЗП-РД - гр.Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма на "ДЕЧИ-СА" ООД е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ, за това, че извършва туристическа дейност - хотелиерство, в некатегоризиран туристически обект - хотел "Оазис" в КК "Слънчев бряг - Изток".
Решението не подлежи на обжалване.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 1111/2008, XIV състав Наказателни касационни производства БТД ГЛОБАЛ ТУРС ПЕТКО МИКОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 73 от 13.05.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 404/ 2008 година по описа на Районен съд - Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
224 Административно дело No 1112/2008, IX състав Други административни дела Д.Н.С. ОБЩИНА АЙТОС   Решение от 23.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.С. *** против Заповед № РД-08-435/16.07.2008 год. на кмет на община Айтос, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
225 Административно наказателно дело (К) No 1113/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 от 20.06.2008 г., постановено по нахд № 108/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
226 Административно наказателно дело (К) No 1114/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 06.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 239/25.06.2008 година по НАХД № 75/2008 година Районен съд - гр. Несебър.

Решението е окончателно.


 
227 Административно наказателно дело (К) No 1115/2008, XIII състав Наказателни касационни производства М.С.Ю. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 191/27.06.2008г., постановено по НАХД № 137/2008г. по описа на Районен съд - гр.Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 03-99/28.02.2008г., издадено от директора на РИОКОЗ - Бургас и наложената на ЕТ "Интеркомерс- М.Ю." със седалище и адрес на управление в с.Карагеоргиево, община Айтос, имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
228 Административно наказателно дело (К) No 1116/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.И.Й. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 621/10.06.2008 год., постановено по НАХ дело № 1276/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.
Решението е окончателно.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 1117/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС КОМПАС ЕООД СТОЯН ГАНЧЕВ   Решение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 701/13.06.2008 година по НАХД № 1292/2008 година Районен съд - гр. Бургас.
Вместо него постановява.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-140/04.03.2008 година на директора на РИОКОЗ - гр. Бургас.
Решението е окончателно.

 
230 Административно наказателно дело (К) No 1118/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС Н.С.П.   Решение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376/03.04.2008 г., постановено по НАХД № 560/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 1-ДНСК-24/06.02.2008 г. на Зам.-началника на ДНСК - гр.София. С наказателното постановление на Н.С.П. *** за нарушение по чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.234, ал.2 от ЗУТ е било наложено административно наказание глоба в размер на 20 000 лева.
 
231 Административно наказателно дело (К) No 1119/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Р.Н. РПУ СОЗОПОЛ   Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 340 от 30.04.2008 г., постановено по нахд № 3812/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
232 Административно дело No 1122/2008, VIII състав Други административни дела С.Н.П.,
З.Б.П.,
Н.С.Н.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 15.10.2008г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.П., З.Б.П. и Н.С.Н. ***, против Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж "жилищна страда № 117" от 06.06.2008 г. на Началник отдел "Строителен контрол въвеждане в експлоатация на незаконно строителство" при Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 1122 по описа на съда за 2008 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България, с частна жалба, в 7-дневен срок, считано от днес за присъстващите, а за отсъстващите страни - в 7-дневен срок от уведомяването.


 
233 Административно дело No 1128/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КОРТУКОВ ПЕНЮ СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"КОРТУКОВ-ПЕНЮ СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ", гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" бл.436, вх.3, ет.2, представлявано от Пеню Стойчев Петков против Заповед № 1512/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
234 Административно дело (К) No 1129/2008, X състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС И.Н.Б.   Решение от 04.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 776/30.05.2008 г. , постановено по гр.д. № 247/2006 г. по описа на БРС. ВРЪЩА делото на БРС, за ново разглеждаоне от друг състав на съда, за извършване на указаните действия. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
235 Административно наказателно дело (К) No 1130/2008, XIII състав Наказателни касационни производства БАЛКАНТЕКС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС   Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 440/25.06.2008 год., постановено по НАХ дело № 3592/07 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно

 
236 Административно наказателно дело (К) No 1131/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЧЕРНО МОРЕ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 742 от 24.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1223 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
237 Административно дело No 1132/2008, VII състав Други административни дела В.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата В.А.Г..
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и изпраща жалбата за разглеждане като такава за допълване на решение № 218/17.03.2008г. на Административен съд гр.Бургас, Десети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 
238 Административно дело No 1137/2008, IX състав Други административни дела Д.И.К. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РПУ БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.К. ***, ул."Астория" № 15 против Заповед № 3-157/04.06.2008 год. на Началник Второ РПУ - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 1141/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА НЕСЕБЪР ДОЛОМИТ М ООД СТАМАТ СТАМАТОВ   Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 от 20.06.2008 г., постановено по нахд № 108/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
240 Административно наказателно дело (К) No 1142/2008, XIV състав Наказателни касационни производства И.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 814/08.07.2008 г., постановено по НАХД № 1613/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4190/20.03.2008 г. на Началник група в Сектор "ПП-КАТ" при ОДП - гр.Бургас, с което на Х. за нарушение по чл.21, ал.1 от Закон за движение по пътищата и на основание чл.182, ал.1, т.5 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за 2 месеца.
Решението не подлежи на обжалване.

 
241 Административно наказателно дело (К) No 1143/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Н.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 569 от 16.06.2008 година, постановено по административно - наказателно дело № 755 / 2008 година по описа на Районен съд -Бургас като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19003 от 28.12.2007 година на Началник група в сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас, с което, за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП, на В.Н.Д. *** са наложени административни наказания "глоба" в размер на 200.00 / двеста / лева и "лишаване от право да управлява МПС" за 2 / два / месеца.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
242 Административно наказателно дело (К) No 1144/2008, XIII състав Наказателни касационни производства К.И.Ж. ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО БУРГАС   Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 475/25.06.2008 год., постановено по НАХ дело № 642/08 год. по описа на Районен съд - Бургас, с което е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 71/23.10.2008 год., издадено от Директор на Държавно лесничейство - Бургас.

Решението е окончателно.

 
243 Административно дело No 1147/2008, V състав Други административни дела Д.И.Г.,
И.Д.Г.
РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"   Определение от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Д.И.Г. и И.Д.Г. против заповед № РД-171/10.07.2008 г. на Ректора на университет "Проф. д-р Асен Златаров", поради оттеглянето им.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1147/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на неявилите се страни, и в същия срок, считано от днес, за явилите се в днешно съдебно заседание страни.

 
244 Административно дело No 1150/2008, VI състав Други административни дела СИНИТЕ КАМЪНИ ТУРИСТ АД СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Определение от 03.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Сините камъни-турист" АД София против Заповед № 633/09.07.2008г. на кмета на Община Несебър, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да бъде обжалвано с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
245 Административно дело No 1151/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ХИПО АЛПЕ АДРИА ЛИЗИНГ ЕООД РДНСК БУРГАС   Определение от 27.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ХИПО АЛПЕ-АДРИЯ-ЛИЗИНГ" ЕООД, гр.София, бул."Васил Левски" № 15-17 с ЕИК по БУЛСТАТ 175075249, представлявано от Хорст Ебхарт - управител и Стефан Владов Младенов - прокурист против заповед № ДК-02-БС-58/30.04.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1151 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
246 Административно наказателно дело (К) No 1154/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС СЪН 2007 ЕООД   Решение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 152/20.06.2008 година по НАХД № 411/2007 година Районен съд - гр. Несебър.

Решението е окончателно.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 1156/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС Е.Ч.Б.   Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32 от 27.06.2008г., постановено по НАХД № 15/2008г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 37/10.04.2008г., издадено от директора на РИОСВ - Бургас и наложеното на Е.Ч.Б. *** административно наказание "глоба" в размер на 700 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
248 Административно дело No 1157/2008, IV състав Други административни дела БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД СОФИЯ,
СПЕЦ БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЕАД,
СПЕЦ БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЕАД
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 БУРГАС ЕООД   Определение от 05.11.2008г.
Отменя определението от 29.10.2008 г., с което е даден ход по същество.
Оставя без разглеждане жалби на "Български кардиологичен институт" АД гр. София, "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. София и "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. Бургас против Решение № 2/ 08.07.2008г. на Управителя на "ДКЦ ІІ- Бургас" ЕООД гр. Бургас, с което е прекратена конкурсна процедура за отдаване под наем на трети етаж от триетажна масивна сграда, находяща се на бул."Демокрация" №94, собственост на "ДКЦ ІІ- Бургас" ЕООД гр. Бургас.
Осъжда "Български кардиологичен институт" АД гр. София, "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. София и "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. Бургас, да заплатят на "ДКЦ ІІ- Бургас" ЕООД гр. Бургас направените по делото разноски в размер на 800 лева.
Прекратява производството по адм. дело № 1157/2008 г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 
249 Административно наказателно дело (К) No 1163/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 689 от 12.06.2008 г., постановено по нахд № 1269/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
250 Административно наказателно дело (К) No 1164/2008, XIV състав Наказателни касационни производства С.М.Д. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454/22.04.2008 г., постановено по НАХД № 869/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, което е потвърдено Наказателно постановление № 14/25.02.2008 г. на кмета на община Созопол.
Решението не подл ежи на обжалване.

 
251 Административно дело No 1165/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Н. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 05.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Н. срещу мълчалив отказ на кмета на община Поморие по искане вх. № 94-Г-56 от 27.06.2008 г. за издаване на разрешение по чл. 124, ал. 3 от ЗУТ за възлагане изработването на подробен устройствен план за поземлен имот № 9115, находящ се в землището на с. Александрово, община Поморие.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1165/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
252 Административно наказателно дело (К) No 1172/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 20.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 12/ 2008 година по описа на Районен съд - Поморие.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
253 Административно дело No 1174/2008, VIII състав Дела по КСО и ЗСП САРЧЕС ООД МАГЪРДИЧ САРКИС ГЮЛАЗЯН ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 18.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Сарчес"ООД със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, к.с "Изгрев", бл.15, вх.8, ет.1, представлявано от Магърдич Саркис Гюлазян с ЕИК по Булстат 102150601, вписано с решение по ф.д. №3714 по описа на Бургаски окръжен съд против Решение № 52 от 09.07.2008 година на Директора на Районно управление "Социално осигуряване"- Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 1831 от 13.06.2008 година на ръководителя по контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" - Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения ревизионен акт за начет вх. №053 от 26.05.2008 година на осигурителя "Сарчес"ООД - гр. Бургас общо в размер на 4159.17 лева, от които главница в размер на 3579.56 лева и лихва в размер на 579.61 лева, начислена до 26.05.2008 година, представляващи причинена щета на ДОО за неправимерно изтеглени парични обезщетения за временна неработоспособност, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и е оставено без уважение искането му за спиране изпълнението на разпореждане №1831 от 13.06.2008 година, на основание чл.117а от КСО, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България. 
254 Административно дело No 1176/2008, V състав Други административни дела С.Д.Б.,
Н.И.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 06.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Б. и Н.И.Б.,***, против решение № 1321/27.05.2008г. на кмета на община Бургас, с което са оставени без разглеждане по същество подадените от тях жалби - молба с вх. № 94-СС-292 от 19.12.2008г. и молби с вх. № 94-СС-292 от 22.02.2008г. и от 27.02.2008г., с искане за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, представляващ част - 98 кв.м. идеални части от бивш парцел VІ, в бивш квартал 392 по плана на ж.к."Лазур", ул."Перущица" № 39.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
255 Административно дело No 1182/2008, VI състав Дела от административен характер по ОДП Г.С.П. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Определение от 03.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.П. против Заповед № 2495/10.07.2008г. на директора на ОДП Бургас, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да бъде обжалвано с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
256 Административно дело No 1185/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛФРЕД НАЙТ ЕООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ,
В.В.Д.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 09.09.2008г., в законна сила от 02.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Алфред Х. Найт- България"ЕООД с ЕИК по Булстат 102016773 , със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Оборище" № 59, вх."А", ет.2, представлявано от управителя Йордан Г. Янев и на В.В. *** срещу Заповед № 2173 от 09. 11. 2007 год. на гл. архитект на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1185 / 2008 год. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
 
257 Административно наказателно дело (К) No 1190/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ВЕСИ ВАСИЛ БЛАГОЕВ ИВАНОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила решение №800 от 15.07.2008г. постановено по НАХД №1134 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
258 Административно наказателно дело (К) No 1191/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Д.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 21.11.2008г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 812 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 1592/2008г. на Бургаски районен съд, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 5160/26.03.2005г., издадено от началника на група в сектор ПП-КАТ и наложеното на Д.Д.М. *** административно наказание глоба в размер на 30 лева на основание чл.173, ал.3, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.6, т.1, предл.4 от ЗДвП.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно наказателно административен характер дело № 1191/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас в тази част.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 812 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 1592/2008г. на Бургаски районен съд, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 5160/26.03.2005г., издадено от началника на група в сектор ПП-КАТ и наложеното на Д.Д.М. *** административно наказание глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103, предл.2 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
259 Административно дело No 1192/2008, V състав Дела от административен характер по ОДП Ю.А.Ш. ВНД ДИРЕКТОР НА ОД МВР БУРГАС   Решение от 24.11.2008г.
ОТМЕНЯ отказа на ВНД директор на ОД "МВР" - Бургас, да издаде паспорт на малолетното дете С. Д. Н..
ИЗПРАЩА административната преписка на ОД "МВР" - Бургас за произнасяне по молбата на Ю.А.Ш. ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетната й дъщеря С. Д. Н., относно издаване на паспорт на малолетното й дете, при съобразяване с дадените указания в решението.
ОСЪЖДА Областна дирекция на "МВР" - Бургас да заплати от бюджета си на Ю.А.Ш. ***, съдебни разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
260 Административно наказателно дело (К) No 1195/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение №783 от 10.07.2008г. постановено по НАХД №1603 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.


 
261 Административно дело No 1198/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП В.З.С. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Решение от 20.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.З.С. *** против Решение № 63/22.07.2008 год. на Директор на РУСО - Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 4282/12.06.2008 год. на ръководителя на осигуряването за безработица в РУСО - Бургас, с което е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
262 Административно дело No 1199/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КАЛИНКА КАЛИНКА ЦВЕТКОВА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 17.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Калинка- Калинка Цветкова "гр. Бургас, представляван от Калинка Стайкова Цвяткова против Заповед № 1891/ 11.07.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас,с която на осн. Чл. 57а ал.1 т.1 ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат преместваем обект:павилион за бръснарски услуги, на ул."Васил Левски", зад Апелативния съд с площ от 7,2 кв.м.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
263 Административно дело No 1206/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.К.С.,
М.С.С.С.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 05.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.С. и М.С.С.-С. срещу виза за проектиране на строителство от 19.11.2002 г. на главния архитект на община Созопол в УПИ VІ-139, кв. 15 по плана на с. Черноморец, община Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1206/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
264 Административно дело No 1207/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Д.Н.,
Я.Д.Т.,
С.Д.С.,
Б.Д.К.,
К.А.К.,
Ж.А.П.,
П.А.К.,
Р.П.Д.,
Д.П.Т.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 16.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната от Д.П.Т. жалба против заповед №Z- 564/07.05.2008г., издадена от кмета на Община Созопол.ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
265 Административно дело No 1208/2008, IV състав Други административни дела С.Д.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Определение от 17.11.2008г.
Отменя определение от 29.10.2008г., с което е даден ход по същество.
Оставя без разглеждане жалба от З.Г.С., в качеството и на пълномощник на С.Д.Л. против мълчалив отказ на Началника на Общинска служба по земеделие и гори гр. Бургас за издаване на удостоверение по чл.42 от АПК.
Прекратява производството по адм. дело № 1208 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.


 
266 Административно наказателно дело (К) No 1212/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КА ЕМ ООД ХРИСТО МАДЖУНОВ   Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34 от 27. 05. 2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 315 / 2008 година по описа на Районен съд - Царево.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
267 Административно наказателно дело (К) No 1213/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД БУРГАС КА ЕМ ООД ХРИСТО МАДЖУНОВ   Решение от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32 от 27.05.2008г., постановено по НАХД № 313/2008г. по описа на Районен съд - гр.Царево, с което е отменено наказателно постановление № 25900/ 11.12.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП и наложената на "КА ЕМ-Варна" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул."Генерал Колев" № 74А, представлявано от Христо Григоров Маджунов имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
268 Административно наказателно дело (К) No 1214/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС КРАШ 2000 ООД   Решение от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/25.06.2008 г., постановено по НАХД № 330/2008 г. на Районен съд - гр.Царево, с което е отменено Наказателно постановление № 44-ДНСК-1079/28.12.2007 г. на зам.-началника на ДНСК - гр. София,.
Решението не подлежи на обжалване.

 
269 Административно наказателно дело (К) No 1215/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КА ЕМ ООД ХРИСТО МАДЖУНОВ   Решение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение №33 от 27.05.2008г. постановено по НАХД №317/2008г. на Царевски районен съд и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №25903/11.12.2007г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на "КА ЕМ - Варна" ООД, гр.Варна, ул."Ген.Колев" №74а представлявано от Христо Григоров Маджунов за нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ, на основание чл.72 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
270 Административно наказателно дело (К) No 1217/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РПУ НЕСЕБЪР И.Т.Т.   Решение от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317/22.07.2008 г., постановено по НАХД № 291/2007 г. на Районен съд - гр. Несебър, с което отменено Наказателно постановление № 2519/30.07.2007 г. на началника на РПУ - гр. Несебър.
Решението не подл ежи на обжалване.

 
271 Административно наказателно дело (К) No 1218/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РПУ НЕСЕБЪР Й.Д.Й.   Решение от 17.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 263 от 25.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 89 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
272 Административно дело No 1224/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ХИМТЕКС МАНОЛ ЗАГОРЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 18.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Манол Панайотов Загорчев, в качеството му на ЕТ "Химтех-Манол Загорчев" - гр.Бургас, к-с "Възраждане", бл.2, вх.А, ап.18 против Ревизионен акт № 02-00-800269/07.05.2008 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РД-10-185/08.07.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта, относно определените задължения за ДДС и данък по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Манол Панайотов Загорчев от гр.Бургас, к-с "Възраждане", бл.2, вх.А, ап.18 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 452 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
273 Административно дело No 1227/2008, X състав Други административни дела СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИ ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР   Определение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ БУРГАС" ЕАД гр.Бургас, бул."Мария Луйза" № 27, представлявано от изпълнителния директор проф.Младен Григоров, "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ" ЕАД, гр.София, район Изгрев, бул."Г.М.Димитров" представлявано от изпълнителния директор проф.Младен Григоров и "БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ" АД, гр.София, район Изгрев, бул."Г.М.Димитров" срещу решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсна комисия, с което са отстранени от участие в конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим имот собственост на "ДКЦ ІІ - Бургас" ЕООД, открита с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на дружеството и се предлага на управителя на "ДКЦ ІІ - Бургас" ЕООД да прекрати процедурата.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1227 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
274 Административно дело No 1228/2008, IX състав Дела от административен характер по КСО ЕСТЕЛЛА ЕООД МИТКА ПЕНКОВА ГЕОРГИЕВА УПРАВИТЕЛ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Решение от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Естелла" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" бл.131, вх.Б, ет.3, ап.23, против Решение № 60/21.07.2008 год. на Директор на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1830/13.06.2008 год. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
275 Административно дело No 1231/2008, VIII състав Дела от административен характер по КСО ЕСТЕЛЛА 2005 ООД МИТКА ПЕНКОВА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Решение от 20.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Естелла-2005"ООД със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ж.к "Меден Рудник", бл.131, вх."Б", ет.3, ап.23, представлявано от Митка Пенкова Георгиева с ЕИК по Булстат 102947981, вписано с решение по ф.д. №3014 по описа на Бургаски окръжен съд за 2005 година против Решение № 59 от 21.07.2008 година на Директора на Районно управление "Социално осигуряване"- Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 1828 от 11.06.2008 година на ръководителя по контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" - Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения ревизионен акт за начет вх. №024 от 26.05.2008 година на осигурителя "Естелла 2005"ООД - гр. Бургас общо в размер на 5325.02 лева, от които главница в размер на 4159.32 лева и лихва в размер на 1165.70 лева, начислена до 26.05.2008 година, представляващи причинена щета на ДОО за неправомерно изтеглени парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода 04.2006 година до 02.2008 година, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

 
276 Административно дело No 1234/2008, XII състав Други административни дела ХОЛИДЕЙ МЕНИДЖМЪНТ ООД ТАНЬО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Определение от 09.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Холидей мениджмънт" ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Ангел Кънчев" № 3 срещу Заповед № 633/09.07.2008 г. на кмета на община Несебър за обявяване на класирането на кандидатите за възлагане на дейностите по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно и техническо поддържане на морските плажове в частта относно морски плаж "Обзор-Мотела", описан в АИДС № 579/12.01.2000 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1234/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
277 Административно дело No 1236/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 30.09.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Г.А. *** против Заповед № 229/05.04.04г. на Кмет на община Созопол, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТАВЯ производството по адм.дело № 1236/2008г. на Адм. съд - Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
278 Административно дело No 1238/2008, VI състав Други административни дела СПЕЦ БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЕАД ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР   Определение от 07.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1238/2008г. по описа на Административен съд Бургас. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1238/2008г. към адм. дело № 1227/2008г., двете по описа на Административен съд гр. Бургас за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсната комисия, назначена с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на "ДКЦ ІІ-Бургас"ЕООД гр.Бургас, по открита конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "ДКЦ ІІ-Бургас"ЕООД-гр. Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
279 Административно дело No 1239/2008, V състав Други административни дела БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД СОФИЯ ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 БУРГАС ЕООД   Определение от 23.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1239/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, пети състав.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1239/2008г. към адм. дело № 1227/2008г., двете по описа на Административен съд-гр.Бургас, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсната комисия, назначена с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на "ДКЦ ІІ-Бургас" ЕООД-гр.Бургас, по открита конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "ДКЦ ІІ-Бургас" ЕООД-гр.Бургас.
"Български кардиологичен институт" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, обл.София, общ.Столична, район Изгрев, бул."Г.М.Димитров" № 1, представлявано от изпълнителния директор Славейко Джамбазов, да бъде вписан в списъка на лицата за призоваване по адм. дело № 1227/2008г. като жалбоподател.
Определението не подлежи на обжалване.

 
280 Административно наказателно дело (К) No 1241/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Б.Н.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 816 от 08.07.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1636 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
281 Административно наказателно дело (К) No 1242/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Л.И.Б. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №306 от 01.07.2008г. на Районен съд гр.Бургас, постановено по НАХД № 3296/2007г. по опис на съда.
Определението не подлежи на обжалване и протест.

 
282 Административно дело No 1243/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КРИДО ООД ДАНИЕЛ СТРАТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 17.09.2008г., в законна сила от 01.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Кридо" ООД гр.Бургас,ул.Сан Стефано №48 против заповед №1370/29.5.2008 година на заместник кмета на община бургас за одобряване на изменението на ПУП -ПРЗ на ж.к."Меден рудник"-зона "Б" на град Бургас за кв.22.Прекратява производството по административно дело №1243 по описа за 2008 година на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмо дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
283 Административно дело No 1244/2008, X състав Дела от административен характер по ОДП М.Е.Ю. НАЧАЛНИКА НА РПУ КАРНОБАТ   Решение от 27.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. Ерджеб Ю. *** против Заповед № з-56 от 25.07.2008г. на Началника на РПУ - Карнобат.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
284 Административно дело No 1245/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм К.С.Т. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 12.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
на осн. чл. 159 т.5 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от К. С. Т. против Решение № 1939/ 17.07.2008г. на Кмета на Община Бургас, с което е оставено без разглеждане искане на Т. за възстновяване на собствеността върху 250 кв.м. ид.ч. от дворно място, находящо се в бивш парцел ХХVІІІ, в бивш кв. 385 па плана на к-с Лазур гр. Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 1245 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя. 
285 Административно наказателно дело (К) No 1250/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ВЪЛИ ТОДОРА КАПИНОВА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО   Решение от 22.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 31 от 10.07.2008г. на Районен съд-гр.Малко Търново, постановено по н.а.х.д. № 16 по описа на МтРС за 2008г. и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3 от 12.02.2008г., издадено от кмета на община Малко Търново, с което за нарушение на чл.46, ал.2 от Закона за туризма, на основание чл.72 от Закона за туризма на Тодора Николова Капинова, в качеството й на управител и собственик на ЕТ "Въли - Тодора Капинова", със седалище и адрес на управление: с. Звездец, Община Малко Търново, ул. "Илинденска" № 16, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
Решението е окончателно.

 
286 Административно наказателно дело (К) No 1251/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС В.А.Т.   Решение от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 18/2008г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 43/29.04.2008г., издадено от директора на РИОСВ - Бургас и наложеното на В.А.Т. *** административно наказание "глоба" в размер на 700 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
287 Административно наказателно дело (К) No 1252/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Ф.Х.О. РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 24.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 197/18.07.2008г., постановено по НАХД № 145/2008г. на Районен съд - гр.Айтос, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-153/14.03.2008г. на директора на РИОКОС - Бургас, с което на Ф.Х.О., ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните, на основание чл.42, ал.1 от същия закон е наложена "глоба" в размер на 1500 лева и за нарушение на чл.31, ал.1 от Закона за храните, на основание чл.47, ал.1 от същия закон е наложена "глоба" в размер на 250 лева, като незаконосъобразно.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
288 Административно дело No 1254/2008, VII състав Други административни дела МДЛ ЛИНА ЕООД ВАСИЛ МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Определение от 01.09.2008г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на МДЛ "Лина" ЕООД за спиране изпълнението на заповед № 361/01.08.2008г., издадена от кмета на Община Сунгурларе.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1254/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за молителя и от датата на уведомяването за ответника.
Препис от протокола за се изпрати на кмета на Община Сунгурларе.


 
289 Административно наказателно дело (К) No 1255/2008, XIV състав Наказателни касационни производства К.А.В. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 766/23.07.2008 г., постановено по НАХД № 756/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, което е потвърдено Наказателно постановление № 19433/02.01.2008 г., издадено от началник на група при Сектор "ПП-КАТ" при ОДП - гр. Бургас
Решението не подлежи на обжалване.

 
290 Административно наказателно дело (К) No 1256/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЧЕРНО МОРЕ ООД ИВАН КИРЯКОВ КУШЕЛИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС   Решение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 655 от 11.07.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1224/ 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
291 Административно наказателно дело (К) No 1257/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Е.А.Н. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 10.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Е.А.Н. ***, подадена чрез процесуалния представител адв. Пешка Чернокожева срещу разпореждане на Бургаския районен съд за издаване на изпълнителен лист в полза на държавата за сумата от 305 лв. от които 300 лв. глоба, наложена с Наказателно постановление № 03-1143/30.05.2006 г. на директора на РИОКОЗ-гр. Бургас и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнах дело номер 1257 по описа за 2008 година на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
292 Административно наказателно дело (К) No 1258/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 313/24.07.2008 г., постановено по НАХД № 74/2008 г. по опис на Районен съд - гр. Несебър, което е потвърдено Наказателно постановление № 1/11.02.2008 г., издадено от Кмета на Община Несебър.
Решението не подлежи на обжалване.

 
293 Административно наказателно дело (К) No 1259/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 17.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 258 от 24.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 58 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
294 Административно дело No 1260/2008, XI състав Дела по ЗОСОИ И.Г.К. МИНИСТЪРА НА РЕГ РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО   Определение от 06.10.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.К. с ЕГН ********** *** против заповед № РД-09-57/26.06.2008 година на областния управител на Бургаска област.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1260/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
295 Административно дело (К) No 1262/2008, X състав Касационни производства П.Г.Л. ОСЗГ СОЗОПОЛ   Определение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ Определение № 1395 от 24.06.2008 г. на Бургаски районен съд, с което е прекратено производството по гр.д. № 872/2008 г. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
 
296 Административно наказателно дело (К) No 1263/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС КОМПАС КП ООД КОСТА ИВАНОВ ПОПОВ   Решение от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 843/18.07.2008 г. по НАХД № 1819/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, е отменено Наказателно постановление № 02-00006354/15.04.2008 г. на директор на дирекция "Областна инспекция по труда" - гр.Бургас.
Решението не подлежи на обжалване

 
297 Административно наказателно дело (К) No 1265/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС ЕТ БВВ БОТЬО ЕВТИМОВ   Решение от 17.10.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение №578 от 22.05.2008г. постановено по НАХД №161 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
298 Административно наказателно дело (К) No 1266/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Н.С.К. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение №768 от 24.07.2008г. постановено по НАХД №1445 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
299 Административно наказателно дело (К) No 1267/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС К.Д.Г.   Решение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 865/ 16.07.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1918 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
300 Административно наказателно дело (К) No 1268/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ЖЕНИНА СЛАВИ ЖЕЧЕВ УЗУНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС   Решение от 06.11.2008г.
Оставя в сила решението
 
301 Административно дело No 1283/2008, VIII състав Дела от административен характер по ОДП Д.С.Д. НАЧАЛНИКА НА РПУ ПРИМОРСКО   Решение от 27.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3-23/22.04.2008 год. на Началник на РПУ - Приморско, с която е отнето издаденото в полза на Д.С.Д. ***, Разрешително обр.3, серия Ж, № 0225277/18.04.2007 год. за носене и употреба на късо бойно огнестрелно оръжие пистолет "Валтер - Р 22", като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
302 Административно дело No 1291/2008, IX състав Други административни дела МДЛ ЛИНА ЕООД ВАСИЛ МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Определение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Васил Милтиядов Костадинов в качеството му на управител на "МДЛ Лина" ЕООД гр.Поморие със седалище и адрес на управление гр.Поморие, ул."Граф Игнатиев" № 21 против заповед № 360/01.08.2008г. на кмета на Община Сунгурларе.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1291/2008г. по описа на административен съд гр.Бургас.
Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок считано от днес за жалбоподателя и в същия срок, считано от уведомяването за ответника.

 
303 Административно наказателно дело (К) No 1297/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС Т.М.Ж.   Решение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 257/24.07.2008 г., постановено по НАХД № 38/2008 г. по опис на Районен съд - гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № ОЗ-1551/26.11.2007 г., издадено от Директора на РИОКОЗ - гр. Бургас
Решението не подлежи на обжалване.

 
304 Административно наказателно дело (К) No 1299/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РПУ НЕСЕБЪР В.П.П.   Решение от 22.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 262 от 25.07.2008г. на Районен съд - гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 87 по описа за 2008г. на НРС.
Решението е окончателно.

 
305 Административно дело No 1300/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП Д.И.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС   Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 07-170/29.07.2008 год. на Директор на Дирекция "Социално подпомагане" - гр.Бургас, потвърдена с Решение № 12/12.08.2008 год. на Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - гр.Бургас, с която е отказано отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2008/2009 год. в полза на Д.И.П. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
306 Административно дело No 1302/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм В.С.С. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 09.09.2008г.
На осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от В.С.С. против Заповед № РД- 09- 70/ 17.07.2008г., издадена от Областен управител гр. Бургас за изземване на недвижим имот- частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 32,42 кв.м., състоящо се от една стая, с общи кухня и сервизни помещения, находящо се в сградата на ул. "Княз Ал. Батенберг" № 32, вх.1, ет.2 гр. Бургас, актувано с АДС № 2596/2002г..
Прекратява производството по адм. дело № 1302 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя. 
307 Административно дело No 1303/2008, VII състав Други административни дела УСМ БУРГАС АД ГЮРА СТОЯНОВ КУПЕНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 04.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "УСМ-Бургас" АД за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № РД-01-551/07.08.2008г, издадена от кмета на Община Царево. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от датата на уведомяване за неприсъствалите.
Препис от протокола да се изпрати на неявилите се страни.
 
308 Административно дело No 1304/2008, V състав Други административни дела Б.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ НЕСЕБЪР   Определение от 13.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1304/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - гр.Несебър.
Определението не подлежи на обжалване.
 
309 Административно дело No 1311/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Определение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от А.М.Г. *** против Решение № 25 от 05.06.2008г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по жалба вх.№ 94А-00-29/07.05.2008г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
310 Административно дело No 1318/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТОМАС ТУР БУРГАС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 08.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Томас Тур Бургас" ООД - гр. Бургас ("Томас - Тур" ЕООД - гр. Бургас) против ревизионен акт № 20800479/16.06.2008 година на орган по приходите при ТД -Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-228/06.08.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1318/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
311 Административно дело No 1321/2008, XII състав Други административни дела БУРГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Определение от 06.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Сдружение с обществено полезна дейност Бургаска асоциация за външна реклама със седалище гр. Бургас и адрес на управление ул. "Оборище" № 77 за спиране на действието на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - Бургас по т.7 от Протокол № 18/21.12.2004 г., доп. и изм. с Решение на Общински съвет - Бургас по т.3 от Протокол № 34/31.03.2006 г., отм. с Решение на Общински съвет - Бургас по т.45 от Протокол № 12/18.09.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с обществено полезна дейност Бургаска асоциация за външна реклама със седалище гр. Бургас и адрес на управление ул. "Оборище" № 77, вх. № 5574/26.08.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1321/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
312 Административно наказателно дело (К) No 1326/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЕКТОР ПП-КАТ БУРГАС И.Д.Г.   Решение от 22.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 786 от 17.07.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 237 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.
 
313 Административно дело No 1334/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Определение от 04.09.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 1334/2008г. към адм. дело № 1183/08г. по описа на Административен съд Бургас за съвместно разглеждане като делото ще продължи под № 1183/2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1334/08г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
314 Административно наказателно дело (К) No 1338/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС С.К.Ч.   Определение от 25.09.2008г.
Прекратява производството по КНАХ № 1338/2008 г. по описа на Адм.съд - Бургас на основание чл.214 ал.1 от АПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от с.з. за присъствалата страна и в същия срок за неприсъствалата - от деня на получаване на съобщението пред петчленен състав на Адм. съд - Бургас
 
315 Административно наказателно дело (К) No 1342/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА НЕСЕБЪР БУЛДЕНИ ООД ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ   Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 327 от 06.08.2008г. на Районен съд - гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 152 по описа за 2008г. на НРС.
Решението е окончателно.

 
316 Административно наказателно дело (К) No 1346/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Р.С.И. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО АЙТОС   Определение от 06.11.2008г.
ОСТАВЯ в сила Определение № 222, постановено на 18.07.2008 г. по НАХД № 188/2008 г. по описа на Айтоски районен съд, с което е прекратено производството по НАХД № 188/2008 г. по описа на Айтоски районен съд.
 
317 Административно дело No 1353/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №44/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 534лв.представляващи ДДС и акциз в размер на 121 лв.,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
318 Административно дело No 1354/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №40/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 5 272 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
319 Административно дело No 1355/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №38/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 610 лв.представляващи ДДС ,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
320 Административно дело No 1356/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №45/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 11 064 лв.представляващи ДДС ,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
321 Административно дело No 1357/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №43/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 16 357,74 лв.,представляващи ДДС и акциз в размер на 3 677,89 лв.ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
322 Административно дело No 1364/2008, V състав Други административни дела ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ МИЛЧО Л. ДОБРЕВ,
СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ И ПАРТИИ ЗАЩИТА,
М.Л.Д.,
Г.Д.А.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 04.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от М.Л.Д., в качеството му на упълномощен представител за област и община Бургас на политическа партия "Движение "Напред България"" - гр.София, от М.Л.Д., в качеството му на жител ***, от Г.Д.А., в качеството му на упълномощен представител на политическа партия "Съюз на патриотичните сили "Защита"" - гр.София, и от Г.Д.А., в качеството му на жител ***, против заповед № 2202/18.08.2008г. на кмета на община Бургас за премахване на рекламно-информационен елемент - тип "Мегаконструкция", едностранен, неосветен, с приблизителна площ 58 кв.м., поставен без разрешение на кръстовището на ул."Струга" и ул."Ст.Стамболов", гр.Бургас, върху общински терен.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1364/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
323 Административно наказателно дело (К) No 1382/2008, XIV състав Наказателни касационни производства СЪМЪР ТУРС ЕООД ДИМИТЪР ШОМИЛОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС
  Решение от 06.11.2008г.
Оставя в сила решението
 
324 Административно дело No 1384/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №39/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 343 лв.,представляващи ДДС ,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
325 Административно дело No 1385/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.11.2008г.
Отменя ППСПДВ №41/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 2 543 лв.,представляващи ДДС ,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
326 Административно наказателно дело (К) No 1391/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС БИЛДЕКС ЕООД НИКОЛАЙ НИКОЛОВ СТОИЛОВ   Решение от 07.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 25 от 28.07.2008г. на Районен съд - гр. Царево, постановено по н.а.х.д. № 316 по описа за 2008г. на ЦРС.
Решението е окончателно.

 
327 Административно наказателно дело (К) No 1393/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ МЕЛИСА СЮЛЕЙХАН ХАСАН ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 09.10.2008г.
На основание чл.215 т.3 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от ЕТ "Мелиса - Сюлейхан Хасан" със седалище и адрес на управление с. Везенково против решение № 221 от 29.07.2008 г. постановено по АХ дело № 57/2008 г. на Районен съд - Карнобат. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КНАХ дело № 1393/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на настоящия съд в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалите страни и в 7-дневен срок от датата на връчване на съобщението за неприсъствалите.
 
328 Административно дело No 1396/2008, IX състав Други административни дела БУТЕД АД КИРИЛ ХРИСТОВ СТАМБОЛИЕВ ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ МПДТР   Определение от 22.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Бутед" АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Цар Калоян" № 166 против действия на общинска администрация - Бургас по определяне на допълнителна такса битови отпадъци.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1396/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
329 Административно дело No 1403/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВИВАН ЕООД ИВАН МАНОЛОВ НИКОЛОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВИВАН" ЕООД, гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.61, вх.3, ет.12, представлявано от управителя Иван Манолов Николов против Заповед № 1824/04.07.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
330 Административно дело No 1404/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ВОЙН ГРУП СИГУРНОСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 31.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-10-252/21.08.2008г. , издадено от директора на дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП- гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на "Воин груп сигурност" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, ул."Петър Кърджиев" № 1, вх.1,ап.2, представлявано от управителя Иван Танев Ганев против Ревизионен акт № 020800575/25.06.2008г. издаден от Пламен Иванов Георгиев на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Бургас. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП -гр.Бургас за изпълнение на дадените в мотивната част на акта указания. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
331 Административно дело No 1406/2008, IX състав Други административни дела Ж.П.Д. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС   Определение от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ж.П.Д. против Заповед № 612/29.08.2008г. на Началника на затвора -Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1406/08г. по описа на Административен съд- Бургас.Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
332 Административно дело No 1408/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС ЕООД МАГДАЛЕНА КАРАСТОЯНОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Определение от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Обреден комплекс" ЕООД гр. Бургас, представлявано от Магдалена Карастоянова, против решение № 74/15.08.2008 г. на директора на РУ "СО" - Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 108/07.07.2008 г. на длъжностното лице от РУ "СО" Бургас, с което декларираната злополука с вх. № ТЗ-108/19.05.2008 г. станала с лицето Станислав Василев Ковачев е приета за трудова.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1408/08 г. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок пред Върховен административен съд на Р България в петчленен състав, считано от днес.

 
333 Административно наказателно дело (К) No 1409/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС ЕТ БЕЛИНА ЕКО ДОНКА ЯНЕВА   Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 802 от 08.07.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 1564 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.

 
334 Административно дело No 1418/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ БАЛЪКЧИЕВ И КО ЕООД ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БАЛЪКЧИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 10.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Балъкчиев и Ко" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Бъкстон" № 1, ет.7, ап.21, с ЕИК по БУЛСТАТ 112587987, представлявано от управителя Димитър Йорданов Балъкчиев срещу Решение № РД-10-205/21.07.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане жалба вх.№ 04-Б-Ж-175/11.07.2008г. срещу Ревизионен акт № 200-800102/10.06.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Сливен, като просрочена.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
335 Административно дело No 1422/2008, XI състав Други административни дела ЕТ ГАМА-АНТОАНЕТА ВДОВИЧИНА РЕКТОР НА УНИВЕРС. ПРОФ. Д Р АСЕН ЗЛАТАРОВ БУРГАС   Определение от 01.10.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от ЕТ "Гама - Антоанета Стоилова Вдовичина" - гр. Бургас рег. по ф.д. № 1071/1994 година на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Зорница" бл.34 вх."В" против заповед № РД-209/209/12.09.2008 година на ректора на университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1422/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд. 
336 Административно дело No 1430/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР МИТНИЦА БУРГАС   Определение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кумерио Мед" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, Промишлена зона, обл.София, представлявано от Никола Треан - член на съвета на директорите, против решение с изх. № 1035/11.06.2008г., решение с изх. № 1036/11.06.2008г., решение с изх. № 1050/12.06.2008г., решение с изх. № 1051/12.06.2008г., решение с изх. № 1052/12.06.2008г. и решение с изх. № 1053/12.06.2008г., издадени от началника на МП "Пристанище Център" при Митница - Бургас, потвърдени от началника на Митница - Бургас с решение № 4402-0514/04.08.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1430/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
337 Административно дело No 1442/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 04.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 2604-0053/25.07.2008 год. на Началник на Митница Бургас за отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител за риболовен кораб "28", собственост на СД "Динг-Павлови и сие" гр.Созопол, ул."Каваци" № 15, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА преписката на Началник на Митница Бургас за ново произнасяне по искането на СД "Динг-Павлови и сие" вх. № 2604-0053/23.06.2008 год., като се имат предвид задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на СД "Динг-Павлови и сие" гр.Созопол, ул."Каваци" № 15 сумата от 250 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
338 Административно дело No 1443/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 2604-0052/25.07.2008 год. на Началник на Митница Бургас за отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител за риболовен кораб "26", собственост на СД "Динг-Павлови и сие" гр.Созопол, ул."Каваци" № 15, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА преписката на Началник на Митница Бургас за ново произнасяне по искането на СД "Динг-Павлови и сие" вх. № 2604-0052/23.06.2008 год., като се имат предвид задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на СД "Динг-Павлови и сие" гр.Созопол, ул."Каваци" № 15 сумата от 250 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
339 Административно дело No 1444/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя Решение № 2604-0055/ 25.07.2008г. на Началника на Митница Бургас.
Връща преписката на Началника на Митница Бургас за изпълнение на указанията по прилагане на закона.
Осъжда Регионална митническа дирекция, гр. Бургас. да заплати на "Динг- Павлови и сие" СД гр. Созопол, седалище и адрес на управление гр. Созопол, , представлявано от Николай Богданов Павлов, сумата от 250 лева - разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
340 Административно дело No 1460/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРОМЕТ СТИЙЛ АД МИРОСЛАВ БОРИСОВ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 25.09.2008г.
Ето защо и на осн. чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане молбата на адв. Иво Баев, в качеството му на пълномощник на "Промет Стийл" АД гр. София, представлявано от Мирослав Величков Борисов, за обезпечаване на доказателства по реда на чл. 207 ГПК.
Прекратява производството по адм. дело № 1460 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 
341 Административно дело No 1461/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 90 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ОБЩИНА КАРНОБАТ   Решение от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ действията по запечатване на търговски обект, находящ се в УПИ V-4182 в кв.91 по плана на гр.Карнобат, извършени от комисия, назначена със заповед № РД-531/16.06.2008г. на кмета на Община Карнобат, обективирани в протокол от 16.09.2008г. и констативен протокол от 17.09.2008г.
ЗАДЪЛЖАВА комисията, назначена със заповед № РД-531/16.06.2008г. на кмета на Община Карнобат да не извършва отменените действия.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЕТ "Димитър Георгиев-90-Димитър Георгиев" със седалище и адрес на управление в гр.Карнобат, ул. "Москва" № 3 за спиране изпълнението на заповед № РД-441/25.08.2008г., издадена от кмета на Община Карнобат.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Прекратителното определение подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
342 Административно дело No 1462/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ АЛЕКСАНДРОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 13.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от " Александров" ООД гр. Несебър, представлявано от Чавдар Александров Александров против РА № 02-00-800339/11.04.2008г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД- 10- 168/09.06.2008г. на Директор на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 1462 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.

 
343 Административно дело No 1464/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.К.С. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 13.10.2008г. , с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.12.2008г. от 13.40 часа. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 1464/2008г. по описа на Административен съд-Бургас. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните. Определението подлежи на обжалване в 7-дн. срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
344 Административно дело No 1465/2008, XI състав Други административни дела СОНО 90 СТОЯН МОСТРОВ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 27.10.2008г., в законна сила от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Стоян Тодоров Мостров от гр. Бургас, в качеството му на ЕТ "Сони 90 - Стоян Мостров", против заповед № 1991/24.07.2008 година на заместник-кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1465/2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
345 Административно дело No 1466/2008, IX състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Н.М.К.,
П.Т.П.,
Е.Т.П.,
Н.С.М.,
Н.Ш.С.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 02.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.М.К. ***, П.Т.П. ***, Е.Т.П. ***, Н.С.М. *** и Н.Ш.С. *** против Акт за държавна собственост № 195/06.08.1996 год., като НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1466/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
346 Административно наказателно дело (К) No 1471/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС БИБ ЕООД ИЛИЯН ЗДРАВКОВ БОРИСОВ   Решение от 12.11.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение №759/21.07.2008г. постановено по НАХД 982/2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
347 Административно наказателно дело (К) No 1476/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС ГОЛДЕН БЪГ ЕООД СТЕЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА   Решение от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 224 от 25.08.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 62 / 2008 година по описа на Районен съд - Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
348 Административно наказателно дело (К) No 1477/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Х.И.Б.   Решение от 06.11.2008г.
Отменя изцяло решението .ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-00006275/16.11.2007 година на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда", с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на друга на Х.И.Б. е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.6 от Наредба №3 от 1996 г.
 
349 Административно дело No 1479/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП ЕРМАСКА ООД ЖЕЛЮ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Определение от 13.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1479/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, пети състав.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1479/2008г. към адм. дело № 1439/2008г., двете по описа на Административен съд-гр.Бургас, за съвместно разглеждане на подадените от "Ермаска" ООД - с.Оризаре, общ.Несебър, жалби против решение № 78/27.08.2008г. и решение № 81/12.09.2008г., двете издадени от директора на РУ"СО" - гр.Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.
 
350 Частно административно дело No 1483/2008, VI състав Частни администр. дела ОБЩИНСКА СЛУЖБА"ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" ГР.СОЗОПОЛ     Определение от 25.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ОСЗГ - Созопол, подадена чрез юрисконсулт Иван Каменов против Разпореждане № 2341/18.08.2008г. постановено по адм.д.№708/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1483/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.

 
351 Административно дело No 1484/2008, XI състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 03.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на религиозната институция "Свидетелите на Йехова в България" против действия на община Бургас, обективирани с писмо на заместник-кмета на общината - изх. № 6700 131/09.04.2008 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1484/2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
352 Административно наказателно дело (К) No 1490/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС ЕТ МАЖДРАК И СИН ЗДРАВКО МАЖДРАКОВ   Решение от 14.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 346/20.08.2008г., постановено по НАХД № 164/2008г. на Районен съд - гр.Несебър, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 8162/10.06.2008г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "Маждрак и син - Здравко Маждраков", със седалище и адрес на управление, гр.Несебър, ул. "Емона" №1, за нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма, на основание чл.72 от Закона за туризма е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лв.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
353 Административно дело (К) No 1492/2008, IV състав Касационни производства Д.Г.К. ОСЗГ СОЗОПОЛ   Определение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ определение на Районен съд - гр.Бургас № 1477/23.07.2008г. , постановено по гр.д.№ 3122/2007г., в частта в която оставена без разглеждане жалбата, подадена от Д.Г.К. против писмо № 950/07.12.2007г. на Началника на ОСЗГ гр. Созопол.
ОСТАВЯ В СИЛА определение на Районен съд - гр.Бургас № 1477/23.07.2008г. , постановено по гр.д.№ 3122/2007г. в останалата му част.
ВРЪЩА на Районен съд - гр.Бургас жалбата, подадена от Д.Г.К. против писмо № 950/07.12.2007г. на Началника на ОСЗГ гр. Созопол за произнасяне по същество.
Определението не подлежи на обжалване.

 
354 Административно дело No 1501/2008, XII състав Дела от административен характер по ОДП С.Н.Г. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Определение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.Н.Г. *** за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № З-2658/03.09.2007 г. на директора на ОДП - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
355 Административно дело No 1503/2008, V състав Други административни дела СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ   Определение от 13.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1503/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд на Република България.
Определението не подлежи на обжалване.

 
356 Административно дело No 1504/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЛОРАНС ЕООД МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 17.11.2008г.
Спира производството по адм.дело №1504/2008 по опис на Административен съд гр.Бургас до влизане в сила на решението по адм.дело №905/2008г. по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението може да се обжалва пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщението.
 
357 Административно наказателно дело (К) No 1519/2008, XIV състав Наказателни касационни производства С.Г.С. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Определение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ определение, с което е даден ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Г.С. *** против решение № 4 от 15.04.2008 г. по НАХД № 3/2008 г. по описа на Районен съд - Малко Търново.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КНАХД № 1519/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС - гр. София.

 
358 Административно наказателно дело (К) No 1520/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Е.Й.С. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Определение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ определение, с което е даден ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Е.Й.С. *** против решение № 3 от 15.04.2008 г. по НАХД № 2/2008 г. по описа на Районен съд - Малко Търново.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КНАХД № 1520/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС - гр. София.


 
359 Административно дело No 1529/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КАТРИН СТИЛ ЕООД ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 23.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1529/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
ВРЪЩА исковата молба на "Катрин Стил" ЕООД, гр.Бургас, ул."Фердинандова" № 5, ет.4, представлявано от управителя Марияна Стоянова Стоянова, срещу община Бургас за установяване, че не съществува право и правоотношение възникнали от разрешение № 100 от 17.09.2003г., издадено на основание чл.57 от ЗУТ и чл.6, ал.1 от действалата през 2003г. Наредба на община Бургас за реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и мономентално-декоративни елементи.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
360 Административно дело No 1542/2008, V състав Други административни дела Б.Г.Б. ЗАМ. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Г.Б. ***, против заповед № 2418 от 15.09.2008г. на зам. кмета на община Бургас за принудително преместване на излязло от употреба МПС.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1542/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
361 Административно дело No 1548/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ САШО САШО ЕНЧЕВ ПРЕДСТ ОТ САШО ИЛИЕВ ЕНЧЕВ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 12.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сашо Илиев Енчев, в качеството му на ЕТ "Сашо - Сашо Енчев", със седалище: гр.Бургас, ж..к."Меден рудник", бл.480, вх.1, ет.8, против заповед № 2431 от 15.09.2008г. на зам. кмета на община Бургас за преместване на преместваем обект - павилион на тротоара пред сградата на "Пътно управление" - Бургас, на ул."Ивайло" /"Цариградска"/, с площ 6 кв.м. за продажба на промишлени стоки.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1548/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
362 Административно дело No 1562/2008, XI състав Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи И.Й.С.,
Д.А.С.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 03.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Й.С. и Д.А.С. *** против писмо изх. № 94-Д-1035/05/29.07.2008 година на кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1562/2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
363 Административно дело No 1576/2008, XII състав Други административни дела С.Ц.П. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 28.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ц.П. *** срещу Решение № 2571/25.09.2008 г. на кмета на Община Бургас, с което постановен отказ да се разгледа по същество искането за отмяна на отчуждаването на 300 кв. м. идеални части от бивш парцел ХІІ, в бивш квартал 38а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, отчуждени от наследодателя му Цанко Стоянов П.. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
364 Административно дело No 1583/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ СОФИЯ РДНСК БУРГАС   Определение от 27.11.2008г.
С протоколно определение от 25.11.2008 г. по адм.дело № 1436/2008 г. на Първи състав се ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело и се съединява за общо разглеждане с адм. д. № 1436/2008 г.
 
365 Административно дело No 1594/2008, IX състав Искове за обезщетение Е.Р.А. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР   Определение от 26.11.2008г.
ВРЪЩА исковата молба на Е.Р.А. ***, област Силистра за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1594/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението за прекратяване може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
366 Административно дело No 1614/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ДНСК СОФИЯ   Определение от 20.11.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1614/2008 год. по описа на Административен съд - Бургас към административно дело № 1017/2008 год. по описа на същия съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1614/2008 год. по описа на Административен съд - Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
367 Административно дело No 1637/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВЕП ООД ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Веп"ООД, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", бл.33, вх.1, ет.4, с ЕИК по Булстат 102706390, представлявано от управителя Пламен Георгиев Александров против Мълчаливия отказ на кмета на Община Бургас да издаде Заповед за одобряване на ПУП - ПРЗ за имоти с пл. №060001 и №060002 в местността "Под шосето", землище на гр. Бургас за обособяване на общ УПИ, отреден "за салон за автомобили и обслужващи дейности" по искане с вх. №70-В-44 от 02.07.2008 година по описа на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 1637 по описа на Административен съд Бургас за 2008 година.
ДЕЛОТО като преписка да се приложи по адм. дело № 1459 по описа на Административен съд - Бургас за 2008 година, Х състав, насрочено за 11.11.2008 година от 11.30 часа.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.


 
368 Административно дело No 1639/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.К.Д. МИНИСТЪРА НА РЕГ РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО   Определение от 03.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.К.Д. *** против заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1639/2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.СЪДИЯ:


 
369 Административно дело No 1640/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР САГРАРИО БЪЛГЕРИЪН ДРИЙМС ООД ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 27.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Саграрио Бългериън Дрийм ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.114, офис 12,представлявано от управителя Саграрио Харисън против мълчалив отказ на кмета на Община Поморие да издаде разрешение за възлагане на ПУП. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1640/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. Определението педлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните.
 
370 Административно дело No 1654/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ БОШЕВ ДИМЧО БОШЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС   Определение от 13.11.2008г.
СПИРА изпълнението на Ревизионен акт № 02800542/18.07.2008г. издаден от Елена Йорданова Василева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-273/09.09.2008г. на Директор на Д"ОУИ" Бургас при ЦУ на НАП.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
371 Административно дело No 1656/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП В.К.Н. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Определение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.Н. ***, против решение № 84 от 29.09.2008г., издадено от директора на РУ "СО" - гр.Бургас, с което е отказано преизчисляване на болнични листи и е потвърден размера на изплатеното й обезщетение.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1656/2008г. по описа на Бургаския административен съд.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
372 Административно дело No 1672/2008, IX състав Други административни дела С.Я.Х.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 27.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я.Х.-В. *** против Заповед № 721/03.09.1996 год., Заповед № 1517/29.12.1995 год., издадени от кмет на община Бургас и писмо за насрочен въвод във владение на недвижим имот пл. № 362 по плана на Бургаски минерални бани, с № 91-00-565/22.10.2008 год. на главен експерт КРВП при община Бургас, като процесуално НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1672/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
373 Административно дело No 1675/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ РЕЙЗИ КОМЕРС ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС   Определение от 28.11.2008г.
Спира изпълнението на ревизионен акт №800522/21.8.2008 год.,издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр.Бургас.Задължава публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП град Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да наложи възбрана върху нива с площ от 9 119,30 кв.м.-УПИ ІV-11059 плана на м."Факуда" в землището на с.Равадиново,община Созопол за обезпечаване на вземането на ревизионен акт№800522/21.8.2008 год.,издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр.Бургас в общ размер от 393 296 лв.Определението е обжалваемов седмо дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
374 Административно дело No 1687/2008, X състав Дела от административен характер - уволнения В.Б.Б. ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПОЛИЦИЯ   Определение от 19.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1687/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - гр.Бургас и Административен съд София-град, по повод по жалба от В.Б. *** против Заповед № АЗ-4693/17.09.2007г. на Директора на Национална служба "Полиция".
ИЗПРАЩА делото на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на Република България за определяне на подсъдността.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
375 Административно дело No 1691/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРИУС 49 ЕООД ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ ДНСК СОФИЯ   Определение от 14.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1691/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, пети състав.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1691/2008г. към адм. дело № 1648/2008г., двете по описа на Административен съд-гр.Бургас, за съвместно разглеждане по жалбата на "Сириус 49" ЕООД - гр.Варна, к.к."Св. Константин и Елена" № 10 А, кораб - ресторант "Сириус", представлявано от управителя Димитър Анастасов Димитров, против заповед № РД-14-553/09.10.2008г. на зам. началника на ДНСК - София.
Определението не подлежи на обжалване.

 
376 Административно дело No 1697/2008, IX състав Други административни дела ЕТ БОНЧЕВИ БОНЧО ДИМИТРОВ БОНЧЕВ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 24.11.2008г.
СЪЕДИНЯВА адм. дело № 1697/2008 год. и адм. дело № 1340/2008 год., двете по описа на Административен съд - Бургас, за разглеждане в общо производство, което следва да продължи под № 1340/2008 год..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1697/2008 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.