О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1139

 

Град Бургас, 22.05.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, на двадесет и втори май през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                              

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева ч.а.х.д. № 716 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано е по жалба на „Странджа лес 2016“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник“, ****, представлявано от управителя М.С.Й., против разпореждане за допуснато предварително изпълнение на заповед № РД-10-27/13.03.2018г., издадена от директора на ТП „Държавно горско стопанство Звездец“-с.Звездец, обл.Бургас.

Със заповед № РД-10-17/23.02.2018г. на директора на ТП „ДГС Звездец“, на основание чл.15, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (по-долу само Наредбата), е открита процедура – открит конкурс, за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от отдели и подотдели, както следва: обекти № 1806, № 1808, № 1809, № 1810, № 1811, № 1812 и № 1813 от КЛФ 2018г., при определени условия.

Със заповед № РД-10-27/13.03.2018г. на директора на ТП „ДГС Звездец“, на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата, чл.174, ал.2 от Закона за горите, във връзка с протокола на комисията от 12.03.2018г., е обявен за класиран на първо място и определен за изпълнител на дейността „Добив на дървесина“ от обект № 1808 кандидата „Топаз“ ЕООД. Със заповедта е допуснато, на основание чл.34, ал.3 от Наредбата и чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на същата – предмет на разглеждане в настоящото съдебно производство.

По делото е постъпило писмо от ответника с приложена към него в заверен препис заповед № РД-10-35/20.03.2018г. на директора на ТП „Държавно горско стопанство Звездец“, с която на основание чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата е прекратен открития конкурс с негова заповед № РД-10-17/23.02.2018г. за провеждане на процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от отдели и подотдели, както следва: обекти № 1806, № 1808, № 1809, № 1810, № 1811, № 1812 и № 1813 от КЛФ 2018г. по реда на чл.2, т.2, чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от Наредбата. Приложени са и доказателства за обявяване и съобщаване на заповед № РД-10-35/20.03.2018г. на всички заинтересовани страни, като ответникът заявява, че тя е влязла в сила.

Съдът намира, че е налице основание по чл.159, т.4 от АПК за прекратяване на производството по делото предвид факта, че в хода на настоящото производство е издадена заповед, с която е отменен открития конкурс, приключил със заповед № РД-10-27/13.03.2018г. Към момента конкурсната процедура е прекратена, поради което за жалбоподателя е отпаднал правния интерес от провеждане на настоящото производство.

По изложените мотиви съдът приема, че по отношение на жалбоподателя липсва активна процесуална легитимация – абсолютна положителна процесуална предпоставка за участие като страна в съдебноадминистративното производство за проверка на заповедта, в т.ч. на обективираното в нея разпореждане за допускане на предварителното й изпълнение. Жалбата против разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, и производството по делото да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Странджа лес 2016“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник“, ****, представлявано от управителя М.С.Й., против разпореждане за допуснато предварително изпълнение на заповед № РД-10-27/13.03.2018г., издадена от директора на ТП „Държавно горско стопанство Звездец“-с.Звездец, обл.Бургас, обективирано в т.4 от разпоредителната част на заповедта.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 716/2018г. по описа на Административен съд-Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: